III. brněnský DRG den

Současný stav českého DRG systému a stav jeho transformace byly hlavními tématy III. brněnského DRG dne, který 9. října 2015 uspořádala FN Brno.

 9. 10. 2015, 9:30  —  9. 10. 2015, 14:00
 Brno

Soubory ke stažení
( formát PDF)

Dokumenty

Program a další informace

Prezentace

Projekt „DRG Restart“ a jeho novinky
(doc. RNDr. Ladislav Dušek)

Analýza připravenosti nemocnic
(Ing. Petr Mašek)

Změny a strategie ekonomického a personálního výkaznictví ÚZIS ČR
(Ing. Markéta Bartůňková)

„Quo vadis“ plastická chirurgie v současném systému DRG?
(doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.)

Neurostimulace v neurologii ve světle DRG: stav 2015
(prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.)

DRG z pohledu dětské chirurgie
(prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.)

Hemofilie v ČR: výsledky léčby a její úhrada
(MUDr. Jan Blatný, Ph.D.)

DUPV v úhradách systému DRG
(MUDr. Pavel Hude, Ph.D.)

Rehabilitační péče na akutních lůžkách
(Ing. Markéta Bartůňková, MUDr. Jana Homrová)

Kodérský manuál, historie a současnost
(MUDr. Pavel Turčáni)

Využití kodérského manuálu v praxi
(Ing. Tereza Cubrová)

Obsazení kinosálu fakultní nemocnice bylo velmi pestré, od manažerů přes ekonomy a administrativní pracovníky až po lékaře, což ostatně demonstruje, že tato problematika se dotýká prakticky každého zaměstnance libovolné nemocnice. Úvodem pozdravili přítomné ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, a jeho ekonomický náměstek Ing. Robert Czékus, který nadále akci moderoval.

První blok konference byl věnován národnímu projektu DRG Restart, který si vytyčil za dlouhodobý cíl reformu českého systému DRG. Vedením projektu je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Východiska, aktuální stav a dosavadní výsledky již více než rok běžícího projektu představil doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS. Konkrétně jde především o ustavení projektového týmu a výběr sítě referenčních nemocnic, které budou sloužit jako model pro implementaci nového systému. Jedním z hlavních východisek je využití dat zdravotních pojišťoven pro účely DRG, kterou by měla  umožnit novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nyní procházející schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Z akademického pohledu je třeba také zmínit konsorciální smlouvy ÚZIS s významnými českými univerzitami a zakládání společných pracovišť: prvními vlaštovkami jsou v tomto ohledu Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikaci (Univerzita Karlova v Praze) a společné analytické pracoviště s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Tématu referenčních nemocnic se ve svém příspěvku věnoval i Ing. Petr Mašek, vedoucí metodického vývoje projektu DRG Restart: zaměřil se zejména na systém vykazování péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních a ukázal, jak je v některých případech složité ohodnotit náklady, které pacient generuje napříč zdravotnickým zařízením. Plánované změny administrativního rázu pak představila Ing. Markéta Bartůňková, vedoucí ekonomického týmu DRG Restart. Při pohledu do současnosti i nedaleké minulosti poukázala např. na nízký stupeň standardizace některých výkazů, která zdravotnická zařízení pro ÚZIS vyplňují, což vede k nemožnosti vytvářet kvalitní analytické výstupy.

Na otázku, proč je vlastně natolik nezbytné reformovat současný český systém DRG, odpověděli v následujícím bloku velmi přímo a konkrétně zástupci několika odborných lékařských společností ČLS JEP: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. (Česká společnost plastické chirurgie), prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (Česká neurologická společnost), prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Česká pediatricko-chirurgická společnost), MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (Česká hematologická společnost), MUDr. Pavel Hude, Ph.D. (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny), Ing. Markéta Bartůňková a MUDr. Jana Homrová (ÚZIS). Nezohledňuje totiž mnohé aspekty současné klinické praxe, což mj. vede k tomu, že mnoho výkonů a vyšetření prováděných lege artis je pro zdravotnická pracoviště vysoce ztrátových. Typickým příkladem jsou dětští pacienti, kde DRG systém mnohdy nerespektuje specifika tohoto typu péče. Dalším případem jsou vzácná onemocnění (neurologická, hematologická apod.), jejichž léčba je často extrémně nákladná. Zástupci odborných společností dále několikrát zmínili jev, kdy se u mnoha dříve fatálních onemocnění daří díky moderním léčebným metodám prodlužovat přežití pacientů, což ovšem přináší nutnost se o tyto pacienty postarat ve vyšším věku, a to nejen v rámci dané diagnózy.

Ve třetím a zároveň posledním bloku konference byl představen tzv. Kodérský manuál DRG – výsledek poměrně unikátní dobrovolné spolupráce v rámci pracovní skupiny složené ze zaměstnanců několika nemocnic. MUDr. Pavel Turčáni (FN Brno) v úvodu připomněl, že tato aktivita vzešla z I. brněnského DRG dne. Během následujících měsíců by měl navíc vývoj manuálu dostat oficiálnější rámec, neboť bude vedle současné pracovní skupiny garantován i ÚZIS a zástupci zdravotních pojišťoven. Praktické využití manuálu následně prezentovala Ing. Tereza Cubrová z FN Plzeň.

Třetí brněnský DRG den svými tématy i účastí ukázal, že se jedná o téma, které pálí mnoho odborníků z klinické i manažerské oblasti českého zdravotnictví. A prokáže to zřejmě i národní konference DRG Restart 2015, která se koná 18.–19. listopadu 2015 v Praze a na kterou zájemce srdečně zveme.

10. 10. 2015


Zpět