Čtvrté zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

Stručný souhrn prezentovaných témat, úkolů a termínů oponentur

 2. 12. 2015
 Praha

Ve středu 2. 12. 2015 se uskutečnil  v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích čtvrtý workshop. Program byl tentokrát rozdělen do dvou bloků, kdy první byl určen členům Expertní rady (ER) a druhý zástupcům nemocnic spolupracujících v projektu DRG Restart. Společným hlavním tématem bylo „uzavření“ metodického vývoje ekonomického oceňování, aktualizace metodik při údržbě současného systému DRG, dále informace o připravovaném operačního programu Zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů a nechyběl výhled dalších aktivit na 2016.

V úvodu pan ředitel Dušek shrnul aktuální situaci a poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci při řešení projektu. Informoval přítomné členy ER o jejich nutném aktivním zapojení při realizaci oponentur dokončených metodických dokumentů a konkrétně požádal je o adresné připomínky k Metodice oceňování hospitalizačních případů. Složení a součinnost Expertní rady bude na konci tohoto roku analyzována a vyhodnocena. V dalším roce budou s velkou pravděpodobností tato pracovní setkání rozdělena, protože bude zapotřebí diskutovat rozdílná témata s různou mírou podrobnosti.

Od 1. ledna 2016 tedy vstoupí do platnosti nová verze Metodiky kódování pro využití v IR-DRG, Metodika sestavení případu hospitalizace a Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG. Návrhy nových verzí byly veřejnosti představeny 19. 11. 2015 na odborné konferenci DRG Restart a odborná veřejnost měla následující týden pro zaslání případných připomínek. Jana Homrová prezentovala příklady nejčastějších připomínek a námitek zaslaných k aktualizovaným metodikám současné verze klasifikačního systému a zmínila i proces/způsob vypořádání připomínek. Největší diskuse se rozvinula u Metodiky sestavení hospitalizačního případu a bylo diskutováno její postavení vůči úhradám zdravotní péče a s tím související obsah hospitalizačního případu, výpočet relativních vah a možnosti smluvního ujednání mezi poskytovateli a plátci. Vedení projektu DRG Restart členy Expertní rady projektu DRG Restart ubezpečilo, že i přes provedené změny Metodika sestavení hospitalizačního případu ani nadále neřeší úhrady zdravotní péče. Bylo dohodnuto, že po vypořádání všech připomínek proběhne ještě jedno a poslední oponentské kolo, kterého se zúčastní zástupci VZP a SZP. Definitivní verze Metodik budou zveřejněny na webu DRG Restart až po tomto jednání.

Markéta Bartůňková představila finální verzi Metodiku oceňování hospitalizačních případů podle jednotlivých kapitol. V diskuzi pak zazněly otázky, které se týkaly zejména validace dat, povinnosti referenčních nemocnic vést vnitropodnikové účetnictví a otázky dotací. Bylo dohodnuto, že Metodika projde ještě posledním kolem veřejné oponentury a poté bude zveřejněna její finální verze, podle které se začne v roce 2016 se sběrem ekonomických dat. Termíny pro zaslání připomínek jsou do 15. 12. 2015. Metodika i protokol pro provedení oponentury bude zveřejněn na webu projektu.

V závěru prvního bloku přednesl Petr Mašek harmonogram a výhled dalších aktivit řešených v projektu DRG Restart v roce 2016. Mezi hlavní cíle patří zejména definice/obsah hospitalizačního případu, aktualizace metodiky oceňování, dokončení první verze klasifikace procedur a validačních pravidel pro klasifikační systém. Bude potřeba zahájit mapování výkonů na procedury a připravit první verzi kodérského manuálu. Zahájíme realizaci Národního registru hrazených zdravotních služeb, realizaci Datového úložiště referenčních nemocnic a realizaci Grouperu.

Ve druhém bloku zasedání představil v úvodní půlhodině Ladislav Dušek způsob, jakým mohou být podpořeny referenční nemocnice z operačního programu Zaměstnanost (z ESF). Projekt je na léta 2016–2020 a podpora bude realizována zaměstnáním kontrolorů a kodérů nemocnic ÚZIS. Dotaz na možnost hrazení investičních nákladů spojených s implementací projektu v nemocnicích z prostředků ESF byl zodpovězen negativně.

Následně Petr Mašek nastínil i zástupcům referenčních nemocnic harmonogram projektu DRG Restart a časování jednotlivých aktivit stejně jako členům Expertní rady.

Jana Homrová následně seznámila zástupce nemocnic se svými představami o přípravě kodérů, způsobu vytváření a kultivace kodérského manuálu, včetně jeho aplikace v praxi. Diskuze se točila kolem postavení kodérů, potřebě společné přípravy kodérů a revizních lékařů ZP a závaznosti vytvořených metodik.

Markéta Bartůňková představila finální metodiku pro nákladové oceňování případů pro rok 2016 a míru její závaznosti pro referenční nemocnice (sběr dat bude dobrovolný, z nemocnic, které metodiku dokáží včas implementovat). Diskuze s hlavně věnovala vysvětlování, proč nemocnice nedostali zpětnou vazbu po vypracování „Dotazníku připravenosti“. Bylo vysvětleno, že významně posloužil k přípravě finální verze metodiky a nemocnice dostanou zpětnou vazbu na svou reakci ve finální verzi.

Souhrn hlavních úkolů a termínů

7. 12. 2015


Zpět