Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRI.1. Pozice ZZ:
Dimenze A: Infrastruktura ZZ pro poskytování péče
vs.
Dimenze B: Struktura a komplexnost poskytované péče (casemix)

Typ ZZ

Dimenze A (osa x)

Dimenze B (osa y)

Zpět
Mediánový střed prostoru dimenzí A a B

Fakultní a velké krajské nemocnice

ZZ vysoce specializované péče

Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí

Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče

Ostatní ZZ s úzkým zaměřením