Konference DRG Restart 2015

ÚZIS ČR a tým projektu DRG Restart připravil na dny 18.–19. listopadu odbornou konferenci věnovanou vývoji nového českého klasifikačního systému DRG.

 18. 11. 2015, 9:00  —  19. 11. 2015, 13:00
 Praha, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Transformaci českého systému DRG a jeho implementace v úhradách akutní lůžkové péče lze bezesporu označit za jednu z nejvýznamnějších změn tohoto desetiletí v českém zdravotnictví. Pro nemocnice bude znamenat především spravedlivější úhradu za jednotlivé hospitalizační případy a související výkony. Aktuálním stavem projektu DRG Restart po prvním roce se zabývala stejnojmenná konference, která se konala 18.–19. listopadu 2015 v Top Hotelu Praha.

Akce proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., a předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. Právě ministr Svatopluk Němeček na úvod konference konstatoval, že celý projekt DRG Restart je mj. důsledkem nedostatečného sběru klinických i ekonomických dat v českých nemocnicích v minulých letech. Díky tomu nebylo možné reálně ocenit jednotlivé položky poskytované akutní lůžkové péče a systém DRG uvést do praxe tak, aby pomocí něj bylo možno reálně hradit akutní lůžkovou péči. Proto bylo naprostou prioritou na začátku řešení projektu ustavit dostatečně rozsáhlou síť referenčních nemocnic, která svým záběrem pokryje různorodost lůžkových zdravotnických zařízení v ČR a umožní získat reprezentativní data pro celý systém akutní lůžkové péče. Tato referenční síť aktuálně čítá 47 nemocnic, jejich zástupci tvořili významnou část z více než 300 účastníků konference. A jejich ochotu podílet se na projektu DRG Restart také ocenil prakticky každý z řečníků.

Vedením transformace DRG a následnou implementací změn do praktického prostředí nemocnic byl v roce 2014 pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Jeho ředitel doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., v úvodní prezentaci shrnul nejen principy a východiska projektu DRG Restart, ale především dílčí výsledky po prvním roce jeho řešení. Jedním z nich je ustanovená a fungující síť referenčních nemocnic. Ředitel Dušek zdůraznil také klíčovou roli legislativní opory pro získávání reprezentativních dat ze zdravotnických zařízení a od plátců zdravotní péče. Tu získává ÚZIS díky novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhá jmenovaná, toho času ve schvalovacím procesu v Poslanecké sněmovně, zavádí mj. i tzv. Registr hrazených zdravotních služeb, který ÚZIS umožní data plátců zdravotní péče analyzovat.

Problémem, kterému je třeba v této souvislosti čelit, je rozdílný způsob vykazování klinických a ekonomických dat v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Řešení nastínil ve své prezentaci Ing. Petr Mašek, vedoucí metodického vývoje projektu DRG Restart. To spočívá ve standardizaci administrativních postupů v referenčních nemocnicích, zejména pokud jde o korektní alokaci provedené péče na pracoviště, alokaci nákladů a výnosů a v neposlední řadě i kvalitní kódování a vykazování péče. Jinými slovy je třeba přesně vědět, jaké jsou např. materiálové, personální a další náklady na minutu provozu operačního sálu nebo ošetřovací den na lůžku.

Na sdělení Ing. Petra Maška plynule navázala Ing. Markéta Bartůňková, vedoucí ekonomického týmu projektu DRG Restart, a představila všem účastníkům verzi nové metodiky oceňování hospitalizací. Tento metodický dokument byl představen jako základ pro jednotné nákladové oceňování a bylo zdůrazněno, že jeho praktická implementace do vnitřních struktur poskytovatele je jedním ze základních pilířů pro získání validních nákladových dat o hospitalizačních případech, které následně vstupují do výpočtu relativních vah. Ing. Bartůňková popsala a odůvodnila vývoj metodiky oceňování, uvedla základní milníky a etapy implementace do praxe. Na závěr se zaměřila na strategické cíle v roce 2016, kdy bude potřeba zejména správně alokovat spotřebované zdroje ve vazbě na poskytované zdravotní i nezdravotní služby, nadefinovat klíče pro vnitropodnikové účetnictví a vytvořit nové oborové pracovní týmy.

