Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


Dotaz č. 477 (28. 4. 2021)

Dotaz k Pravidlu 4.2

Dobrý den,

v souladu se zdr. dok. a Pravidly pro kódování diagnóz, verze 3.0, revize 1, konkrétně Pravidlo 4.2, prosím o vyjádření ke kódování níže kazuistiky:

- pacient přijat k chemoterapii pro carcinom plic s metastázami do jater a mozku:
HDG: C34.*
VDG: Z51.1 (chemoterapie)

- DOTAZ
- lze na pozici pozici VDG KÓDOVAT i metastázy (C78.7 do jater a C79.3 mozku).

DŮVOD dotazu:
- chemoterapie je podávána jako systémová protinádorová léčba pro primární tumor i pro
metastázy současně nebo by musela být:

a) podávána nějaká cílená léčba jen na meta
- např. antiedematosní terapie na otok mozku atd....

b) definovaná DRG Restart? (např. antiedematosní terapie na otok mozku atd....)


Velice děkuji za váš čas vyrozumění.


Odpověď:

Dobrý den,

dle pravidla 4.2.3 a) je možno vykázat metastázy na pozici VDG pouze při splnění pravidla 3.2. Na příkladu 4.2.10 je dokumentováno, že poskytování systémové léčby nádoru není dostatečnou podmínkou ke kódování metastáz. Léčba metastáz (např. Vámi uváděná antiedematózní terapie) splňuje podmínku pravidla 3.2, a tudíž je možno kód pro sekundární lokalizaci nádoru vykázat na pozici VDG.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 470 (19. 4. 2021)

Dotaz k vykazování NIV UPV

Dobrý den,

dovoluji si navázat na odpověď ID448, za kterou opakovaně děkuji !

Poskytovatel/Poskytovatelé zdravotní péče zažádal/zažádali o nasmlouvání markerů 90901-90904 na standardním oddělení, a to výhradně z důvodu poskytované péče u pacientů napojených na HFNO, neboli s již nasmlouvaným DRG markerem 91925.
Nemocnici/Nemocnicím bylo sděleno, že požadované "ventilační" DRG markery (90901- ....) mohou vykazovat pouze pokud mají lůžkové ARO nebo že na standardním lůžku "ventilační" DRG markery vůbec plátci nenasmlouvají.
Závěrem potvrzuji, že stejný přístup je i u PZP, které lůžkové ARO mají.

PŘEDPOKLÁDÁM, že DRG markery NIV, publikované jak v Metodice DRG markerů, tak v daném kontextu i odpovědích týmu DRG Restart, by nemohly být UVOLĚNNY bez diskuze a schválení JEDNOTNÉHO postupu mezi ÚZS a plátci ZP.

Děkuji za váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

v případě DRG markerů 90901-90904 ÚZIS žádné podklady zdravotním pojišťovnám pro nasmlouvání (ani jednotný postup) nedával, jedná se o původní DRG markery systému IR-DRG. Cesta byla opačná, tedy DRG marker 91925 byl při nasmlouvání navázán na již nasmlouvané DRG markery 90901-90904.

Každopádně podklady ÚZIS ČR pro zdravotní pojišťovny mají pouze formu doporučení, pokud chtějí zástupci poskytovatelů systémovou změnu v procesu nasmlouvání DRG markerů, mají možnost podat prostřednictvím svých zástupců podnět Řídící radě pro implementaci CZ-DRG.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 469 (19. 4. 2021)

Dotaz k vykazování onkologických DRG markerů

Dobrý den,

dovoluji si vás požádat o vyjádření, zdali na HDG "novotvar in situ", která není "C", nýbrž "D" dgn., se vztahuje pokyn č. 28 ke kódování DRG markerů pro onkologii?

V Metodice použití DRG markerů v systému CZ-DRG, tab., uvádějící MKN‐10 kódy dgn., pro které je klinické stadium definováno v aktuálně platné 8. verzi TNM klasifikace zhoubných novotvarů, není "D" dgn. uvedena.
Nicméně u onkologického DRG markeru 91990, je v závorce obsahu názvu daného markeru uveden termín - (NOVOTVAR IN SITU).


Děkuji za váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

jelikož jsou novotvary in situ jasně vymezeny v MKN-10 kódy D00-D09, není nutno v těchto případech vykazovat DRG marker 91990 (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU 0 (NOVOTVAR IN SITU).

