Aktuální stav projektu DRG Restart ke konci 3. čtvrtletí 2017

K aktuálnímu datu byly realizovány v rámci projektu DRG Restart následující kroky:


 1. Na základě vícekriteriální analýzy byla ustavena a smluvně ukotvena síť referenčních nemocnic, kterou tvoří 42 referenčních zdravotnických zařízení, pokrývající celé spektrum nemocnic poskytující akutní lůžkovou péči.
 2. Z jednotlivých referenčních nemocnic byli do projektu nominování odborní asistenti na pozicích ekonom, účetní, personalista, kodér a odborník pro vykazování, se kterými byli ÚZIS ČR uzavřeny dohody o pracovní činnosti do konce trvání projektu.
 3. Na základě proběhlých testovacích sběrů dat a analýz prostředí jednotlivých referenčních nemocnic byly nastaveny:
 • metodika oceňování kalkulačních jednic (ošetřovací den standartní, vážený ošetřovací den intenzivní péče, výkonový bod, minuta využití operačního sálu),
 • metodika validace dat,
 • metodika alokace nákladů a výnosů,
 • klasifikace analytických účtů, 
 • typologie režijních středisek
 • typologie zdravotnických středisek
 1. Na základě proběhlých testovacích sběrů byly také v oblasti IT vyvinuty:
 • validační nástroj (aplikace) pro referenční nemocnice, kontrolující automatizovaně formální správnost předávaných dat. Nástroj byl instalován přímo v prostředí jednotlivých referenčních nemocnic, pro zjednodušení přenosu validních dat
 • validační nástroj v prostředí databázového prostředí ÚZIS ČR, kontrolující vyšší úroveň správnosti datových vazeb a věcnou správnost dle předem definovaných parametrů (např. kontrola vybraných diagnóz a pohlaví pacienta, vyloučené kombinace Dg, vazba mezi výkony a vykazovaným ZUM/ZULP, vazba mezi náklady a produkcí nákladových středisek aj.)
 • automatizovaný elektronicky kalkulační model, sloužící k automatizovanému jednotnému postupu oceňování kalkulačních jednic dle nastavených metodik
 1. V období duben – červen proběhl úspěšně první povinný „ostrý“ sběr ekonomických, personálních a produkčních dat referenčních nemocnic, a to za celý rok 2016. Byla získána vzájemně propojená produkční i ekonomická data o akutní lůžkové péči.
 2. Získaná data byla podrobena formální validaci (kontrola vazby mezi jednotlivými datovými bloky, kontrola správnosti formátu, kontrola délky datové věty aj.) a věcné (odborné) validaci dat, a to jak v prostředí referenční nemocnice, tak zejména v prostředí ÚZIS ČR.
 3. Z provedených validací byly vytvořeny výstupy v podobě validačních protokolů pro jednotlivé referenční nemocnice, které byly následně komunikovány přímo s referenčními nemocnicemi.
 4. Po provedené validaci byla k datu 19. 9. 2017 dle nastavených metodik oceněna veškerá akutní lůžková péče z 37 referenčních nemocnic. Data zbývajících referenčních nemocnic neprošla zatím validačním procesem jako akceptovatelná pro oceňování.
 5. Výsledné ocenění slouží dále jako jeden z nezbytných podkladů pro aktuálně probíhající proces klasifikace a definice DRG bázi a DRG skupin nového systému CZ-DRG.
 6. V oblasti klasifikace hospitalizačních případů dle systému CZ-DRG je připraven systém struktury do úrovně DRG bází, nejnižší hierarchie DRG skupin je aktuálně finalizována. Jednotlivé navržené oblasti prochází souběžně externí odbornou oponenturou na úrovni odborných společností.
 7. V současné době jsou v této oblasti připraveny:
 • definiční manuál pro klasifikaci systému CZ-DRG
 • analýza vykazování v rámci jednotlivých MDC
 • analýza korelace nákladů s charakteristikami jednotlivých hospitalizačních případů (např. délka hospitalizace, intenzivní péče apod.)
 • analýza korelace celkových nákladů a skupin terapeuticky příbuzných zdravotních výkonů
 • návrh Kodérského manuálu, který prochází finální podobou externí oponentury

Výhled dalších kroků na rok 2017:

 1. Dokončení nastavení klasifikačního systému CZ-DRG do všech úrovní (MDC – kategorie – báze – skupiny), včetně externí oponentury jednotlivých položek.
 2. Vnitřní (celoresortní) připomínkové řízení nad všemi finálními metodickými materiály CZ-DRG a jejich otevřená publikace po recenzi
 3. Předání klasifikačního systému CZ-DRG k vydání Českému statistickému úřadu
 4. Návrh výpočtu a první výpočet nových relativních vah pro nastavené DRG skupiny.
 5. Na základě dokončení externí oponentury vydání finalizovaného Kodérského manuálu.
 6. Modelace produkce roku 2016 dle nového systému CZ-DRG.

Další nutné kroky pro období 2018–2019:

 1. Další celoroční sběry dat z referenční sítě za účelem validace prvotních výpočtů a posílení robustnosti a spolehlivosti systému
 2. Srovnání IR-DRG a CZ-DRG a kvantifikace dopadů do veřejného zdravotního pojištění
 3. Vývoj simulačního modulu pro jednotlivé poskytovatele pro modelaci dopadů CZ-DRG do lokálního nastavení informačního systému
 4. Příprava metodických a legislativních norem pro vstup CZ-DRG do úhrad

19. 10. 2017

Zpět