Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 222 (6. 6. 2018)

DRG marker u výkonu 66610

Dobrý den,
od 1.1.2018 se dle materiálu Ciselnik_DRG_markeru_015 pro rok 2018 nevykazuje DRG marker u výkonu 66610.
Ale v číselníku výkonů od VZP má výkon 66610 stále příznak D, dle kterého pak náš informační systém zadání DRG markeru u výkonu 66610 vyžaduje.
Chci se zeptat co je tedy správně, zda je chyba skutečně v číselníků výkonů od VZP nebo zda je jiný DRG marker, který lze k výkonu 66610 vykázat.


Odpověď:

Dobrý den,

dle platné Metodiky byla vazba mezi výkonem 66610 a DRG markery 90916, 90917, a 90918 zrušena. U výkonu 66610 je možné vykázat DRG marker 90946 Násobná endoprotéza na velkém kloubu dolní končetiny.

 

Přejeme Vám krásný den

 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 221 (5. 6. 2018)

arbiter při sporu nemocnice vs pojišťovna

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo bude arbitrem ve sporech mezi nemocnicemi a pojišťovnami? Původně se říkalo, že UZIS, ale pak někde Doc. Dušek řekl, že UZIS to nebude. Tak kdo?


Odpověď:

Dobrý den,

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nemůže být arbitrem nebo prostředníkem jednání mezi poskytovateli a plátci péče.

ÚZIS ČR může poskytnout vyjádření ke kódování konkrétního případu zdravotní péče nebo posoudit interpretaci metodik klasifikačních systémů.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 218 (1. 6. 2018)

Metodika kódování

Dobrý den,

prosím sdělení, zdali v případě, že lékař po operačním zákroku indikuje profylaktické podání Clexane, jako prevenci trombózy např., lze v souladu se zápisem ve zdravotní dokumentaci a s:
- Metodikou kódování, obsah bodu 4., bod 1.1., Obecná kapitola 1. a bodu 5.,6. citovaného odkazu (pro kódování profylaktického podání antikoagulancia neexistuje specifické pravidlo, proto se pro správné zakódování klinického stavu "profylaxe" řídím pravidly MKN-10 a dále obecnými pravidly pro vykázání přiřazeného kódu dgn.)
- pravidly MKN-10, III. díl, str. 437 a následné ověření v MKN-10, I. díl, diagnostická kategorie Z29
- Metodikou kódování, pravidlo 1.5., obsah písmene b) bodu 2. (terapeutický zásah nebo léčba)

lze na pozici VDG kódovat Z298 (aplikace antikoagulancia nelze považovat ani za profylaktickou imunoterapii Z291 ani za profylaktickou chemoterapii Z292.


Odpověď:

Dobrý den,

diagnózy ze skupiny Z20-Z29 jsou dle MKN -10 výslovně vyhrazeny pro péči ve vztahu k přenosným chorobám (pro pořádek uvádíme název bloku Z20-Z26  Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem) nikoliv ve vztahu k jiné prevenci např. trombembolické nemoci. Kód Z29.8 při profylaktickém podávání antikoagulancií tedy ve Vámi uvedeném případě vykázat nelze.

 

Za tým DRG-Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 215 (21. 5. 2018)

sloučení hospitalizací

Dovrý den,
chtěl bych se zeptat, pokud je hospitalizace přerušena pouze na jeden kalendářní den a dojde ke sloučení hospitalizací, počítá se tento den do celkových hospitalizačních dnů.
Děkuji a zdravím.
M´VOT


Odpověď:

Dobrý den,

Metodika sestavení případu hospitalizace IR-DRG verze 015 v části 4. „Postup sestavení Vstupní věty Grouperu z datového rozhraní kdávka” uvádí „Délka pobytu vypočtená jako datum propuštění mínus datum přijetí plus 1”. Specifický přístup k případům s jednodenním přerušením není v metodice uveden. Den přerušení se tedy do celkové délky hospitalizace počítá.

V úctě

Za tým DRG Restart Miroslav Zvolský


Dotaz č. 204 (19. 4. 2018)

kodování infekční nemoci u těhotné

Dobrý den
prosím o radu při kodování:
těhotná s nesledovanou graviditou, narkomanka, přijata s porodem v běhu, při příjmu odebrána serologie, hlášena pozitivita hepatitidy C. Pacientzka porozena SC.
HDG O82.1 je jasná
VDG O98.4 nebo O98.4 + B18.2?
děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

Vámi navržené kódování vedlejších diagnóz

O98.4 Virová hepatitida komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

B18.2 Chronická virová hepatitida C

pro uvedený příklad považujeme za správné. V MKN-10 u kódu O98 je uvedeno, že „K označení určeného stavu lze použít dodatkový kód z kapitoly I.”

Vzhledem k informaci o drogové závislosti matky doporučujeme zvážit také použití kombinací kódů „O99.3 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí” a podle užívané látky, např. „F11.2 Poruchy dušení a poruchy chování způsobené užíváním opioidů, syndrom závislosti” na místě VDG.

