Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 193 (14. 3. 2018)

pravidla kódování drg markerů

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou ohledně vykazování drg markerů.
Předem se omlouvám, pokud tento formulář není určen k tomuto typu dotazu.
Prosím - nevíte, kde lze zjistit pravidla kódování drg markerů (vyjma těch, které jsou uvedeny v Metodice užití drg markeru)?
Konkrétně se nám jedná např. o drg marker 90822 (kolostomie laparoskopicky) - nejsme si jistí, jestli lze užít i u ileostomie laparoskopicky.
Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

K vykazování DRG markerů na rok 2018 se vyjadřují pouze tyto dva dokumenty: Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG verze 015 a Číselník DRG markerů IR-DRG, 1.2., verze 015.

Poznámka k vámi citovanému markeru 90822 Kolostomie laparoskopicky uvádí pouze jeho vazbu na výkon 51711 Výkon laparoskopický a torakoskopický. Vzhledem k tomu, že neexistuje specifický DRG marker ani výkon pro laparoskopicky prováděnou ileostomii, nemůže se k této problematice vyjadřovat ani Metodika ani Číselník a v současné době tudíž není pro tuto situaci optimální řešení.

Pro rok 2019 navrhneme změnu názvu DRG markeru 90822.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG 

Irena Rubešová


Dotaz č. 191 (6. 3. 2018)

kódování DRG u Leidenské mutace

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat: u pacientek s anamnézou Leidenské mutace po spont. porodu jsme vždy kódovali vedlejší Dg D685 primární trombofilie s tím, že po porodu je pacientce nasazena preventivně antikoagulační léčba po dobu šestinedělí (s tím, že minimálně po dobu hospitalizace jde tato medikace na vrub nemocnici), obvykle má pacientka s sebou při porodu také doporučení hematologa na tuto léčbu. Dnes jsme prošli školením na DRG, kde jsme se dozvěděli, že tato Dg (D685) již v nové verzi MKN-10 není. Jak tedy tento konkrétní případ řešit?


Odpověď:

Kód diagnózy D68.5 v Mezinárodní klasifikaci nemocí nadále zůstává (odkazuji na aktuální vydání MKN-10 na
http://www.uzis.cz/system/files/mkn-tabelarni-cast_1-1-2018.pdf).

V čem došlo oproti roku 2016 (verze 014) ke změně, jsou metodické materiály, kdy v Metodice kódování diagnóz pro využití v IR-DRG v aktuálně platné verzi
(015) byl zrušen bod týkající se kódování D68.

Což ovšem nijak neomezuje kódování Vámi uváděné klinické situace. Kódy skupiny D68 je možno použít za dodržení obecných pravidel pro hlavní resp.
vedlejší diagnózu. Ve vámi zmíněné kazuistice šlo o léčbu primární trombofilie, tudíž je možné vykázat na místě VDG kód D68.5.

Metodika kódování v aktuálně platné verzi (i předchozí pro rok 2016) je k dispozici na adrese

http://drg.uzis.cz/index.php?pg=odborni-asistenti--koder--metodicke-materialy.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 174 (18. 1. 2018)

Číselník DRG markerů

Dobrý den,
jedná se mi o použití nového DRG markeru 90934.

- u 90916, 90917, 90918 je ve sl. „E“, upřesňující použití markeru je uvedeno, že tyto DRG markery lze při vykázání některého z vyjmenovaných výk., mj. :
o 66617 (REVIZE, odstranění TEP, výměna za novou)
- u 90934 (jednoduchá revize TEP kyčle), je ve sl. "C" mj. uvedeno
o Vykazuje se současně s kódem výkonu 66612

Předpokládám, že nový marker zapracován pro rozlišení primoimplantace TEP a revize TEP u kódu 66612.
Ale pozn. u 90934 ve sl. C, mě mate. Proto prosím o objasnění a na níže uvedených kazuistikách o vaše sdělení, jaké kódy výk. a DRG mají být správně vykázány.

1) revize dříve impl. TEP kyčle,, nyní výměna uvolněných komponent (dřík, cement) a výměna původní TEP za Cervikokapitální (CKP)
2) revize dříve impl. TEP kyčle, výměna uvolněných komponent (dřík, cement) a výměna původní TEP za TEP cement


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Kazuistika č.1 revize dříve impl. TEP kyčle,nyní výměna uvolněných komponent (dřík, cement) a výměna původní TEP za Cervikokapitální (CKP).

V tomto případě, pokud byla cílem operace cervikokapitální endoprotéza, kóduje se výkon 66610 CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA. Bohužel není k dispozici specifičtější výkon (tj. reimplantace cervikokapitální endoprotézy po totální endoprotéze).

 

Kazuistika č. 2 revize dříve impl. TEP kyčle, výměna uvolněných komponent (dřík, cement) a výměna původní TEP za TEP cement

V tomto případě lze použít kombinaci výkonu 66612 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU a DRG markeru 90934  TEP kyčle, jednoduchá reimplantace.

