Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Dotaz č. 190 (16. 2. 2018)

slučování hospitalizací

Dobrý den,
pac je hospitalizován v nemocnici A. Ke specializovanému výkonu je přeložen na 1 den do nemocnice B. 2. kalendářní den se vrací do nemocnice A. Podle metodiky str 3 /a hlavně drobné poznámky dole č 2/ se domnívám , že se jedná o 3 hospitalizace? V podstatě to tam moc dobře popsáno není. O sloučení hospitalizací by se jednalo tehdy, kdyby byl propuštěn domů, ne?

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

Vznik hospitalizačního případu v nemocnici B nemění způsob spojování hospitalizací v nemocnici A.

Pokud byly splněny podmínky pro sloučení hospitalizací (tj. hospitalizace nebyla přerušena na více než jeden kalendářní den) v nemocnici A, k tomuto sloučení dojde, i když byl pacient mezitím hospitalizován v nemocnici B.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 48 (19. 5. 2016)

neurologie-implantace baklofenové pumpy

Dobrý den, implantace baklofenové pumpy je v rámci DRG base 00190 prodělečná. Návrh: zavedení nové DRG base.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 177 (2. 2. 2018)

Nejasnosti v materiálech na rok 2018

Dobrý den.
I když v dokumentu "Připomínky k verzi 015 Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG pro rok 2018 a k Číselníku DRG markerů IR-DRG pro rok 2018 z 31.5.2017 " je uvedeno u připomínky číslo 158, týkající se vypuštění textu " na straně novorozence" že připomínka je akceptována, v Metodice kódování dg pro tento rok v odstavci 2.9.4. u dg. P92.5 není text upraven.
Co to tedy znamená? Revizní lékaři ZP dbají na přesný text uvedený v této metodice a dg. nám u novorozenců, kteří mají dokrm kvůli problémům na straně matky odmítají.
Druhá připomínka se týká nových DRG markerů pro RHB lůžka 91006 - 9, z textu nám není jasné, u který pac. se má tento výkon (samozřejmě na základě provedeného B.testu) vykazovat. Jde o všechny pacienty, nebo jen o pacienty, kde reh.lékař navrhne ergoterapeutické zhodnocení. Konzultovali jsme i v jiných nemocnicích a někde budou test a následně výkon zadávat u každého, někde jen u pac. , kteří projdou přes ergoterapeuta. Dále nám není jasné co pak tyto DRG markery ovlivní.
Předem děkuji za vysvětlení.


Odpověď:
  1. Připomínka 158 ke znění textu „problém se sáním z prsu na straně novorozence” byla akceptována, ovšem nikoliv změnou metodiky. Identifikovali jsme, že překlad mezinárodní verze MKN-10 do českého jazyka byl původně chybný a v novém vydání českého překladu MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 jsme korigovali u položky P92 z původního názvu kódu „Problémy s krmením ze strany novorozence” na „Problémy s krmením u novorozence”. Domníváme se, že nyní jednotlivé podpoložky kódu P92 umožňují správnou diferenciaci, zda je problém s krmením na straně novorozence (např. „P92.5 Obtíže novorozence při krmení [kojení] z prsu”) nebo jiný (např. „P92.8 Jiné problémy s krmením u novorozence” v případě vpáčených bradavek u matky) nebo nerozlišený („P92.9 Problémy s krmením u novorozence NS”)
  2. DRG markery 91006-9 mají být vykazovány u všech pacientů na odděleních rehabilitace jako vstupní vždy třetí den po přijetí k hospitalizaci.
  3. Pro rok 2018 slouží sběr uvedených DRG markerů k analýze rozdělení nákladovosti podle kategorie soběstačnosti pacienta.

V úctě

Za tým DRG

Miroslav Zvolský

 


Dotaz č. 167 (27. 11. 2017)

Vysvětlení DG Z509

Dobrý den.
Prosím o vysvětlení k DG Z509.

