Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 54 (25. 5. 2016)

Vykazování DRG markerů UPV

Ve shodě s Metodikou užití DRG markerů, části ve které se uvádí, že: "je třeba doby uměle plicní ventilace .. sečíst a výsledný součet pak zakódovat za celý hospitalizační případ" byl NAVRHOVAL doplnit o text, který by upřesňoval vykazování výsledného DRG markeru: "Výsledný DRG marker podle součtu hodin všech epizod umělé plicní ventilace se vykazuje na hospitalizačním učtu pracoviště, na kterém byla UPV ukončena"
Zdůvodnění: Navrhuji to proto, že tento účet může být 2-3 denní a bude na něm vykázaný DRG marker 90903 (5-10 dnů) - co by mohlo být shledáno, že je v rozporu - a přitom tomu tak není, naopak. Ať je v tom jasno a není možný rozdílný přístup.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za váš názor a návrh na zpřesňující formulaci vykazování DRG markerů UPV. Abychom se vyhnuli nepřesnosti v interpretaci z důvodu případného neporozumění a tedy zbytečné časového prodlevy, dovolujeme si vás požádat, abyste v této souvislosti kontaktoval přímo pí. Janu Homrovou (jana.homrova@uzis.cz).

Tým DRG Restart


Dotaz č. 53 (25. 5. 2016)

cévní chirurgie

- Navýšení relativní váhy (RV) v případě ICHDKK s defektem (I702.1) oproti I702.0
- Navýšení RV v případě diabetes mellitus s periferními oběh. komplikacemi (E11.5)
- Rozdělení kódu 54190 „Ostatní rekonstrukce tepen a bypassy“ podle typu a rozsahu výkonu
- Zohlednění odběru autologního žilního štěpu podle délky a typu žíly (náročnější odběr v případě vena femoralis superficialis, endoskopický odběr v. saphena magna), t. č. je pouze jeden kód 54990
- Přidělit kód výkonu pro úpravu žilního nebo tepenného alloštěpu a kód výkonu pro implantaci tohoto alloštěpu
- Přidělení kódu pro výkon zahrnující operační revizi tepen bez možnosti provedení cévní rekonstrukce vzhledem k inoperabilnímu nálezu, t. č. používán zástupný kód 54830
- Vyšší úhrada v případě technicky náročných reoperací (dle vykázání signálního kódu reoperace)
- Zohlednění pacienta se závažnou obezitou (II. stupeň, vysoké zdravotní riziko, BMI nad 35,0)
Zohlednit provedení více výkonů během 1 hospitalizace (např. angiografie s PTA a poté operace, týká se i hybridních výkonů. Nebo u nutných opakovaných reoperací pacienta- např. implantace bifurkační aorto-bifemorální protézy a následně pro ischemii dolní končetiny implantace femoro-popliteálního bypassu). V současné době v těchto případech snad placen jen jeden výkon.
- Zohlednit zvýšenou náročnost péče o pacienty po amputacích
- Zohlednit náročnost péče o pacienta s nutností opakovaných velkých převazů rány na operačním sále


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 52 (25. 5. 2016)

Připomínky z plastické chirurgie

DIEPy a volné laloky
Z421 (61173, 61171) (pokrývá cca ¼ reálných nákladů)base 0901

Odstálé ušní boltce
Q175 (61409) (hospitalizace 4 dny, operace 1,5 hod)base 0309

Exstirpace lipomu nebo atheromu
D170, L728 (66839 nebo 51111) (výkon je obvykle většího rozsahu (redonovy drény apod.) než excise, který je ohodnocena stejně). base 0903


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 50 (22. 5. 2016)

Neurologie implantace neurostimulátorů

DBS materials and documents - reimbursement and DRG.

DRG – hluboká mozková stimulace (DBS – deep brain stimulation).
Nejčastější diagnózy: Parkinsonova nemoc, tremor, dystonie, farmakorezistentní epilepsie

Především nejsou hrazeny tyto výkony:

- intraoperační microrecording z hlubokých elektrod
- intraoperační mikrostimulace (monitorace efektu, a akutních nežádoucích účinků DBS)
- intraoperační monitorování klinického stavu pacienta

- iniciální nastavení parametrů neurostimulátoru (testování stimulace - hodnocení efektu a nežádoucích
účinků neurostimulace)
- kontrola impedance, kontrola stavu baterie a kontrola nastavení parametrů neurostimulátoru

Obecně – hrazeny nejsu výkony související s nastavováním stimulace.
Co je nyní nejhorší, že DRG – kterým nemocnice vykazuje produkci, nepokrývá ani materiál na DBS
Tedy při výpočtu RV x ZS (Relativní váha x Základní sazba) nemocnice bez kompenzací ze strany dodavatele nepokryje materiál.
Měla by se tedy zvýšit RV u skupiny DRG 00180 (implantace hlubokých mozkových elektrod) stejně tak u DRG 00190 (implantace jiných neurostimulátorů a pumpy).


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 49 (19. 5. 2016)

nízká RV pro kožní kliniku

Dobrý den,
dle sdělení vedení kožní kliniky jsou v podstatě všechny jejich baze podhodnoceny. Prosíme o revizi.


Odpověď:

Dobrý den pane doktore, 

děkujime za zaslanou připomínku, do doby než budou k dispozici první nákladová data z referenčních nemocnic a nový klasifikační systém není  možné aktualizovat relativní váhy.  

