Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Dotaz č. 64 (26. 7. 2016)

přerušení hospitalizace

Dobrý den,
pokud je pacient přeložen na 1 den nebo i méně na akutní lůžko jiného ZZ a je přijat zpět /pro např. komplikace/ jedná se o 3 hospitalizace nebo je to stejné jako při propuštění do ambulantní péče a hospitalizace se spojí?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

je to přesně, jak píšete, pane doktore. Pokud se pac. do téhož ZZ vrátí v době kratší, než 1 kalendářní den ode dne ukončení hospitalizace, do dne "znovupřijetí" k hospitalizaci, dojde ke sloučení obou hospitalizačních pobytů. Neboli, na "překlad" pacienta ze ZZ "A" do ZZ "B", je nahlíženo stejně, jako na "běžném" ukončení hospitalizace (propuštění) ve ZZ "A" a opětovné přijetí do ZZ "A". 

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 63 (14. 7. 2016)

DRG marker 90942-replantace TEP kyčle

V číselníku DRG markerů IR-DRG, verze 013 (platnost pro rok 2016) je uveden DRG marker 90942-replantace TEP kyčle (Vykazuje se u výměny selhané endoprotézy kyčle za novou endoprotézu. Kódy materiálu jsou rovněž vykazovány.), vazba na výkon 66617, popis – replantace pro selhání TEP nebo CCEP kyčle.

Domníváme se, že DRG marker 90942 by měl mít vazbu na výkony 66612 - totální endoprotéza kyčelního kloubu a 66617 – revize, odstranění totální endoprotézy, výměna za novou.

Zdůvodnění:
V registračním listu výkonu 66612 – totální endoprotéza kyčelního kloubu uvedeno:
„Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a dříkem s hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.“
Vzhledem k tomu, že jednoduchá revize s prostou výměnou jedné nebo několika komponent se vykazuje výkonem 66612, pak DRG marker 90942 by měl mít vazbu na kritické výkony 66612 a 66617.


Odpověď:

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za Váš podnět na změnu vykazování DRG markeru 90942, resp. na jeho rozšíření o kód výkonu 66612 -totální endoprotéza kyčelního kloubu. Vaším návrhem se budeme zabývat.

 

S přáním pěkného dne a vřřelým DÍKY za Váš čas,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 59 (17. 6. 2016)

Správné zařazení do MCC

Dobrý den,
máme dotaz ke správnému zařazení do DRG skupiny při použití Vedlejší DGN, která by měla navýšit případ do skupiny "3". Jde o DGN N185. Dle pravidel je to DGN, která, když se použije jako vedlejší, povýší případ do MCC. Máme zde hospitalizační případ, který má jako hlavní DGN E117 a vedlejší právě N185, nicméně hospitalizační případ byl zařazen do DRG - 10041 anikoli do 10043. Nevíme zda se jedná o chybu Grouperu, který máme všechny nemocnice stejný nebo se jedná o záměr. Bohužel nevíme z jakého důvodu.
Děkuji za odpověď


Odpověď:

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za Váš dotaz. Důvod, proč dgn. N185, ačkoli dle DM_A je této dgn. přiřazena ccsev 3 (tedy MCC), je DM_C.

Tato příloha upravuje severitu diagnóz u definovaných kombinací. A Vámi zmíněný příklad (HDG E117 s VDG N185) je jednou z mnoha výjimek, které DM_C upravuje. Proto je při Vámi zmíněném vykázání případ zařazen do nekomplikované DRG skupiny a nikoli do MCC.

S pozdravem

Tým DRG Restart


Dotaz č. 57 (28. 5. 2016)

obecná chirurgie

1. Jakou velmi podhodnocené vidím komoce

2. Oboustranná kýla laparoskopicky má stejnou RV jako jednostranná.

3. Chybí adekvátní navýšení RV u laparoskopické operace ventrální kýly, které by pokrylo zvýšení nákladů na nesmáčivé síťky

4. Myslím, že jsou podhodnocena i krvácení do GIT

5. Nízká RV u velkých výkonů na střevě.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 27 (12. 10. 2015)

Vykazování *dg jako HDG.

