EU ESF OPZ
ÚZIS ČR
 

Tým DRG Restart

Úspěšné řešení projektu DRG Restart předpokládá ustavení zcela nového funkčního týmu, který bude pokrývat všechny významné oblasti řešení, od metodického vývoje až po implementaci v praxi.


Profily členů týmu DRG Restart

  • Informace o kontaktech na členy projektového týmu jsou k dispozici v sekci Kontakt.

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

je od května 2014 ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V pozici ředitele Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně přednáší na Lékařské fakultě a na Přírodovědecké fakultě univerzity. Je členem výborů České onkologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Je voleným členem vědecké rady evropské sítě TRANSCAN (Translational Cancer Research, era-net), členem několika vědeckých rad tuzemských vysokých škol a institucí. Je garantem studijního oboru Matematická biologie na Masarykově univerzitě. Jeho hlavní vědeckou specializací je biostatistika, aplikovaná analýza dat a modelování, epidemiologie nádorů, prediktivní onkologie. Je autorem či spoluautorem více než 20 odborných knih a monografií a více než 200 původních prací v zahraničních časopisech s IF. Citační ohlas na zahraniční práce přesahuje 2100 citací, h-index je 27.

Ing. Jan Linda

je zaměstnancem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR od 22. 2. 2016 na pozici vedoucího Odboru ekonomicko-provozního a mzdového a od 4. 11. 2016 také Odboru rozvoje a implementace DRG. Je ekonomem s dlouholetou zkušeností v oblasti ekonomiky zdravotnictví a ekonomického řízení zdravotnických zařízení, s praxí mimo jiné na pozici ekonomického náměstka Institutu klinické a experimentální medicíny a ekonomického náměstka Thomayerovy nemocnice v Praze. V letech 2012 –2014 působil současně jako předseda Ekonomické komise Interní grantové agentury ČR a od roku 2015 jako člen Kontrolní rady Agentury pro zdravotnický výzkum.

Na pozici vedoucího projektu zodpovídá za řízení a celkovou koordinaci projektu a jednotlivých projektových týmů, spolupráci s referenčními nemocnicemi v síti referenčních nemocnic a administraci projektu v rámci podmínek Operačního programu Zaměstnanost.

Ing. Markéta Bartůňková

je ekonomkou ve zdravotnictví od roku 1999, s bohatou praxí z působení v několika zdravotnických zařízeních, včetně pozice ekonomické náměstkyně. Od 19. 9. 2014 je zaměstnankyní Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na pozici vedoucí Odboru ekonomicko-provozního a mzdového a posléze vedoucí Oddělení strategických analýz.

V rámci projektu DRG Restart působí na pozici vedoucí ekonomického týmu, jehož klíčovým úkolem je validace a analýza ekonomických i produkčních dat referenčních nemocnic, specifikace relevantních nákladů pro oceňování akutní lůžkové péče, příprava a nastavení metodiky oceňování hospitalizačních případů a finálně ocenění jednotlivých hospitalizačních případů referenčních nemocnic na základě reálných nákladových dat.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

je biostatistik a analytik Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a od 1. 12. 2014 také kmenovým zaměstnancem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde rovněž získal titul Ph.D. v oboru Statistika a matematické modelování. Pracuje zejména v oblasti hodnocení zdravotní péče a epidemiologie nádorových onemocnění se zaměřením na hodnocení přežití, vícerozměrné metody a prediktivní modelování. Dále působí jako lektor na Lékařské a Přírodovědecké fakultě MU.

Na pozici vedoucího analytického týmu má v rámci projektu DRG Restart v kompetenci zejména přípravu nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG, s tím související metodiky sestavení hospitalizačních případů a ve spolupráci s ekonomickým týmem nastavení výpočtu nových relativních vah na základě reálných nákladových dat referenčních nemocnic.

MUDr. Miroslav Zvolský

je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2004–2011 působil v Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., kde se podílel na projektech zabývajících se formalizací medicínských znalostí. Od roku 2012 působil na ÚZIS ČR nejprve jako analytik a metodik registrů Národního zdravotnického informačního systému se zaměřením na sběr dat v oblasti onkologie, diabetologie a akutní hospitalizační péče.

Od 1. 1. 2016 zastává pozici vedoucího Oddělení klinických klasifikací DRG, kde se věnuje především rozvoji a podpoře Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a dalších klinických klasifikací a spolu se širším týmem také vývoji Klasifikace hospitalizačních procedur. Od 1. 3. 2017 současně přebírá také Implementační tým projektu, zabývající se zejména nastavením správných postupů a procesů kódování.