Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 258 (24. 9. 2018)

Hemoperitoneum po koloskopii

Dobrý den, chci se zeptat na správnost kódování.
Pacient byl přijat po neproblémové koloskopii k observaci, během hospitalizace dochází k rozvoji bolesti břicha, zjištěno pneumoperitoneum, hemoperitoneum, provedena operační revize s levostranná hemokolektomie.
Je na místě užít jako HDG K631 nebo T812?
Děkuji


Odpověď:

 

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz bodu 1.7.5 v daném případě vykažte na místě hlavní diagnózy kód K63.1 Perforace střeva (neúrazová) a dle bodu 1.7.6 na místě vedlejší diagnózy Y60.4 Neúmyslné říznutí‚ píchnutí‚ perforace nebo krvácení při endoskopickém vyšetření.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 251 (23. 7. 2018)

Metodika kódování

Dobrý den,

dovolte mi, vrátit se k ID dotazu 228, kde jasný zápis:

- Klinický stav byl v souladu s obecnými pravidly citované metodiky URČENÝ LÉKAŘEM

Kodér nebyl v kazuistice vůbec zmíněn. Proto nerozumím odpovědi, cituji:

... nelze posoudit, jak lékař uzavřel klinické stavy pacienta ...

S odvoláním na výše uvedené tedy prosím o jasnou odpověď a dodávám, že klinický stav určil lékař, nikoli kodér.

Děkuji za váš čas.


Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáme, že text Vámi zvoleného příkladu je stručným, ale věcně přesným přepisem zdravotnické dokumentace a že klinický stav (hypotenze, resp. hypotenze způsobená léky v příčinné souvislosti s podávanou antihypertenzní terapií) je určen a do zdravotnické dokumentace pacienta zaznamenán ošetřujícím lékařem.

 

Chronická medikace, resp. terapeutický zásah (změna dávkování chronické medikace), je prováděna pro hypertenzi, přičemž dočasná nebo intermitentní hypotenze je běžným doprovodným jevem, příznakem doprovázejícím antihypertenzní terapii. Pro hypotenzi samotnou pak nebylo provedeno (dle zaslané kazuistiky) žádné cílené vyšetření nebo terapeutický zásah.

 

Diagnóza I95.2 tak nesplňuje Pravidlo 1.5.2 (Pravidla pro kódování vedlejších diagnóz) bod b) a neměla by být jako VDG kódována.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

 

Irena Rubešová


Dotaz č. 250 (11. 7. 2018)

Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace

Dobrý den,
prosím o sdělení:

1) RV u hospitalizačního případu, s těmito atributy:
- DRG 15733; LOS=19; ZÚM/ZÚLPP=188.661,- Kč; KV 90995 (UPV 120 hod. - pro resp. tíseň s plicní hypertenzi)
- Pozn.: vysoký náklad způsobil lék Inomax, kód 0025670, ATC skupina R07AX01 (léčiva respiračního sy. - oxid dusný - INOmax je mj. společně s ventilační podporou a ostatními příslušnými léčivými látkami indikován k léčbě novorozenců aj.)
2) jaká norma rozhoduje o započtení/nezapočtení výše uvedeného léku dle Metodiky přiřazení RV k hospitalizačnímu případu?

Velice děkuji za váš čas
a vstřícnost.


Odpověď:

Dobrý den,

Metodika přiřazení relativní váhy neuvádí konkrétně pro INOMAX ani pro ATC skupinu, do které je řazen (R07AX01), žádnou výjimku. Není důvod uplatnit jiný způsob výpočtu RVmatprep konkrétního hospitalizační případu, než ten, který je v Metodice přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace uveden, tzn. pokud jsou materiálové náklady pro danou DRG, menší než dolní mezní bod, popřípadě větší než horní mezní bod, přepočte se dílčí relativní váha případu koeficientem pro úpravu relativní váhy.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 254 (4. 9. 2018)

Polytrauma

Dobrý den, chci se zeptat jaký je váš názor na správné "zakódování" pacienta s mnohočetným poraněním.
Přijat na JIP pro lacerci jater s hemoperitoneem (S3610) - řešeno konzervativně, následně tamtéž operovám pro zlomeninu diafýzy femuru (S7230) a proximální tibie na téže končetině (S8210).
Naše kódování je HDG: S3610
VDG: S7230 a S8210
Vyhýbáme se kódu T047 (vycházíme z doporučení pro kódování polytraumat, kdy by neměly být používány kódy zasahující dvě z následujících oblastí: lebka, páteř/pánev, hrudník, břišní orgány, pánevní orgány, ledvina, horní končetina, dolní končetina) a stavy kódujeme jednotlivě přičemž vycházíme z příručky MKN a jejích priorit při souběhu více diagnóz.
Je to správně, nebo náš postup je chybný?
Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

podle pokynů v úvodu kapitoly XIX MKN-10 (zásady kódování poranění podle více položek) se mají jednotlivá poranění, pokud je to možné, kódovat samostatně a tyto kódy mají přednost před sdruženými kódy (T00-T07). Vámi uvedená kazuistika toto pravidlo respektuje.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 252 (14. 8. 2018)