Na odůvodnění vývoje české verze Klasifikace hospitalizačních procedur se zaměřila ve své prezentaci MUDr. Karolína Švecová, vedoucí klinického týmu projektu DRG Restart. Zdůraznila mj., že na rozdíl od v mnohých parametrech nejasného seznamu výkonů s bodovými hodnotami bude nová klasifikace procedur obsahově vymezena pomocí definic, položky budou logicky tříděny a k dispozici bude manuál pro vykazování a syntaxi. Její odborná přednáška se zabývala základními východisky tohoto vývoje, navrženým konceptem datového popisu hospitalizačních procedur a na konkrétních příkladech demonstrovala využití zahraničních klasifikací a první výsledky návrhu pro Českou republiku.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., vedoucí analytického týmu DRG Restart, pak představil pilotní návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů, a to na příkladu nemocí trávicí soustavy. Cílem je vytvořit takový systém, který umožní nejen úhradu akutní lůžkové péče, ale zároveň bude sloužit i jako podklad pro hodnocení a srovnání této péče poskytované jednotlivými nemocnicemi. Klíčové prvky obsahují kromě stávajících principů českého DRG systému, které jsou v rámci návrhu modifikovány, i inovativní prvky, které jsou nově navrženy jako součást nového klasifikačního systému hospitalizačních případů. Mezi inovativní prvky patří např. zavedení tzv. DRG kategorie, což je taxonomický prvek klasifikačního systému, který je v taxonomii podřazen MDC a nadřazen DRG bázi. Jedná se primárně o popisný prvek nového klasifikačního systému, který jednoznačně souvisí se srozumitelností jeho vnitřní struktury. Dalším inovativním prvkem je zrušení plošného dělení DRG bází do tří skupin: bez CC, s CC, s MCC, a nahrazení tohoto paušálního dělení individuálním přístupem v rámci jednotlivých MDC, který bude založen na využití statistických metod a vykázaných dat.

První den konference byl završen téměř dvouhodinovou panelovou diskuzí, které se účastnili náměstci Ministerstva zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven i nemocnic. Diskutována byla zejména role DRG v celkovém systému úhrad i úskalí jeho implementace. Poměrně citlivým bodem z hlediska zdravotního i ekonomického je vyváženost dostupnosti zdravotní péče a naopak její specializace a koncentrace do vybraných zdravotnických zařízení, především u méně častých a náročnějších výkonů. Jako téma k dalšímu řešení a odborným diskuzím se ukázala otázka, zda by měl být identický a poměrně rutinní výkon hrazen stejně v různých typech nemocnic, zda by za něj měla např. fakultní nemocnice s komplexnější a kvalitnější infrastrukturou dostávat stejnou částku jako nemocnice poskytující „běžnou“ péči.

Vzhledem k blížícímu se konci roku byla konference využita i k seznámení účastníků se změnami a novinkami v úhradách v roce 2016. Koncept úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní péče představila Mgr. Pavlína Žílová z Ministerstva zdravotnictví. Úhradová vyhláška pro příští rok bude rozpočtově neutrální a prorůstová.

Zpět do oblasti DRG vrátila přítomné Jana Homrová (ÚZIS) a její shrnutí změn v metodických materiálech aktuální verze IR DRG. Ty jsou motivovány zejména dosavadní nejednotností ve výkladu a absencí praktických příkladů. Ve svém příspěvku zdůraznila také nutnost kódování striktně na základě písemné zdravotnické dokumentace.

V následujícím roce bude do aktivit ÚZIS kolem DRG převzat i tzv. Kodérský manuál, který byl dosud vyvíjen na dobrovolnické bázi v rámci pracovní skupiny složené ze zaměstnanců několika nemocnic. Tyto dosavadní aktivity prezentoval Ing. Robert Czékus (ekonomický náměstek FN Brno), který nabídnul mj. pokračující spolupráci i pod novou hlavičkou. Nepochybně velmi pozitivní je skutečnost, že celá dlouholetá práce měla smysl a bude na ni navázáno. Konferenci zakončil MUDr. Pavel Vepřek, který se symbolicky vrátil k referenčním nemocnicím projektu DRG Restart, naprosto nezbytnému článku v procesu transformace starého a vývoje nového českého systému DRG.

20. 11. 2015


Zpět