Konference DRG Restart 2016

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované restartu českého DRG.

 9. 11. 2016  —  10. 11. 2016
 Praha, Kongresové centrum

Záštitu nad konferencí poskytli:


Reportáž     Dokumenty a prezentace    Videoreportáž    Fotogalerie

Konference DRG Restart 2016 – stav projektu rok před dokončením

Již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče proběhl 9. a 10. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. Zástupci poskytovatelů i plátců zdravotní péče, odborníci i političtí představitelé tak měli opět možnost seznámit se s aktuálním průběhem projektu DRG Restart a s plány na poslední rok jeho řešení.

Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Setkání zahájili pozvaní představitelé českého zdravotnictví, mezi nimiž nechyběl prof. Jan Žaloudík a dále náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Landa a náměstek ředitele VZP ČR MUDr. JUDr. Petr Honěk. Všichni tři řečníci na úvod poskytli svůj pohled na současnou a budoucí roli DRG v našem zdravotnickém systému a shodli se, že je třeba jít cestou postupných změn a preferovat evoluci před revolucí.

Současný stav projektu DRG Restart prezentoval doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Velkou část svého příspěvku věnoval nedílné součásti projektu, tzv. referenčním nemocnicím, které jsou prakticky jedinou cestou, jak nasbírat data z klinické a zároveň ekonomické praxe akutní lůžkové péče. Ustavení a fungování sítě referenčních nemocnic je podpořeno i z Operačního programu Zaměstnanost a v současné době probíhají poslední přípravy na ostrý sběr dat. Paralelně s tím probíhá i vývoj a dokončování klíčových metodických materiálů, a to v těsné spolupráci s experty z referenčních nemocnic. Důležitá je i legislativní podpora na základě zákonů č. 48/1997 Sb. a 372/2011 Sb.

Pozvání na letošní konferenci přijal i MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU, ze slovenského Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeho přednáška v úvodním bloku umožnila přítomným srovnání českého a slovenského systému DRG, a to jak z hlediska obsahového, tak i z hlediska stavu implementace. Slovenský systém vychází z německého G-DRG a od české koncepce se výrazně liší. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že skutečné využití DRG v úhradách akutní lůžkové péče je na Slovensku mnohem bližší než u nás.

Vývoj českého klasifikačního systému DRG probíhá v několika rovinách a každé z nich byl na konferenci věnován patřičný prostor. Tu medicínskou představily týmy RNDr. Tomáše Pavlíka, Ph.D., a MUDr. Miroslava Zvolského. V obou případech už šlo o ukázky konkrétních příkladů, jak by měly nově vyvinuté klasifikační systémy fungovat a jaké přinesou změny ve srovnání se stávajícím stavem. Veškerý vývoj probíhá ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi a s několikastupňovou oponenturou interních i externích odborníků.

Neméně důležitá je i vlastní ekonomická část projektu, za niž je zodpovědný tým Ing. Markéty Bartůňkové. Ta se společně s novým vedoucím projektu DRG Restart Ing. Janem Lindou věnovala zejména proběhlému pilotnímu sběru dat z referenčních nemocnic a problémům, které je třeba vyřešit před startem oficiálního sběru dat. Zmíněny byly také důležité principy oceňování hospitalizačních případů, jako jsou dostatečně rozsáhlý soubor referenčních nemocnic, minimalizace zátěže jejich pracovníků nebo dostatečná robustnost a flexibilita vzhledem k případným změnám.

Klíčovou složkou vývoje českého DRG systému jsou i legislativní aspekty, ať už v rámci současné spolupráce ÚZIS s referenčními nemocnicemi nebo při budoucí implementaci DRG. Tento fakt přehledně demonstrovaly příspěvky Mgr. JUDr. Vladimíry Těšitelové z ÚZIS a JUDr. Radka Policara z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program konference také poskytl dostatečný prostor pro přednášející mimo řešitelský tým projektu. Pozváni byli zástupci šesti odborných lékařských společností, kteří zároveň působí jako konzultanti a oponenti při vývoji klasifikačního systému. Právě oni velmi věrohodně odpověděli na otázku, proč je vlastně třeba reformovat současný klasifikační systém pro akutní lůžkovou péči v ČR. V rámci jedné skupiny výkonů jsou totiž stejně oceněny výkony velmi rozdílné z hlediska potřebného času, náročnosti, vybavení pracoviště i erudice lékaře. Větší nemocnice jsou tak právě proto ekonomicky znevýhodněny při poskytování specializované péče, z velké části jsou pominuta i specifika dětské medicíny. Pohled plátců zdravotní péče prezentoval Ing. Jiří Mrázek z VZP ČR, stanovisko zaštiťující organizace českého zdravotnictví pak Ing. Jan Michálek z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Není třeba dělat si iluze, že vyvíjený klasifikační systém CZ-DRG nebo cokoliv jiného je všelékem na problémy akutní lůžkové péče nebo jakéhokoliv jiného segmentu českého zdravotnictví. Jak však ukázaly přednášky i diskuze v rámci Konference DRG Restart 2016, určitě je příležitostí nastavit spravedlivější rámec financování i pomoct českým nemocnicím poskytovat pacientům kvalitní a moderní lékařskou péči.

