Druhé zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

Ve středu 10. 6. 2015 se uskutečnil v kinosále FN v Motole 2. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci sítě referenčních nemocnic. Hlavním tématem bylo představení východisek nového klasifikačního systému hospitalizačních případů a principů Klasifikace procedur v rámci vývoje nového DRG systému. V závěru workshopu byli účastníci obeznámeni s předběžnými výsledky dotazníkového šetření klíčových otázek použití DRG.

 10. 6. 2015
 Praha

V úvodu ředitel projektu DRG Restart L. Dušek zkontroloval zápis z minulého zasedání a ke každému usnesení připravil krátkou zprávu o stavu jeho řešení. Uvedl nejdůležitější termíny dalších plánovaných seminářů, workshopů a konference DRG.

T. Pavlík ve svém bloku představil nejen svůj analytický tým a jeho hlavní činnosti, ale zejména východiska nového klasifikačního systému hospitalizačních případů akutní lůžkové péče v ČR. Byly definovány klíčové prvky, taxonomie a základní cíle navrhovaného nového klasifikačního systému DRG. Detailně byly probrány i nové klasifikační normy, tedy algoritmická pravidla pro zařazování jednotlivých případů do taxonomických jednotek systému (DRG bází a skupin). Na závěr byl jako příklad ukázán tzv. definiční list DRG báze, což je (a bude) parametrický dokument definující a popisující danou DRG bázi a jednotlivé její DRG skupiny.

Metodický materiál popisující návrhy a klíčové pravidla nové klasifikace DRG byl sumarizován do 10 základních principů, které podléhají schválení Expertní rady. Termín zaslání připomínek je nejpozději do 30. 6. 2015 na eva.svecova@uzis.cz. Dokument je přílohou této zprávy pod názvem Taxonomie a klíčové prvky nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v ČR – souhrn ke schválení.

K. Baloghová pokračovala v druhé části semináře představením základních prvků a principů vývoje nové Klasifikace procedur (odkaz). Úvodem byla prezentována jak SWOT analýza převzetí zahraničního systému klasifikace, tak SWOT analýza vývoje nového systému a vysvětleno, proč bylo přistoupeno k tvorbě národní verze. Značný prostor pak byl věnován prezentaci jednotlivých základních principů nové Klasifikace procedur, přičemž odůvodnění jejich zavedení, podrobné vysvětlení a ukázka jejich použití byly demonstrovány na příkladech ze Seznamu zdravotních výkonů a na příkladech klasifikačních systémů využívaných v zahraničí. Závěrem byly prezentovány ukázky možných řešení v nové Klasifikaci procedur.

Nejpodstatnější část metodického materiálu týkající se návrhu Klasifikace procedur byla převedena do seznamu klíčových principů nové Klasifikace. Tento seznam také podléhá schválení Expertní radou. Termín zaslání připomínek je nejpozději do 30. 6. 2015 na eva.svecova@uzis.cz. Dokument je přílohou této zprávy pod názvem Principy klasifikace procedur – souhrn ke schválení.

P. Mašek na závěr semináře vyhodnotil dotazník „Klíčové otázky použití DRG“, prostřednictvím kterého byla oslovena široká odborná veřejnost jak při osobních individuálních setkáních tak i pomocí online komunikace. Cílem dotazování bylo získání přehledu názorové shody odborníků užívající systém DRG na klíčové otázky týkající systému DRG. Smyslem bylo nejen nastartování diskuze s hlavními stakeholdery systému o těchto klíčových otázkách a jejich dopadech, ale také zpřesnění zadání pro autory vývoje DRG systému. Mezi respondenty byli poskytovatelé a plátci zdravotní péče, zástupci MZ a ostatní experti.

K nejdůležitějším závěrům patří především:

Další zasedání Expertní rady se uskuteční 23. 9. 2015 a hlavním tématem bude (nová) Metodika oceňování hospitalizačních případů a návrhy aktualizace nové verze stávajícího IR DRG 1.2 verze 012.

Dotazník – hodnocení akce

19. 6. 2015


Zpět