Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

Projekt DRG Restart sleduje jako nosný cíl vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR. Dosažení tohoto cíle předpokládá ustavení multioborového týmu klinických specialistů, odborníků na ekonomiku ve zdravotnictví, ICT a statistickou analýzu dat.

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

  • Respekt k funkčním klinickým standardům, k standardizovaným diagnostickým a léčebným algoritmům. Standardy léčebné péče tvoří jednu ze základních komponent celého systému, neboť definují nastavené standardní postupy a procedury, jejichž dodržování je podmínkou správné a kvalitní péče. Optimalizace úhrad musí tyto standardy respektovat a inkorporovat do rozhodovacích procesů, bazí.
  • Vybudování reprezentativní a pravidelně aktualizované datové základny. Funkční systém optimalizace úhrad lůžkové péče musí pracovat s reprezentativními klinickými a ekonomickými daty, které odrážejí realitu péče poskytované v lůžkových zařízeních ČR. Aplikace ad hoc úprav, korekcí či extrapolací musí být v kalkulačních vzorcích zcela minimalizována.
  • Exaktní a reprodukovatelná metodika. Veškeré manuály a kalkulační postupy musí být řádně popisovány a zaznamenávány tak, aby umožňovaly externí oponenturu a také snadnou validaci či reprodukovatelnost.
  • Princip odborné oponentury. Všechny klíčové dokumenty a metodické materiály musí projít autorizovaným recenzním řízením. K tomuto účelu bude v projektu ustavena řídící expertní rada.
  • Transparentnost komunikace. Veškeré dokončené a recenzované dokumenty a metodické materiály musí být veřejně dostupné a nabídnuté k široké diskuzi, ideálně prostřednictvím oficiálního projektového portálu.