V úctě

Za tým DRG Restart Miroslav Zvolský


Dotaz č. 203 (19. 4. 2018)

Kódování dg. Z29.0 - Izolace

Dobrý den, mohli byste mi, prosím, upřesnit výklad bodu 3 uvedený v Metodice MKN10 u této dg.? Stačí, když lékař někde v propouštěcí zprávě, např. v plánu péče, zmíní. "Izolace"?
Moc děkuji a přeji hezký den, Kurková


Odpověď:

Dobrý den,

v aktuálně platné Metodice kódování diagnóz … verze 015 v bodě 2.14.3 je uvedeno, že

„Informace o zahájení a případném ukončení izolace musí být řádně uvedeny v propouštěcí zprávě.”

Podrobnější formát, ani umístění této informace není nijak upřesněno.

V úctě

za Tým DRG Restart Miroslav Zvolský

 


Dotaz č. 202 (12. 4. 2018)

Metodika kódování

Dobrý den,
prosím o sdělení, zdali Směrnice č. 28 pro kódování hypotenze způsobené léčivy I952, která v rámci předložení nové verze metodických materiálů na r. 2017 (verze 014), prošla veřejnou oponenturou a v souladu se schvalovacím procesem pro období údržby i následným schválením zdravotními pojišťovnami, byla z Metodiky kódování pro rok 2018 (verze 015) odstraněna z důvodu:
a) nesprávnosti
b) nadbytečnosti

Osobně se domnívám, že obsah písmene b) je správně.

Bohužel, revizní lékaři si vykládají po svém a argumentují ZRUŠENÍM pravidla.

Děkuji za váš čas
a přeji pěkný den.


Odpověď:

Dobrý den,

směrnice 28 (Metodiky kódování diagnóz verze 014) byla ve verzi 015 zrušena na základě podnětů zaslaných v rámci aktualizačního procesu z důvodu nadbytečnosti a nejednoznačných interpretací v praxi. Postup použití kódu I95.2 lze odvodit z existujících obecných pravidel.

V úctě

za Tým DRG Restart Miroslav Zvolský


Dotaz č. 198 (4. 4. 2018)

Nové DRG markery pro rok 2018

Dobrý den,
v číselníku DRG markerů pro rok 2018 se objevilo cca 50 nových kódů (90957-91009). K čemu tyto markery slouží, když Grouper DRG zůstává beze změny?


Odpověď:

DRG markery, které aktuálně nejsou zahrnuty do klasifikačního mechanismu zařazení hospitalizačního případu, slouží ke sběru dat a následnému statistickému vyhodnocení, na základě kterého se o změně klasifikačního mechanismu rozhoduje.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 194 (22. 3. 2018)

Základní dg. předčasný porod?

Pacientka těhotná 36+2, přivezena RZP, předčasný porod. Je správně vykázáno takto ?
HDG O601 Předčasná porodní činnost s porodem
VDG O900 + Z370


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

HDG O80.0 (O90.0 byl patrně překlep) vzhledem k tomu, že porod proběhl v den přijetí, dá se předpokládat, že těžištěm péče byl spíše porod než řešení předčasných kontrakcí

VDG O60.1, Z37.0

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 183 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 2.8. pro kódování porodů

MKN-10 nedisponuje pouze dgn. pro porod z bloku O80-O84, ale i dgn. PŘEDČASNÉHO porodu, diagnostická kategorie O60.
Poněvadž tato dgn. s dopadem do úhrad, prosím v případě požadavku na striktní dodržení pravidla ve smyslu: porod = O80-O84, což u kódování předčasných porodů bude velmi pravděpodobně generovat rozdílný výklad mezi plátci a poskytovateli, o sdělení, jak kódovat níže uvedené kazuistiky:

1) pac. v 36. t. těhotenství, dne 10.1. přijata pro bolesti, kontrakce, předčasný porod ukončený sectio caesarea dne 10.1.

Prosím o stanovení HDG
Prosím o stanovení VDG

2) pac. v 35. t. těhotenství, přijata pro dekompenzaci gestačního DM. Průběh 8. den komplikován tísní plodu, indukovaný SC

Prosím o stanovení HDG
Prosím o stanovení VDG

Děkuji


Odpověď:

Směrnice 2.8 Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 015 podle jednoznačně říká, že u každého porodu se musí na pozici HDG nebo VDG použít kód z rozmezí 080-O84. Tato směrnice je pro vykazování pro potřeby IR-DRG nadřazena pravidlům MKN-10, je s nimi však v rozporu pouze v povolení kódů O80-O84 na pozici HDG v případě vykázání více kódů diagnóz (odkazuji na MKN-10 2018 Instrukční příručka, Kapitola 4.5.4). Tato směrnice nijak neomezuje kódování případných komplikací (včetně kódů z bloku O60-O75).

1) HDG O82.- (dle kazuistiky nelze specifikovat) vzhledem k tomu, že porod proběhl v den přijetí, dá se předpokládat, že těžištěm péče byl spíše porod než řešení předčasných kontrakcí

     VDG O60.1

2) HDG O24.4 vzhledem k tomu, že porod proběhl v osmý den po přijetí, dá se předpokládat, že těžištěm péče byla spíše kompenzace diabetu než porod

     VDG O82.- (dle kazuistiky nelze specifikovat)

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 

 


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11