Kód s * nesmí být použit samostatně. Pro kódování DRG může být namístě HDG kód s *, pokud je péče poskytována primárně pro danou manifestaci nemoci a dg s * splňuje požadavky na HDG.
Pacient se zhoubným novotvarem vaječníku, přijat k léčbě anemie. Pak
HDG D630*
VDG C56

Při hlášení hospitalizací na NZIS však stále hláška typu:
Kód chyby: 173 , Popis chyby: Základní dg /hdgz/ - číselník MKN10-chyba,pokud v položce ZNAK je "*", pak diag.dg2 musí mít v položce ZNAK "+" nebo se musí rovnat položce DGZAKL

Pak ale nelze správně vykázat VDG. Jak je to tedy správně?


Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na nepřesné metodické důsledky validace číslo 173, kontrolující souvztažnost diagnózy označené * na pozici základní hospitalizační diagnózy s diagnózami označenými + na pozici další diagnózy, jsme provedli dočasné vypnutí této validace do doby, než nalezneme adekvátní metodické a technické řešení kontroly vykazování těchto diagnóz. Nyní by neměl vámi uvedený problém s předáváním dat do datového uložiště nastat. V případě problémů se na mne obraťte.

Mgr. Jan Žofka

ÚZIS ČR


Dotaz č. 56 (27. 5. 2016)

DRG 00180 a 00190 - příliš nízké nastavení relativních vah vzhledem ke skutečné cenové hladině

Dobrý den,

v současném DRG 013.2016 jsou nastaveny relativní váhy pro DRG 00180 IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI a pro DRG 00190 IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORU A LÉKOVÉ PUMPY hluboko pod skutečnou nákladovou hladinou.

Nejlépe vidíme nereálně nízké nastavení úhrady u srovnání na položce AMAT, která u DRG 00180 činí 700064 Kč, avšak reálné náklady pouze na neurostimulátor jsou 912580Kč (kód 0165002 dle číselníku VZP-ZP).

U DRG 00190 činí AMAT 380068Kč, avšak reálné náklady na stimulátor či pumpu jsou 499134Kč (kód 0069205 dle číselníku VZP-ZP).

Bylo by možné tyto úhradové diskrepance, které v současnosti brání primoimplantacím výše uvedených technologií indikovaným pacientům, odstranit v následující verzi DRG O14.2017 ?

Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Vážený pane inženýre, ,

děkujeme za podnětnou připomínku k RV.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG tento problém registrují.

Souhlasíme, že nastavení stávajících RV není zcela korektní a obsahuje řadu nelogičnostní.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 55 (25. 5. 2016)

Transplantována játra - Z94.4

Diagnóza Z94.4 je dle APP-A s ccsev "2" a proto při použití na pozici VDG je DRG báze s CC. Toto platí při použití s HDG (například) Z09.0. Ale při klasifikaci s HDG T86.4 Rejekce transplantátu jater je výsledná klasifikace do DRG báze 07031 - bez CC. Jaké je vysvětlení pro toto zařazení? Je to nějaká výjimka, o které není dostatečná informace? Již neplatí ccsev 2 pro DG Z94.4. Klinicky se mi nezdá nemožné mít rejekci a vykázat i přítomnost tranpslantovaného orgánu jako VDG. Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

velmi děkujeme za Váš příspěvek a názor k diskuzi. Změna severity u diskutované kombinace dgn. (ačkoli dgn. Z944 je sama o sobě vedena jako CC) vychází z nastaveného algoritmu grupování. V této souvislosti popsaného v DM_C.

