Zpráva o převodu agendy DRG na ÚZIS

Představenstvo NRC schválilo předání dosud připravené agendy DRG v NRC. Schválená agenda byla připravena v elektronické podobě na CD a předána 30. 1. 2015 pověřenému zástupci MZ ČR. Tato agenda byla následně uložena na ÚZIS. Byly předány ty materiály a v takové verzi, které byly kdy předloženy Představenstvu NRC, tj. ty, které byly takto zveřejněny. Předání jakýchkoliv dat z referenčních nemocnic vyžaduje jejich předchozí souhlas, nebylo to součástí předávané agendy.


Hlavní výstupy IR DRG – základní agenda:

 1. Metodika sestavení případu hospitalizace,
 2. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG,
 3. Metodika užití DRG markerů v IR-DRG,
 4. Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace,
 5. Číselník DRG markerů,
 6. Číselník relativních vah,
 7. Seznam kritických výkonů,
 8. Grouper IR-DRG
 9. Definiční manuál IR-DRG

protokolárně předalo na ÚZIS – MZ ČR společně s pověřením k další správě/kultivaci DRG. Materiály uvedené v bodech 1–9 jsou na MZ ČR uloženy ve všech dosud připravených verzích (IR-DRG 08-012). Poslední verze má označení IR DRG 012.

Další předaná agenda/dokumenty/modely

NRC připravilo seznam dalších materiálů k předání na ÚZIS za účelem zachování kontinuity při kultivaci IR DRG. Předáno bylo:

 • Seznam spolupracujících „zasmluvněných“ odborných společností a kontaktních osob.
 • Seznam (nedořešených) podnětů od odborné veřejnosti zaslaných na NRC za poslední dva roky (z důvodu nedostatku finančních prostředků neřešených).
 • Seznam veškeré agendy/oblastí, které byly navrženy pracovní skupinou DRG (PS) v NRC k revizi a rozvoji DRG a byly buď schváleny, nebo neschváleny k řešení.
 • Seznam agendy/oblastí, které byly navrženy pracovní skupinou DRG (PS) v NRC k revizi a rozvoji, částečně vypracovaných, ale které neprošly oponentním řízení a nebyly schváleny do zapracování do verze IR DRG (např. Rehabilitace, Dialýza a systém příplatků, Krácení RV (transfer DRG ´s), Jednodenní plánovaná péče).
 • Seznam strategických metodických dokumentů (např. Charta projektu kultivace DRG, Globální záměry projektu v jednotlivých letech, Plán nápravy_srpen 2013…).
 • Seznam dokumentů pro oblast relativních vah a tarifů nákladových služeb (Závěrečné zprávy o výpočtu RV, Závěrečné zprávy o výpočtu TNS , Seznam referenčních nemocnic (RN), Seznam členů ekonomické PS (ePS), Vzor smlouvy s RN, Jmenovací protokol do ePS, Jednací řád ePS, Kalkulační manuál 3. vydání, Závěrečná zpráva o auditu RN 2013).

Co se týče SW – Grouperu, nebylo možné zjistit technické a další specifikace Grouperu.

5. 3. 2015

Zpět