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 457 (10. 3. 2021)

Dotaz

Dobrý den,

v souboru "04c_CZ-DRG_v3_r1_Metodika_prirazeni_RV_cistopis.pdf", kpt. 2. Údaje pro přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu, obsah bodu 1. Vybrané informace o HP, odrážka


Odpověď:

Dobrý den,

Ad 1) Seznam „S“ léků v Příloze 1 je stejně jako ostatní dokumenty v metodickém balíčku CZ-DRG několikrát ročně předmětem veřejné oponentury, tedy výsledek lze brát jako konsenzus všech zaangažovaných stran.

Ad 2) V průběhu kalendářního roku platnosti dané verze CZ-DRG nebudou číselníky stran doplnění kódů nových léků aktualizovány.

Ad 3) Bez ohledu na to, zda je daný „S“ lék u daného poskytovatele nasmlouván ZP či nikoliv, nebudou v rámci přiřazení RV konkrétnímu HP náklady na tento „S“ lék zohledněny. Způsob úhrady daného „S“ léku je pak již nad rámec metodik CZ-DRG a ÚZIS ČR nemá mandát, vč. legislativního, úhradu takového „S“ léku definovat.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Dotaz č. 464 (20. 3. 2021)

Dotazy k vykazování (ID 445, ID 446) a odpovědím DRG Restart z 19. 3. 2021

Vážení kolegové,

velmi vám děkuji za SOUHLASNOU odpověď a POTVRZENÍ, že jste si problému vědomi a budete řešit.
Nemluvě o dalších, již na stránkách DRG Restart veřejně avizovaných problémech.

Nicméně, jakkoli lze chápat, že nasazení nového systému nelze nikdy očekávat bez detekování "slabších" míst, tak NELZE porozumět, PROČ nejenom poskytovatelé, ale i plátci, musí čekat rok na "nápravu", tj. novou verzi?

Copak úřadu statistiky nezáleží na validním datovém zdroji?

PROČ nelze obdobně jako u IT technologií vydat úplně normální "záplatu"/, update verzi, kterou zcela jistě nikdo nebude řešit? A tím míním ani plátci ani poskytovatelé (dále nerozebírám).


Díky moc za váš čas a reakci.


Odpověď:

Dobrý den,

možnost publikování opravných verzí klasifikačního systému CZ-DRG v průběhu roku platnosti byla předložena k projednání Řídící radě pro implementaci CZ-DRG do resortu zdravotnictví na jednání dne 26. 3. 2021 a byla touto radou zamítnuta. V Řídící radě jsou zastoupeni jak poskytovatelé, tak plátci zdravotní péče (https://ppo.mzcr.cz/workGroup/131).

Přeji Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 450 (21. 2. 2021)

Dotaz k vykazování RHB

Dobrý den,

jsme SPECIALOZAVANÉ ZZ akutní lůžkové péče, které se následně po operačním zákroku orientuje na poskytnutí RHB služeb v rámci intramurální péče.
Jakkoli nejsme OLÚ ani nemáme lůžka následné rehabilitace, plátcům zdr. péče se "nelíbí", že na pozici HDG vykazujeme Z50.-, jakkoli je indikována a jakkoli není ROZPOR ve zdr. dok..
Pro vaši informaci dodávám, že naše rehabilitace je pro pacienty unikátní, je přínosnější a s daleko lepšími výsledky, než rehabilitace v OLÚ, či na následných rehabilitačních lůžkách v jiných nemocnicích, proto také každý rok řada pacientů po operacích v jiných zařízeních přichází na rehabilitaci k nám.

Prosím o vyjádření, zdali je v případě intramurální péče, pro "naše" potřeby neřeším péči extramurální, MOŽNÉ na pozici HDG VYKÁZAT Z50.-, v souladu s pravidlem 4.21.3.2, obsah písmene b).

Pozn.:
- pro vaši informaci sděluji, že plátcům zdravotní péče se HDG Z50,- totiž "nelíbí", jakkoli bez problémů k indikaci RHB péče, či rozporu ve zdr. dok., a pro rok 2021 hrozí vyškrtáním.


Děkuji za váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

podle pravidla 4.21.3.2. b) je možno vykázat kód Z50 na pozici HDG i na lůžkách jiné odbornosti než 2H1 a 2F1.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 458 (10. 3. 2021)

Dotaz k Pravidlu 4.3.1

Dobrý den,

co je prosím v obsahu písmene b) citovaného pravidla míněno zápisem: ...a DALŠÍCH PODOBNÝCH POSTUPŮ?