Dokumenty a prezentace

 

Pozvánka na konferenci
  Program konference
  Zpráva z konference

Zahájení konference, úvodní blok

L. Dušek

Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok 2017

V. Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi

S. Žiaran

Zvaná přednáška: Implementace DRG v SK

Přehled dosažených výsledků DRG Restart I

M. Bartůňková

Vývoj metodiky oceňování hospitalizačních případů, konečná verze koncepce

J. Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic pro r. 2017

Přehled dosažených výsledků DRG Restart II

T. Pavlík

Stav vývoje klasifikačního systému CZ-DRG

Z. Kala

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 06 Nemoci trávicí soustavy
L. Plánka Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG
A. Pokorná Spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG z pohledu ošetřovatelské péče a léčby ran
R. Zachoval Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy
Jiří Šedo Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG: Zhoubný novotvar prsu

Blok zdravotních pojišťoven a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR

R. Policar

Právní aspekty implementace CZ-DRG

J. Mrázek

Pohled VZP na proces restartu DRG

J. Michálek

DRG Restart z pohledu úředníka MZ zodpovědného v minulosti za úhradové mechanismy a v současnosti za ekonomiku přímo řízených organizací

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG I

J. Homrová

Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování ZS

M. Bartůňková

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče

M. Bartůňková

Vyhodnocení pilotního sběru dat z referenčních nemocnic - kontroly dat a metodické závěry pro další období

J. Linda Vyhodnocení pilotního sběru dat z referenčních nemocnic - proces kalkulace oceňování z pohledu ekonoma
P. Klika

Datové úložiště referenčních nemocnic – zajištění sběru dat v r. 2017

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG II

T. Pavlík

Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG

T. Pavlík

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01

M. Uher

Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází

M. Zvolský

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy

I. Rubešová

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: příklady

M. Zvolský

Role klasifikace procedur při řešení insuficience kódování zdravotních služeb

T. Pavlík

Webový portál klasifikačního systému CZ-DRG

Videoreportáž

Krátký film o konferenci a rozhovory s hosty a přednášejícími

Fotogalerie

Jižní sál KCP
Jižní sál KCP
Zahájení konference
Zahájení konference
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Ing. Petr Landa
Ing. Petr Landa
MUDr. JUDr. Petr Honěk
MUDr. JUDr. Petr Honěk
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD.
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD.
Auditorium
Auditorium
Diskuze
Diskuze
Předsedající
Předsedající
Ing. Markéta Bartůňková
Ing. Markéta Bartůňková
Ing. Jan Linda
Ing. Jan Linda
Diskuze
Diskuze
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Předsedající
Předsedající
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
JUDr. Radek Policar
JUDr. Radek Policar
Ing. Jiří Mrázek, MBA
Ing. Jiří Mrázek, MBA
Ing. Jan Michálek
Ing. Jan Michálek
Pohled na Prahu z KCP
Pohled na Prahu z KCP
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Předsedající
Předsedající
Jana Homrová
Jana Homrová
doc. L. Dušek a dr. T. Philipp
doc. L. Dušek a dr. T. Philipp
Auditorium
Auditorium
Ing. Markéta Bartůňková
Ing. Markéta Bartůňková
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Mgr. Petr Klika
Mgr. Petr Klika
Předsedající
Předsedající
Diskuze
Diskuze
Diskuze
Diskuze
Mgr. Michal Uher
Mgr. Michal Uher
MUDr. Miroslav Zvolský
MUDr. Miroslav Zvolský
MUDr. Irena Rubešová
MUDr. Irena Rubešová
Organizační tým
Organizační tým

14. 11. 2016


Zpět