Dotaz na metody UPV a vykazování

Dobrý den, mám dotaz týkající se UPV - respektive výpočtu délky UPV dle DRG markerů. Jak je to v případě, že je pacient ventilován metodou APRV (airway pressure release ventilation) tedy pacient spontánně ventiluje při kontinuálním pozitivním tlaku v dýchacích cestách (CPAP), ventilátor pacientovi asistuje uvolněním tlaku - lze také vykázat jako součást celkové doby UPV ? Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

jelikož Vámi zmiňovaná metoda APRV je typem umělé plicní ventilace, můžete dle Metodiky použití DRG markerů vykázat příslušný DRG marker.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 253 (23. 8. 2018)

Kódování kompl.po výkonu

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem o radu při zakódování hosp.případu, který nevím jak by měl být správně vykódován.

Pacient se slinnou píštěli nad stomatem po totální laryngektomii (2/2018 s dg. C320) přijat k fistulografii vodním kontrastem(8/2018). Vyšetření proběhlo bez komplikací, průběh sl.píštěle verifikován, pac.druhý den propuštěn domů. Během hosp.ještě provedena výměna TCHS kanyly. Pac. s PEG.
Možno HDG T819+ VDG Y834 , Z430, Z931. Důležité je jak správně vykódovat HDG?

Moc děkuji za pomoc a radu. Předem se omlouvám-pravděpodobně tento druh dotazu není určen na tyto stránky.
M.Fujáková - kodér


Odpověď:

 

Dobrý den,

podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), Abecedního seznamu je stav popsaný termínem "píštěl slinného vývodu nebo žlázy" zařazen do skupiny K11.4 "Píštěl slinné žlázy", a to i v případě, že se jedná o píštěl pooperační ("Pístěl pooperační určené lokalizace" se dle abecedního seznamu určuje primárně podle lokalizace). Tento fakt je zcela v souladu s pravidlem 1.7.5 "Kódování specifických chorobných stavů z orgánových kapitol MKN-10 (kapitoly IXVII), pokud to popis stavu dovoluje, má přednost před kódy z oddílu T80-T88."
 

Výše uvedený stav by měl být kódován jako HDG.

 

Jako doplňkovou informaci je možno na pozici VDG kódovat vnější příčinu z kapitoly XX. "Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti", která popisuje, že vznik píštěle byl následkem předchozí operace, tedy totální laryngektomie. V tomto případě nejlépe odpovídá kód z oddílu "Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu (Y83–Y84)", konkrétně Y83.6 "Odnětí jiného orgánu (částečné)(úplné)". Vámi navržený kód Y83.4 chybně popisuje operaci, která byla poskytnuta v rámci aktuální epizody zdravotní péče, nikoliv tu, která byla její příčinou.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 223 (6. 6. 2018)

Pozitivní SAG u porodu

Dobrý den.
Pokud má pac. k porodu pozitivní SAG, jsou podána příslušná ATB, je tedy cíleně terapeuticky reagováno.
Lze pak u pac. kódovat dg. B95.1 a např. i O23.5?
Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

Ve Vámi uvedené kazuistice (dle Vámi poskytnutých údajů) se patrně nejedná o léčbu infekce, ale o nosičství s antibiotickou profylaxí. Doporučujeme proto vykázat na místě vedlejší diagnózy kódy: Z29.2 Jiná profylaktická chemoterapie a Z22.3 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí.

V případě, že by u rodičky byla popsaná zánětlivá infekční komplikace, např. kolpitida, bylo by možné vykázat na místě vedlejší diagnózy kód B95.1 Streptokok skupiny B jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Dotaz č. 248 (9. 7. 2018)

vyúčtování NPB při ruptuře ektop. gravidity

Dobrý den, nejsem si jistá vykázáním následující pacientky: Přivezena přítelem na ambulanci s asi hodinou anamnesou náhle vzniklých bolestí břicha, při příjmu peritoneáální, dle UZ hemoperitoneum s koaguly, hypotenze, velmi šp. hmatný puls. Následně laparotomie z vitální indikace, bez laborator. vyš., hemoperitoneum cca 2500 ml, příčinou ruptura ektopické gravidity v pr. tubě. Perop. nutná analept. podpora oběhu, podávána krev z vit. indikace.
Mohu jako zákl.dg. vykázat R100(akutní břicho) a vedlejší O001 (tubární gravidita), R571 (hypovolemický šok) a D62 (akutní posthenorhag. anemie) ? Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

dle bodu 1.4.1 platné Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 015 se hlavní diagnóza určuje po všech vyšetřeních na konci hospitalizace. Pouze pokud tato diagnóza není zjištěna, má se uvést příznak (bod 1.4.2).

Ve Vámi uvedené kazuistice byla příčina náhlé příhody břišní diagnostikována, tudíž na místě HDG vykažte O00.1 Mimoděložní těhotenství a na místě VDG O08.3 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a molla hydatidosa. Kód R57.1 Hypovolemický šok má v „nepatří sem“ výslovně uvedené stavy komplikující nebo následující potrat nebo mimoděložní těhotenství (O00-O07,O08.3). Kód D62 Akutní posthemoragická anemie vykázat lze.

 

Přejeme Vám krásný den

 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 229 (12. 6. 2018)

Metodika kódování

Dobrý den,

prosím o konzultaci s kódováním níže uvedených kazuistik:

1) Pacientka přijata s podezřením na GEU (zvýšená hladina beta-hCG). Oběhově stabilní, nemá potíže, břicho je klidné, dgn. potvrzena na UZ, proto pac. indikována k laparoskopické salpingektomii.
Dle operačního protokolu v dutině břišní nevýznamné hemoperitoneum (přítomnost krve bývá zpravidla alespoň trochu vždy), provedena jednoduchá lap. salpingektomie, krevní ztráta minimální, pac. po celou dobu oběhově stabilní, rychlá rekonvalescence, dimise.

HDG: O001
VDG: -
KV: 51711, 90807

Odůvodnění:
- nenaplněn obsah bodu 2. a 3., Pravidla 1.8. pro kódování příznakových diagnóz
- pro hemoperitoneum nebyla poskytována péče ve své vlastní rovině

2) Pacientka přijata se silnými křečovitými bolestmi v podbřišku, postpozice menzes, břicho peritoneální, dle sona volná tekutina v pánvi, pro podezření na rupturu při GEU indikována k akutnímu operačnímu zákroku.
Dle operačního protokolu v dutině břišní významné hemoperitoneum, provedena laparoskopická salpingektomie, pro oběhovou nestabilitu nutnost náhrady objemu krystaloidy v infuzích, krevní ztráta 550 ml, překlad na JIP ke kontinuální monitoraci vitálních funkcí, další průběh nekomplikovaný, překlad na standardní odd., dimise

HDG: O001
VDG: K661, O996
KV: 51711, 90807

Odůvodnění:
- naplněn obsah bodu 2. a 3., Pravidla 1.8. pro kódování příznakových diagnóz
- pro hemoperitoneum byla poskytována péče ve své vlastní rovině, vč. následné pooperační péče

Prosím o sdělení, zdali souhlasíte se zakódování obou kazuistik, včetně odůvodnění. V opačném případě pak o korekci a o váš výklad.

Velice děkuji za váš čas
a přeji pěkný den.


Odpověď:

Dobrý den,

proti zakódování nemáme námitek.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart 

 

Irena Rubešová


Dotaz č. 227 (11. 6. 2018)

Metodika sestavení hospitalizačního případu

Dobrý den,

dovoluji si zareagovat na vaši odpověď ID=216.
Můj dotaz zněl:
Prosím o sdělení, kam bude zařazena poskytnutá zdravotní péče (v našem případě anesteziologická), vykázaná dle obsahu bodu 3) na dokladu 06) a proč?

Že péče poskytnutá proveditelem IČZ PZP "B" na dokl. 06 nebude v kontextu prezentované kazuistiky součástí obsahu hospitalizačního vyplývá z obsahu bodu 1. a 2. MSHP.

Úhradová vyhláška však nezná segment: samostatný doklad 06.

Prosím o sdělení, kam bude zařazena zdravotní péče, vyžádaná žadatelem IČZ PZP „B“ (odb. 5H1) a poskytnutá proveditelem IČZ PZP „B“ (odb. 708), vykázaná na dokl. 06.

Velmi děkuji
a přeji pěkný den,


Odpověď:

Dobrý den,

dotazy na zařazení poskytnuté zdravotní péče a alternativy jejího vykázání by měly být směřovány na plátce zdravotních služeb.

Podle vyjádření plátců: pokud bude na dokladu 06  IČP žádajícího ambulantní pracoviště, doklad se zařadí do ambulantního segmentu, pokud bude uvedeno pracoviště lůžkové, doklad se bohužel správně nezařadí.

Přejeme Vám krásný den

 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11