Měli jsme v nemocnici revize od pojišťoven. Já jsem u nich nebyla. Byl tam pověřený lékař. Ten mi nyní sdělil, pro mne „novou“ věc. A to, že (uvedu příklad):

Přijmeme pacienta se zlomeninou – 16,4,-18,4,2017
Přeložíme na vyšší pracoviště do jiné nemocnice k operaci – 18,4,-22,4,2017
Poté přeložen zpět k RHB a další léčbě – 22,4,-26,4,2017
-zde provedena RHB, kontrolní RTG, převazy operační rány

Hlavní DG (Z509) můžeme použít pokud jsme RHB prováděli 5 dní a více.
Pokud méně, jako hlavní DG použít zlomeninu (s podmínkou, že byl proveden kontrolní RTG snímek).

Děkuji za odpověď

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

Pokud je pacient přijatý k rehabilitaci na lůžko jiné odbornosti než rehabilitační, vykáže se jako hlavní diagnóza rehabilitace (viz poznámka pravidla 2.15 Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG) bez ohledu na délku hospitalizace.

5 denní lhůta se týká vykazování rehabilitace jako vedlejší diagnózy (poskytnutím rehabilitace dojde k prodloužení hospitalizace o minimálně 5 dní), ale hlavní diagnóza je jiná (viz bod 2.15.5. Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG).

Přejeme Vám krásný den

za Tým DRG Restart

MUDr. Irena Rubešová


Dotaz č. 162 (11. 10. 2017)

Hyperbarická komora

Dobrý den,
v síti referenčních nemocnic není žádná, která disponuje vlastní hyperbarickou komorou. Tudíž je pravděpodobné, že ani v budoucnu nebude zohledněna léčba, která v rámci hospitalizace využívá hyperbarickou oxygenoterapii (může se jednat o polytraumata, otravy CO a podobně). Tyto hospitalizace bývají velmi ztrátové. Prosím o zamyšlení nad tímto problémem.

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

V referenční síti nemocnic jsou poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají hyperbarickou komoru. Pro CZ-DRG je tato péče již naceněna. Pokud byste měl jakýkoli další podnět nebo dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Přejeme Vám krásný den

Tým DRG Restart


Dotaz č. 161 (21. 9. 2017)

výkon 63649 není v DRG zohledněn

Dobrý den.
Naše urogynekologické centrum má nově nasmlouvaný kód 63649 ZAVEDENÍ PERIURETRÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ ke kterému lze vykázat ZUM 194466 /systém bulkid uretrální – Bulkamid/.
Tento výkon není uveden v APPENDIXu B. Následkem toho není výkon označen jako operační a celý DRG případ spadne do DRG 11361 – Příznaky a symptomy na ledvinách a močových cestách.
Tyto výkony jinak většinou spadnou do DRG 11051 – Menší výkony na ledvinách, močových cestách a močovém měchýři.
Ten ZUM 0194466 stojí 30 000 Kč a přes neoperační skupinu DRG pro nás generuje ztrátu (cca 15 000 Kč). Ale větší problém by mohl být s tím, že pacient bude materiálový outlier a DRG případ dost vybočuje z obvyklých hodnot. Ptal jsem se na VZP, jak bude nový výkon hrazen a bylo my odpovězeno,"veškerá smluvní zdravotnická zařízení v republice, včetně zařízení poskytujících hospitalizační péči, jsou standardně hrazena dle Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017.". Z toho usuzuji, že bude úhrada podle DRG. Dovoluji si proto zeptat, zda bude DRG v roce 2018 už umět případy s tímto operačním výkonem správně zařadit nebo je to řešeno jinak např. úhradovou vyhláškou?


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

omlouvám se za zdržení odpovědi.

V klasifikačním systému IR-DRG, který je nyní ve stavu minimální údržby, pro rok 2018 nedojde ke změně zařazování hospitalizačních případů. V grouperu IR-DRG ve verzi 015 nebyly provedeny žádné změny. I v roce 2018 bude tedy případ s výkonem 63649 zařazen do DRG baze 1136.