Zahrnuje toto sdělení i p.o. či i.v. substituci?Děkuji za vaši odpověď a za váš čas.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud je podávána specifická terapie daného stavu, je možno tento stav kódovat bez ohledu na to, jaká cesta podání léčivé látky byla zvolena.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Dotaz č. 459 (10. 3. 2021)

Dotaz k Pravidlu 4.10.2

Dobrý den,

pac. přijat pro verifikované srdečním selhání, nasazena adekvátní th. V průběhu hospit. provedena punkce progredujícího výpotku. Dle cytologického vyš. se jednalo o transudát.

V souladu se zdr. dok. a stávajícím pravidlem 4.10.2., v předchozích letech pravidlo 1.8, verze 015, 016, 017, byla na pozici VDG kódována J91*.
Revizní lékaři však při cytologickém hodnocení - transudát - vždy požadovali změnu z J91* na J948.Jiný problém nebyl!

Dotaz:
- lze v kontextu výše citované kazuistiky nyní již bez obav vykázat J91*?


Děkuji za vaši odpověď a za váš čas.


Odpověď:

Dobrý den,

ve Vámi uvedené kazuistice je vykázání kódu J91* v souladu s pravidlem 4.10.2.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 451 (21. 2. 2021)

Dotazy k vykazování

Dobrý den,

v návaznosti na odpovědi DRG Restart (viz ID 420 a ID424) prosím o OBJASNĚNÍ, proč:

1) bylo téměř 65% pravidel z IR-DRG, nezohledněno či nezapracováno do pravidel CZ-DRG, ačkoli BEZ jakéhokoli rozporu s filozofií CZ-DRG;
2) pakliže pravidla NEJSOU v rozporu s CZ-DRG a do r. 2020 byla nesčetněkrát poskytovateli, plátci, odbornými společnostmi, ale i ÚZIS přijata (mohu kdykoli doložit), NEJSOU zohledněna i v CZ-DRG, byť jako zástupná část, bez plně zpracované kapitoly?!

Domnívám se že by týmu DRG Restart mělo primárně jít o VALIDNÍ datový zdroj, alespoň tak se prezentujete.

Pak ovšem nechápu, PROČ nebylo možné pro r. 2021 v CZ-DRG NEZOHLEDNIT již odsouhlasená a přijatá pravidla, která nejsou v rozporu s filozofií CZ-DRG, aby pro r. 2022 (verze 4) byla v plném rozsahu jako v IR-DRG opětovně zakomponována do návrhu přijetí????!!!!

To přece nedává smysl!!!!
O reakci poskytovatelů zdr. péče nemluvě.


Děkuji za váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

Pravidla pro kódování diagnóz CZ-DRG (na rozdíl od metodiky kódování IR-DRG) obsahují systematicky vytvořenou obecnou část, která řeší značnou část nejasností a rozporů při kódování. Speciální pravidla (pro vybrané klinické oblasti) jsou postupně do pravidel kódování přidávána a jejich zdrojem jsou: pravidla dříve zpracovaná pro IR-DRG a podněty a připomínky od kodérů. Všechna nově zařazovaná speciální pravidla jsou posuzována z hlediska jejich nezbytnosti (zda nejsou zbytná při správném aplikování obecných pravidel) a z hlediska jejich kompatibility s klasifikačním systémem CZ-DRG. Do verze 4 budou vybrána pravidla, která splňují výše uvedené podmínky doplněna.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 449 (21. 2. 2021)

Dotaz k vykazování COVID-19

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat, jak je to s možností vykazování kódu U071 v případě, že onemocnění:

1) bylo dříve diagnostikováno (test) doma v jiném zařízení nebo při předchozí hospitalizaci a pacient je následně hospitalizován u nás

2) po jaké době je možné ještě kód od pozitivního výsledku testu použít?


Děkuji za váš čas a vaši odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

1) Pokud byl pozitivní test na COVID-19 (PCR, antigenní) proveden mimo zdravotnické zařízení (tato informace je uvedena ve zdravotnické dokumentaci=lékař tuto informaci akceptuje jako relevantní), které nyní pacienta hospitalizuje (tzn. v jiném nemocničním zařízení nebo ambulantně) a zároveň je nynější onemocnění uzavřeno jako COVID-19, použije se kód U07.1.

2) Jakékoliv onemocnění, které je uzavřené jako COVID-19 a u kterého nebyl za současné hospitalizace prováděn laboratorní test na přítomnost viru, ale z předchozích vyšetření pro tento případ onemocnění je pozitivita známa, se uvádí kód U07.1 (bez časového omezení). U případů uzavřených jako COVID-19, kdy byl během současné hospitalizace proveden test s negativním výsledkem, se uvede kód U07.2.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13