Metodika mapování akutní hospitalizační péče

Zdravotnická zařízení byla popsána nejen strukturou a komplexností poskytované péče (tzv. casemixem, který ZZ vykázalo za určité kalendářní období), ale také dostupnou infrastrukturou pro její poskytování. Zohlednění obou složek v typologii ZZ umožnilo lepší rozlišovací schopnost statistických metod a ve finále umožní reprezentovat jednotlivá ZZ ve dvourozměrném prostoru, neboť obě složky popisu ZZ představují dva vzájemně kombinovatelné rozměry (dimenze). Tyto dimenze, označené dále jako A (dimenze A popisuje infrastrukturu ZZ pro poskytování péče a lze ji vypočítat na základě definičních a neklinických charakteristik ZZ obsažených v RZZ) a B (dimenze B popisuje strukturu a specializovanost péče a lze ji vypočítat na základě klinických charakteristik hospitalizačních případů obsažených v NRHOSP) představují základní východiska pro definici typologie ZZ. Vybrané proměnné z obou registrů jsme navíc využili pro výpočet odvozených proměnných reprezentujících ZZ – např. zastoupení klinických a chirurgických větví hlavních jednotek DRG systému, tedy Major Diagnostic Categories (MDC). Počet MDC skupin byl kalkulován vždy s rozlišením chirurgické a klinické větve dané MDC skupiny, proto je výsledný počet vyšší než standardní počet 27 skupin. MDC skupina byla do celkového počtu zařazena pouze v případě, kdy ZZ vykazovalo dostatečný počet hospitalizačních případů v dané skupině za období 2010–2012, a to alespoň 150 případů. Vícerozměrný parametrický popis ZZ a struktury péče byl analyzován pomocí vícerozměrných statistických metod, metodika vícerozměrné typologie ZZ byla složena ze tří kalkulačních fází:

  • Fáze redukce dimenzionality vstupních dat, při níž do analýzy vstupují dva informační zdroje (RZZ a NRHOSP) s rozsáhlým seznamem parametrů. Na základě těchto parametrických struktur byla identifikována sada proměnných využitelná pro klinickou i neklinickou charakteristiku ZZ (výše zmíněné dimenze A a B). Metodika vícerozměrné faktorové analýzy dále umožnila popsat jejich korelační vztahy, identifikovat nezávislé skupiny parametrů a v jejich rámci odfiltrovat redundantní parametry. Výsledkem byly redukované výběry proměnných pro definici dimenzí A a B.
  • Fáze výpočtu skóre kvantifikujících dimenze A a B, kde s použitím analýzy hlavních komponent bylo nutné analyzovat proměnné jednotlivých dimenzí s ohledem na jejich vzájemnou korelaci a maximální výpovědní hodnotu vzhledem k variabilitě mezi ZZ. Dimenze A a B tak následně vznikly jako lineární kombinace parametrů vybraných v předchozí analýze. Váhy pro jednotlivé parametry ve výpočtu jsou odvozeny z analýzy hlavních komponent a zajišťují, aby dimenze zachytily maximum variability z jejich definičních parametrů. Každou z dimenzí A a B jsme převedli do jedné proměnné (skóre) spojitého charakteru. Toto skóre má s ohledem na danou oblast svoji interpretaci a gradient.
  • Fáze identifikace typů ZZ v dimenzích A a B. Typy ZZ byly odvozeny pomocí shlukové analýzy. Výsledný počet typů ZZ je odvozen analýzou vnitro-shlukové a mezi-shlukové variability – výsledné řešení má nejvýhodnější poměr vnitro-shlukové a mezi-shlukové variability a tedy vnitřně nejhomogennější shluky (typy či kategorie ZZ) z hlediska dimenzí A a B.

Podrobné informace a výsledky analýzy jsou prezentovány v následujících výstupech: