Třetí zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

Ve středu 23. 9. 2015 se uskutečnil  v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích 3. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci nemocnic spolupracujících v projektu DRG Restart. Hlavním tématem bylo představení návrhu klasifikace analytických účtů a typologie nákladových středisek včetně minimálních požadavků na referenční nemocnice v roce 2016. Účastníci byli obeznámeni s vyhodnocením dotazníkového šetření části týkající se standardizace dokumentace a kódování klinických dat. V odpolední části byl také představen pilotní návrh nových bází v MDC 06.

 23. 9. 2015
 Praha

Soubory ke stažení

( formát PDF)

Dokumenty

Pozvánka

Prezentace

Klasifikace analytických účtů
(Ing. Markéta Bartůňková)

Návrh typologie zdravotnických pracovišť
(Ing. Petr Mašek)

Vyhodnocení dotazníku připravenosti nemocnic
(MUDr. Karolína Baloghová)

Pilotní návrh nových DRG bází v MDC 06
(RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.)

V úvodu ředitel ÚZIS a projektu DRG Restart pan ředitel Dušek zkontroloval zápis a úkoly z minulého zasedání. Přítomným poděkoval za velmi aktivní účast na všech prozatím pořádaných akcí DRG Restart a poděkoval za takto projevenou důvěru při řešení projektu. Dále pan ředitel Dušek zvlášť poděkoval také referenčním nemocnicím, kdy téměř 90 % z vybraných a oslovených nemocnic již podepsalo smlouvu o spolupráci a aktivně řeší úkoly vzniklé v projektu.

Pan ředitel Dušek informoval o žádostech, které byly podány pro čerpání peněz z evropských fondů na řešení DRG Restart. Zdůraznil, že 20. 8. schválila vláda ČR přímé přidělení prostředků rezortu MZ, které půjdou zejména na podporu vybudování referenční sítě. Jedná se o 250 mil. Kč, které mají být v horizontu 5 let využity pro vybudování kvalitní funkční sítě referenčních nemocnic včetně posílení jejich personálního a technického zázemí v každé z nich. Na dalším zasedání Expertní rady se bude řešit a diskutovat forma konkrétního zapojení každé z referenčních nemocnic. Dále pan ředitel Dušek informoval, že vláda ČR dnes projednává novelu z. 372, kde nejdůležitějším bodem z hlediska DRG Restart je vybudování datového úložiště plátců. (V průběhu zasedání p. ředitel zaslal zprávu, že novela byla vládou jednohlasně schválena).

Další poznámka, která zazněla, se týkala vybudování/zajištění jakési „pragmatické složky“ projektu, tak aby byly připomínky z praxe/terénu exaktně zpracovávány a implementovány do metodik a manuálů. Prvním příkladem ať je kodérský tým, který prozatím je zastřešován FN Brno.

Na závěr pan ředitel Dušek informoval, že bylo etablováno nové ekonomické výkaznictví ÚZIS, jehož hlavním autorem je Ing. Bartůňková. Zdůraznil při tom, že referenční nemocnice vnímá jako zásadní subjekt pro připomínkování takto navržené změny. ČSÚ již bude nové výkazy etablovat pro sběr za 2016 a zpětně jej vložilo do vyhlášek na sběry i za 2015.

V další části zasedání prezentovala M. Bartůňková návrh klasifikace analytických účtů, kdy hlavním cílem je navrhnout třídění analytických účtů tř. 5 (nákladů) a tř. 6 (výnosů) podle specifických nákladových a výnosových druhů, a navrhnout skupiny nákladových a výnosových druhů pro sestavení nákladové matice k ocenění hospitalizačního případu. Současně byly prezentovány výstupy a vyhodnocení dotazníku připravenosti nemocnic a využití těchto informací při tvorbě návrhu zmiňované metodiky.

P. Mašek pokračoval v dopoledním bloku a prezentoval návrh typologie zdravotnických pracovišť, kdy hlavním cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou odlišit jednotlivé typy pracovišť s odlišnou nákladovou náročností. Součástí byla také ukázka standardů jednotlivých pracovišť (definice, atributy a příklad) a základní rozdělení těchto pracovišť.

V průběhu přestávky byl promítnut program na Konferenci DRG Restart 2015.

V odpolední části prezentovala K. Baloghová výsledky a vyhodnocení dotazníku připravenosti referenčních nemocnic a to části týkající se kódování klinických dat, standardizace dokumentace a vedení propouštěcích zpráv. Byl zdůrazněn význam, úrovně zdravotnických informací, a výběr z definicích v jednotlivých zemích. K. Baloghová zanalyzovala pozici, definici výkonnost a vzdělávání klinického kodéra v zahraničí.

Na závěr byl v odpoledním bloku představen T. Pavlíkem pilotní návrh nových bází v MDC 06. Shrnuli jsme si taxonomii a klíčové prvky nového klasifikačního systému, byly prezentovány etapy vývoje klasifikačního systému a datové podklady, změny v zastoupení diagnóz MDC 06, byl předložen návrh DRG kategorií MDC 06 a uvedeny příklady:

Závěry, úkoly a termíny:

P. Mašek odprezentoval návrh implementace navržených metodik klasifikace účtů a typologie zdravotnických pracovišť a detailní harmonogram nezbytných úkolů do konce roku 2015.

Jedná se především o následující činnosti:

1. Analýza dopadů metodik

2. Uskutečnění Pracovního workshopu – 2. školení RN

3. Implementační plán referenčních nemocnic

Metodické materiály k připomínkování týkající se Pilotního návrhu nových bází v MDC 06 budou rozeslány do 5. 10. 2015.

Další zasedání Expertní rady se uskuteční 2. 12. 2015.

Dotazník – hodnocení akce

 

29. 9. 2015


Zpět