Hezký večer

P. Mašek

 


Dotaz č. 47 (19. 5. 2016)

Urologie-stenty

Dobrý den, dle našeho názoru výkon 76215 by měl být zařazen mezi kritické a zvyšovat RV. DRG 11341 je vzhledem k materiálové náročnosti velmi nevýhodná.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík

--------------------------------------------------------------

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.

Vedoucí analytického týmu DRG Restart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

www.uzis.cz

+420 775 658 701


Dotaz č. 46 (19. 5. 2016)

Podhodnocení operací maligních nádorů muskuloskeletálního systému

Jedná se o ortopedii. Ohodocení péče u pacientů se zhoubnými nádory muskuloskeletálního systému. Zásadní problém je v tom, že DRG nerozlišuje mezi benigními a maligními nádory a následně všechny měkkotkáňové nádory spadnou DRG skupiny 08161 (výkony na měkké tkáni) a kostní nádory do skpiny 08131 (místní resekce na muskuloskeletálním systému). Obě tyto skupiny dosáhnou relativní váhy kolem 1,0. To je vcelku odpovídající pokud na pracovišti operujete poměrnou část benigních a maligních nádorů odpovídající jejich prevalenci. Skutečnost je ovšem taková, že specializovaná pracoviště operují poměrně podstatně více nádorů zhoubných, u kterých je míra ohodnocení nedostatečná a na druhé straně okresní pracoviště více nádorů benigních u kterých jsou výkony nadhodnoceny. Řešením by bylo rozdělení DRG skupin pro maligní a benigní nádory. Dalším paradoxem je ohodnocení amputace v DRG skupině 08072 (amputace při poruchách muskuloskeletálního systému...), které dosahuje relativní váhy kolem 2,0, tedy dvojnásobek ve srovnání se složitými resekčními výkony.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík

--------------------------------------------------------------

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.

Vedoucí analytického týmu DRG Restart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

www.uzis.cz

+420 775 658 701


Dotaz č. 45 (19. 5. 2016)

Narovnání RV a AMAT u vybraných DRG bazí s CC a s MCC

U některých DRG skupin je nelogicky nastavena RV materiálu a s tím související AMAT u skupin s CC a s MCC. Komplikovaní pacienti nikdy nejsou materiálově levnější, než ti bez komplikací. Navrhujeme proto u vybraných bazí, kde je úroveň RVmat a AMAT u komplikovaných případů nižší, než u těch nekomplikovaných, dorovnat výše RVmat a AMAT u dvojkových bazí s CC na úroveň jedničkových bez CC a trojkových bazí s MCC na úroveň dvojkových s CC. Jedná se o baze: 0607x, 0819x, 0805x, 0804x, 0803x, 0801x, 0603x, 0529x. Podrobnou tabulku v Excelu na vyžádání dodáme. Děkuji Vám.


Odpověď:

Dobrý večer,

děkujeme za zaslanou připomínku k RV. Souhlasíme, že nastavení stávajících RV není zcela korektní a obsahuje řadu nelogičnostní.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

Petr Mašek

 


Dotaz č. 44 (19. 5. 2016)

Z29.0 - bod 3

Dobrý den,
ráda bych znala přesnou definici bodu 3. vyčlenění ošetřujícího personálu a úprava režimu lékařských vizit ze Směrnice pro kódování izolace Z29.


Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za pozdnější odpověď, ale bylo nutné kontaktovat některé kolegy z Národního referenčního centra (dále jen NRC), které je autorem dotazované směrnice.

Dle vyjádření kolegů z NRC nikdy nevznikl podrobnější popis jednotlivých bodů a tedy ani bodu 3. Z diskusí o výsledcích revizí  apod.  kolegům z NRC vyplývá , že vyčleněným personálem není myšleno to, že k pacientovi by chodila jedna sestra a ta už nechodila k nikomu jinému (což může  být  dojem ze směrnice), ale že existuje řád a evidence v tom, kdo na izolovaný pokoj chodí a kdo nikdy ne. 

Hezký den

Petr Mašek


Dotaz č. 40 (13. 4. 2016)

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR DRG verze 013

Na zahajovacím setkání specialistů pro kódování dne13.4.2016 deklarovala p. J. Homrová soulad všech vytvářených pravidel s platnými právními normami a tvorbu pravidel Metodik DRG ve spolupráci se specialisty na legislativu a právo. Mohu tedy znovu požádat o přesnou specifikaci ustanovení vyhlášky 98/2012 na kterou odkazuje následující text Metodiky.
" Klinický stav,který může být kódován, určuje výhradně lékař (v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci)". Zjednodušeně řečeno, kde je v uvedené vyhlášce napsáno, že kódovaný stav určuje výhradně lékař.


Odpověď:

Vážená paní doktorko,

děkujeme za váš dotaz. Formulace: "Klinický stav, který může být kódován, určuje výhradně lékař", je interpretací vyhlášky č. 98, 2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Detailně jsme se vám již pokusili objasnit v elektronicky evidovaném dotazu (ID 30), ze dne 14.1.2016. Poněvadž je zřejmé, že pochybnosti přetrvávají, dovolte nám, nabídnout vám za účelem objasnění možnost osobního setkání. Rozhodnutí je samozřejmě plně na vás. 

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11