Harmonogram prací a školení

Činnosti

 • aktivní zpětná vazba
  • plynoucí z implementace metodik v referenčních nemocnicích
  • problémy a příklady, jež by mělo být řešeno v rámci kodérského manuálu
  • problémy a příklady, jež lze řešit ještě v rámci údržby (systém IR-DRG) a které jako de novo již v rámci výstupu DRG Restart (systém CZ-DRG)
 • aktivní spolupráce na aktualizaci Metodiky kódování v období údržby
 • aktivní spolupráce na tvorbě kodérského manuálu
 • aktivní účast na školeních pořádaných ÚZIS ČR
 • aktivní účast na zahajovací pracovní schůzce
 • příprava elektronicky předaných tematických okruhů či konkrétních dotazů, které by na úvodní schůzce měly zaznít či být řešeny

Školení

Bude realizováno v 5 školicích blocích po 8 hodinách, ve frekvenci 1x za měsíc.

Zahájení školení: srpen 2016

Ukončení školení: prosinec 2016

Konkrétní termíny budou na stránkách DRG Restart upřesněny nejpozději 30. 6. 2016. Zároveň bude vedení referenční nemocnice a delegovanému účastníku školení zaslána ještě pozvánka elektronickou poštou.

Odborné semináře budou zaměřeny na vzdělávání experta pro kódování zdravotních služeb, a to v tematických blocích, které byly vyhodnoceny jako nepodkročitelný základ pro kvalitní zastávání této pozice, s důrazem na sjednocení již získaných informací a postupu. S ohledem na velký zájem uchazečů, budou školení I.–III. bloku realizována v Praze a Brně. Konkrétní místo bude upřesněno dodatečně.

I. etapa (rok 2016) – klasifikační systém IR-DRG

 1. blok „MKN-10 a kódování dle MKN-10“
  Termíny: 18. 8. Praha, 24. 8. Brno
 2. blok „Kódování v systému IR-DRG“
  Termíny: 15. 9. Praha, 21. 9. Brno
 3. blok „Vykazování zdravotní péče“
  Termíny: 13. 10. Praha, 19. 10. Brno
  • „Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR“
  • „Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů“
 4. blok „Zdravotnická dokumentace“
  Termíny: 24. 11. Praha
 5. blok „Legislativa“
  Termíny: 8. 12. Praha
  • „Vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016“
  • „Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“
  • „Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“

II. etapa (rok 2017) – klasifikační systém CZ-DRG

Konkrétní tematické bloky budou upřesněny. Školení budou korespondovat s plánovanými změnami pro klasifikační systém CZ-DRG a tomu bude odpovídat i obsahová náplň.

Porady

13. 4. 2016: První pracovní setkání odborných asistentů pro oblast kódování zdravotních služeb