Předpokládám, že Vámi popisovaná situace bude správně zařazena až v klasifikačním systému CZ-DRG.

V úctě

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 79 (15. 3. 2017)

Tabulka Léky a chemikálie

Tabulka se nedoplňuje o nové názvy léků - antidepresiva, antipsychotika, ale i jiné... Pracuji na psychiatrické klinice, kde jsou často pacienti po suicidu a u léků si musím nejprve dohledat indikační skupinu u konkrétního léku a teprve poté ji zadat do tabulky "Léky a chemikálie"
Dále potom konkrétně u látky "lithium" kterou je nutno některým pacientům podávat, není kód "Y"- nežádoucí účinek léčebného použití.

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš podnět.

Tabulka v Abecední části MKN-10 s názvem „Léky a chemikálie“ skutečně není průběžně aktualizována. Váš postup dohledání indikační skupiny a následně určení prostřednictvím výběru v tabelárním seznamu je naprosto správný, i když bohužel pracný. Vnímám podnět na aktualizaci případně vytvoření nějakého nástroje, který by tuto práci usnadnil, v současné době bohužel nevidím reálně, že bychom do konce roku stihli tabulku aktualizovat, navíc zde musíme být v souladu s mezinárodní verzí.

Co se týče lithia, podle mého názoru by u nežádoucích účinků při léčebném použití měl být vhodný kód Y49.8 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde.

​V úctě

za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 81 (19. 3. 2017)

vykazování původce infekce B 95-B97

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli k diagnózám typu A 048 nebo J 208 je možné vykázat původce z kapitoly B 95 - B 97, pokud je znám?


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za Váš dotaz.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) se přesně nevyjadřuje, jak kódovat původce onemocnění u položky, kde není v názvu jednoznačně uveden a zároveň není uveden jasný pokyn, že se má položka z bloku B95-B97 použít jako upřesňující doplněk.

Stejně tak se k problému nevyjadřuje ani aktuální Metodika kódování IR-DRG pro rok 2017. Z tohoto pohledu nemůžeme vydat jasné stanovisko.

Metodika kódování pro rok 2018 bude tento problém řešit.

V úctě

za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 72 (19. 9. 2016)

Kódování renálního selhávání

Při přípravě kodérského manuálu pod hlavičkou FN Brno bylo navrženo používání kódu R392 (extrarenální urémie)u všech stavů renálního selhání vyjma situací, kdy je nutné dialýza. Podle tohoto pravidla by se kód N17X (renální selhání) měl kódvat poze při užití dialýzy.
Extrarenální urémie je však podle mě v dnešní době už nic neříkající název neodpovídající současné terminologii, kdy je hluboce zakořeněn a používán termín renální selhání a nikoliv urémie.
Diskuze vedená při tvorbě kodérského manuálu vedoucí k preferenci používání R392 ve všech případech vyjma dialýzy byla vedena tím, že v IR-DRG bylo vhodné odlišit závažné renální selhání od méně závažného, které nevyžaduje dialýzu, pomocí kódů.
Pro starý systém IR-DRG byl klíčový systém na vedl. diagnózy komplikujících a nekomplikujících.
Nicméně situace s CZ-DRG se změní. Ten nabízí možnost automaticky dialýzu identifikovat a není k tomu potřeba MKN. Při kalkulaci relativních vah bude použití dialýzy zcela jistě bonifikováno na základě vykázaných výkonů a to , zda byla provedena dialýza není potřeba, aby hodnotil kodér, ale zajistí to kód výkonu, který je součástí informace odesílané do grouperu.
Navrhuji tedy, abychom se od roku 2018 prostili od „starého myšlení“ , pojďme bez obav používat kód N17 pro jakékoliv formy renálního selhání (i ty lehčí formy), který mnohem více odpovídá používáné lékařské terminologii.
R392 je velim matoucí a myslím, že autory primární klasifikace nebyl ani takto míněn.

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Před položením dotazu objasněno e-mailem pí. Homrovou (19.9., 7:54).

Cílem je, aby lékař (nikdo jiný), definoval klinické pravidlo (výklad) k této dgn. A to jak pro invazivní, tak pro konzervativní způsob léčby.

Kombinace dgn. a výkonu dialýzy je jasná a velmi dobře ošetřitelná. Je však třeba zohlednit a popsat i konzervativní postup léčby tohoto klinického stavu, tj. kdy lékař reaguje na vývoj kliniky pac. (jsou naplněny klinické parametry akutního renálního selhání) a zahajuje léčbu akutního renální selhání (ačkoli příčina není primárně v poškození ledvin), ale dialýza nebyla podána. Dle sdělení nefrologů, urologů, internistů, velmi častý jev. A v takových případech nás "limituje" MKN-10, která se snaží tento typ renálního selhání od akutního ledvonového selhání, odlišit. Proto je při zřejmém klinickém konsensu, pro CZ-DRG, definovat klinickým pravidlem (míněno Pravidla pro kódování zdravotních služeb).

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart
 


Dotaz č. 71 (10. 8. 2016)

Vykazování DRG markeru prodoní váhy

Dobrý den,
prosím o upřesnění instrukcí, jak postupovat v případě vykazování DRG markerů porodní váhy (34450 - 34455) v případě, že se jedná o přijetí dítěte nikoliv z důvodů narození, ale později ve věku do 28 dnů, kdy jeho váha při přijetí již neodpovídá původní porodní váze. V popisu DRG markeru je uvedeno: "DRG marker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní váhy".
Tzn. např. dítě narozené s původní porodní váhou 1300 g (marker 34452) přijaté k hospitalizaci s váhou při přijetí 1600 g (marker 34453). Lze i přijetí k hospitalizaci s váhou 1600 g ve věku do 28 dnů stále vykazovat DRG marker 34452?


Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Ve vámi uvedeném případě by porodní váha měla být vykázána kódem váhy dle hmotnosti miminka v době přijetí do nemocnice, nikoli dle hmotnosti v době narození. Jinak dochází k neoprávněnému navýšení CM a zároveň k devalvaci ("naředění") vstupních zdrojových dat pro výčet relativní váhy dané DRG skupiny, viz níže uvedený příklad:

1) nov., narozený v perinatologickém centru s těžkou porodní asfyxií, p.hm. při narození 1200g, hmotnost při překladu pac. do spádového ZZ 1950g,  překlad 24. den

- případ zařazen do DRG skupiny 15653 (nov., váha při porodu 1000-1499, bez zákl. výk. s MCC), CMI 15,0420

2) týž nov. by však ve spádovém ZZ, při nekomplikovaném průběhu a HDG P071, měl být zařazen do DRG skupiny dle poskytnuté péče, tj.  ve vztahu k aktuální hmotnosti, tedy hmotnosti při přijetí, nikoli při narození, a to do DRG 15671 (nov. váha při porodu 1500-19999 bez zákl. výk., bez CC), CMI 3,0627

Diference mezi oběma váhami, zohledňujícími poskytnutou péči o nov. s patologickou porodní hmotností ve ZZ "A"  péčí o nov. s již nabranou hmotností ve ZZ"B", je více než zřejmá.

Cílem je, aby nám takovéto diskrepance neovlivňovaly výpočet relativních vah a výsledná RV dané DRG skupiny korelovala s poskytnutou zdravotní péčí ve vztahu k vynaloženým nákladům.

Poněvadž však ÚZIS pro přechodné období , tj. při převzetí systému IR-DRG nedostal mandát, provádět změny mající dopad do úhrad, bude tato diskrepance napravena v novém klasifikačním systému CZ-DRG. 

S přáním pěkného dne.

Tým DRG Restart


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5