Poněvadž nastavení "historicky" spadá do gesce bývalého NRC, nemůže se ÚZIS k jeho důvodu relevantně vyjádřit. S novým klasifikačním systémem CZ-DRG však zcela jistě dojde k reklasifikaci DRG skupin, ke změně severit diagnóz a jejich revizi, a to vč. souvisejících dgn. a grupování.

S pozdravem

Tým DRG Restart


Dotaz č. 54 (25. 5. 2016)

Vykazování DRG markerů UPV

Ve shodě s Metodikou užití DRG markerů, části ve které se uvádí, že: "je třeba doby uměle plicní ventilace .. sečíst a výsledný součet pak zakódovat za celý hospitalizační případ" byl NAVRHOVAL doplnit o text, který by upřesňoval vykazování výsledného DRG markeru: "Výsledný DRG marker podle součtu hodin všech epizod umělé plicní ventilace se vykazuje na hospitalizačním učtu pracoviště, na kterém byla UPV ukončena"
Zdůvodnění: Navrhuji to proto, že tento účet může být 2-3 denní a bude na něm vykázaný DRG marker 90903 (5-10 dnů) - co by mohlo být shledáno, že je v rozporu - a přitom tomu tak není, naopak. Ať je v tom jasno a není možný rozdílný přístup.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za váš názor a návrh na zpřesňující formulaci vykazování DRG markerů UPV. Abychom se vyhnuli nepřesnosti v interpretaci z důvodu případného neporozumění a tedy zbytečné časového prodlevy, dovolujeme si vás požádat, abyste v této souvislosti kontaktoval přímo pí. Janu Homrovou (jana.homrova@uzis.cz).

Tým DRG Restart


Dotaz č. 53 (25. 5. 2016)

cévní chirurgie

- Navýšení relativní váhy (RV) v případě ICHDKK s defektem (I702.1) oproti I702.0
- Navýšení RV v případě diabetes mellitus s periferními oběh. komplikacemi (E11.5)
- Rozdělení kódu 54190 „Ostatní rekonstrukce tepen a bypassy“ podle typu a rozsahu výkonu
- Zohlednění odběru autologního žilního štěpu podle délky a typu žíly (náročnější odběr v případě vena femoralis superficialis, endoskopický odběr v. saphena magna), t. č. je pouze jeden kód 54990
- Přidělit kód výkonu pro úpravu žilního nebo tepenného alloštěpu a kód výkonu pro implantaci tohoto alloštěpu
- Přidělení kódu pro výkon zahrnující operační revizi tepen bez možnosti provedení cévní rekonstrukce vzhledem k inoperabilnímu nálezu, t. č. používán zástupný kód 54830
- Vyšší úhrada v případě technicky náročných reoperací (dle vykázání signálního kódu reoperace)
- Zohlednění pacienta se závažnou obezitou (II. stupeň, vysoké zdravotní riziko, BMI nad 35,0)
Zohlednit provedení více výkonů během 1 hospitalizace (např. angiografie s PTA a poté operace, týká se i hybridních výkonů. Nebo u nutných opakovaných reoperací pacienta- např. implantace bifurkační aorto-bifemorální protézy a následně pro ischemii dolní končetiny implantace femoro-popliteálního bypassu). V současné době v těchto případech snad placen jen jeden výkon.
- Zohlednit zvýšenou náročnost péče o pacienty po amputacích
- Zohlednit náročnost péče o pacienta s nutností opakovaných velkých převazů rány na operačním sále


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 52 (25. 5. 2016)

Připomínky z plastické chirurgie

DIEPy a volné laloky
Z421 (61173, 61171) (pokrývá cca ¼ reálných nákladů)base 0901

Odstálé ušní boltce
Q175 (61409) (hospitalizace 4 dny, operace 1,5 hod)base 0309

Exstirpace lipomu nebo atheromu
D170, L728 (66839 nebo 51111) (výkon je obvykle většího rozsahu (redonovy drény apod.) než excise, který je ohodnocena stejně). base 0903


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5