První zasedání Expertní rady projektu DRG Restart a zástupců referenční sítě nemocnic ČR

Stručný zápis z prvního společného jednání expertní rady projektu DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic ČR.

 25. 3. 2015
 Praha

Cíl jednání:

 1. Ustavení expertní rady, plán dalších kroků v projektu DRG Restart
 2. Představení návrhu metodiky oceňování hospitalizačních případů, kritická diskuze nad systémem

Plán dalších setkání v roce 2015:

Hlavní vstupy a představované materiály (podrobné materiály rozeslány):

Projektové řízení, plán porad a další kroky (doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.)

Plán údržby systému DRG a jednání se sítí referenčních nemocnic (Ing. E. Švecová, MUDr. P. Vepřek)

Principiální otázky související s rozvojem a implementací DRG (Ing. P. Mašek)

Návrh metodiky oceňování hospitalizačních případů (ing. M. Bartůňková)

Hlavní podněty a diskutované otázky:

 1. Smlouvy s referenčními nemocnicemi budou jednotné – včetně obecných příloh. Následně nelze vyloučit určité specifické dodatky, např. za účelem analýz vysoce specializované péče apod.
 2. Výzva k rešerši zahraničních systémů oceňování lůžkové péče, cost-effectiveness rozbor – bude provedeno, nicméně ale plošné převzetí jednoho západního modelu není v čase vymezeném pro DRG Restart možné
 3. Výzva k harmonizaci a metodické optimalizaci ekonomických výkazů ÚZIS ČR – nejednotná metodika a nulová kontrola stávajících výkazů dělá výstupy výkazů nepoužitelnými; již sám jejich obsah vyžaduje revizi
 4. Referenční síť nemocnic nebyla vybírána s cílem jakkoli odlišit „státní“ a „nestátní“ nemocnice; otázka zřizovatele není podstatná – rozhodující je reprezentativnost sítě a zobecnitelnost v ní získaných výsledků

Projednávaný návrh metodiky oceňování hospitalizačních případů (podněty a problémy, které musí být reflektovány v připomínkovém řízení):

 1. Časová náročnost plánu a otázka realizovatelnosti -> bude reflektováno po průzkumu připravenosti nemocnic, viz níže úkol 4.
 2. Problém vyčleňování určitých NS jako „DRG nerelevantních“ (diskuze o knihovnách apod.) – a priori nevyčleňovat, příliš detailní prvek, je nutné prosadit shodu nad hlavními metodickými prvky
 3. Robustnost systému vzhledem k očekávatelným změnám, turbulencím – sběr dat musí pokrýt reprezentativně všechny rozpočtové kapitoly, jen tak bude možné dávat podklady pro různé scénáře, politická rozhodnutí
 4. Extramurální péče a její podchycení v nákladovém modelu – velký problém se zpětnou kvantifikací nákladů, zejména u nemocnic, které mají extramurálních dodavatelů více; musí být detailněji dořešeno
 5. Jednotná účetní osnova v referenční síti – detailněji rozpracovat i s ohledem na časovou náročnost a proveditelnost
 6. Naceňování jednotlivých provozů – jednotkové náklady: je nutné exaktněji popsat – zejména definice ošetřovatelského dne, nepřesné vymezení anestezie, kategorizace standardních lůžek, otázka kalkulace standardizované na dostupnou, resp. maximální kapacitu apod.
 7. Řada provozů má bazální náklady generované již samotnou existencí, bez ohledu na objem poskytované péče (minimální kritéria vybavení, personálního obsazení, apod.)
 8. Otázka majetku nemocnic vyvedených např. na kraj
 9. Detailněji rozpracovat metodiku implementace, sběru dat a zejména validace dat
 10. Nezbytné IT zázemí pro sběr ekonomických dat – rozpracovat řešení, postup implementace

Členové expertní rady a zástupci referenčních nemocnic dodají další připomínky k návrhu metodiky oceňování hospitalizačních případů do 14. 4. 2015 (adresy: eva.svecova@uzis.cz; marketa.bartunkova@uzis.cz). Připomínky budou zabudovány, vypořádány a nová doplněná verze metodiky bude rozeslána k recenzi do 10. 5. 2015.

Vážné a komplexní připomínky je možné řešit osobními konzultacemi a jednáním s týmem DRG Restart – vždy v pondělí odpoledne od 13:00 v prostorách ÚZIS ČR na Ministerstvu zdravotnictví – podněty k těmto setkáním posílejte na adresu ladislav.dusek@uzis.cz.

Hlavní úkoly:

 1. Administrativní tým a tým údržby bude proaktivně pracovat s terénem a posílat oznámení o změnách, důležité diskuzi, či materiálech dostupných na webu projektu
  → E. Švecová, P. Vepřek / průběžně
 2. V probíhajícím dotazníkovém průzkumu bude akcentována otázka vícezdrojového financování lůžkové péče
  → P. Mašek / do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 3. Vybrané otázky související s „obsahem DRG“, tedy se zahrnutými položkami, se musí vyřešit a rozhodnout co nejdříve... zejména otázka investic
  → P. Mašek / zpráva do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 4. Vypracovat, oponovat dotazník, který by byl základem průzkumu připravenosti členů referenční sítě nemocnic; daný průzkum realizovat – výsledky umožní cílenou podporu sítě a také podle nich bude nastaven realistický časový plán
  → P. Mašek / dokončit do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 5. Dokončit a představit reálný plán projektu (ESF) podporujícího síť referenčních nemocnic
  → L. Dušek / do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 6. Dokončit adresnou recenzi a publikaci metodiky a systému výběru sítě referenčních nemocnic ČR
  → L. Dušek, T. Pavlík / do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 7. Zahájit adresnou diskuzi a návštěvy navržených referenčních nemocnic, představit a diskutovat metodické plány projektu, sbírat a zpracovávat podněty
  → P. Vepřek / zpráva do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 8. Dokončit revizi, vypořádání připomínek a adresnou recenzi představené metodiky oceňování hospitalizačních případů
  → M. Bartůňková, P. Mašek / do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 9. Vypracovat návrh na optimalizaci ekonomického statistického zjišťování v rámci resortního statistického programu (výkazy „E“) – tento návrh projednat s vybranými recenzenty a následně s ER
  → M. Bartůňková, P. Mašek, L. Dušek / do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 10. Pokusit se prosadit, aby nový systém ekonomického statistického zjišťování (bod 8) mohl být uplatněn s legislativní oporou již při sběru dat za rok 2015 – jednání s ČSÚ a schválení vedení MZ ČR 
  → L. Dušek / zpráva do příštího jednání ER, 10. 6. 2015
 11. Zpráva o postupu novel zákonů – legislativní ukotvení sítě referenčních nemocnic a DRG systému
  → L. Dušek / zpráva do příštího jednání ER, 10. 6. 2015

31. 3. 2015


Zpět