Cíle projektu

Globálním cílem projektu je vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR a zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro tento segment zdravotní péče.

Dílčí cíle projektu představují:

  • Vybudování Kompetenčního centra a reprezentativní sítě referenčních nemocnic
  • Vytvoření metodik pro oceňování hospitalizačních případů, elektronických a databázových nástrojů pro implementaci tohoto systému a ověření těchto metodik v reprezentativní síti referenčních nemocnic
  • Tvorbu nové klasifikace hospitalizačních procedur, redefinice klasifikačního systému DRG a vytvoření nového kodérského manuálu a jejich implementace do úhradových mechanismů zdravotní péče v ČR
  • Přípravu podkladů pro převedení oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby a příprava k praktické a plošně realizovatelné implementaci těchto nástrojů ve zdravotnických zařízeních
  • Realizaci modelové studie v síti referenčních nemocnic, která budou oceňovat klinické případy lůžkové péče a generovat kalibrační data z reálné klinické praxe, jež budou využita k aktualizaci výstupů projektu
  • Realizaci podpůrných edukačních aktivit pro cílové skupiny