 

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 180 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 1.8. pro kódování příznakových diagnóz

Obsah bodu 2 upřesňuje a rozšiřuje výklad pojmu „příznakových“ dgn. (nejenom „R“, ale i dgn. vyjmenované v příloze č. 1 Metodiky kódování verze 015)

Kazuistika:
- pac. hospitalizován pro městnavé srdeční selhání. Dle RTG drobný výpotek. Zahájena léčba. Stav pacienta se nelepší. Kontrolní RTG prokazuje progresi fluidothoraxu. Cílené UZ
vyšetření hrudníku, neprokazuje vhodné místo k provedení bezpečné evakuační punkce fluidothoraxu. Z důvodu vysokého rizika iatrogenního poškození plíce tedy od punkce ustoupeno. Zintenzivněna diuretická terapie, opakované kontrolních UZ/RTG vyšetření ke sledování regrese/progrese, doba hospitalizace pro tento klinický stav – výpotek – jednoznačně prodloužena, a to vč. nákladů na diagnostiku.

Dotaz:
- prosím o sdělení VDG
- poněvadž dle pravidla nelze J91*, mohu vykázat relevantní klinickou informaci o klinickém stavu, který měl jednoznačný podíl na prodloužení doby hospit. případu a nákladech PZP (poskytovatel zdravotní péče), a to T88.8, jako je tomu v jiných případech?

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

pro použití kódu T88.8 v tomto případě není důvod, protože tento kód patří mezi Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde. Sem patří stavy, které jednoznačně souvisí s poskytováním zdravotní péče. Péči o pleurální výpotek není možné kódovat, neboť nebyla provedena „léčba ve vlastní rovině” a z kazuistiky nevyplývá, že byla poskytnuta zvýšená ošetřovatelská péče.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 192 (7. 3. 2018)

DRG marker na RHB

Prosím o uveřejnění typu Barthel indexu - dosud jsem se nesetkala se zkratkami ZBI a RBI - ev. metodiku hodnocení DRG markeru pomocí BI na RHB odd. Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

předpokládám, že odkazujete na zkratky uvedené v dokumentu Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG, verze 015, kde je popsáno použití markerů 91006-91009.

ZBI, tedy Základní Barthelové index, synonymum Základní Barthelové test

RBI, tedy Rozšířený Barthelové index, synonymum Rozšířený Barthelové test

Na webové adrese http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/barthelove-test jsou k oběma testům dostupné potřebné podklady.

Za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 178 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 1.6. pro kódování suspektních diagnóz

Obsah bodu 3., výše citovaného pravidla, podmiňuje vykázání suspektní dgn. na pozici VDG, pakliže je tato LÉČENA a UVEDENA v DIAGNSTICKÉM SOUHRNU.
Prosím o zodpovězení dotazů a dále o zakódování níže uvedených kazuistik:
1) Dotaz č. 1:
- v případě suspektní dgn. na pozici HDG toto neplatí (ani léčba ani souhrn)?
= ANO?
= NE?

Kazuistika č. 1:
- pac. přijat s horečkami, vysoké CRP, veškerá vyš. negativní, vysloveno podezření na akutní leukémii, překlad na vyšší pracoviště
= prosím o sdělení HDG …. ?

2) Dotaz č. 2:
- v případě VDG pravidlo jasné, ALE!!!, v rozporu s obsahem bodu 1.2. Podklady pro kódování
- neboli, verze této metodiky se v daném bodě neomezuje „pouze“ na propouštěcí zprávu, nýbrž v kontextu s citovaným pravidlem na zatím stále ještě kompletní zdravotnickou dokumentaci

Kazuistika č. 2:
- klinický stav pro vykázání plátci sice BUDE naplňovat obsah bodu 1.5., ve vztahu k obsahu bodu 1.6. sice proběhne léčba, ALE VDG již NEBUDE uvedena v diagnostickém souhrnu, a to z jakéhokoli důvodu
- bude mít plátce právo odmítnutí této VDG jen proto, že nebude uvedena v diagnostickém souhrnu, ačkoli ve zdr. dokumentaci nalezne jasný podklad pro vykázání této VDG, prosím o sdělení?
= ANO ?
= NE ?


Odpověď:

Dobrý den,

1) Na místě HDG lze kódovat akutní leukémii, pokud splní podmínky pravidla 1.4. Pravidlo 1.6.3 se týká pouze vykazování suspektních diagnóz na místě VDG.

2) Pro vykázání suspektní diagnózy na místě VDG musí být splněny obě podmínky: tj. musí být léčena a musí být uvedena v diagnostickém souhrnu. Nejedná se o rozpor s bodem 1.2, ale o zpřísnění podmínek.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 179 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 1.8. pro kódování příznakových diagnóz

Obsah bodu 3. a 4. citovaného pravidla upřesňuje vykázání příznakové dgn. pakliže manifestace (příznak) vyžaduje zvýšenou oš. péči a pokud se nejedná o monitoring daného stavu.

Kazuistika:
- 2letý chlapec přivezen RZP pro febrilní křeče, v průběhu transportu podán Diazepam; při přijetí již dítě bez křečí, provedeno vyšetření oční pozadí a neurologické vyšetření, které negativní; během hospitalizace prevence febrilních křečí a symptomaticky léčena virosa, která příčinou ataky febrilních křečí,

Prosím o sdělení HDG a VDG.

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud ošetřující lékař uzavřel případ jako febrilní křeče při viróze, na místě HDG lze vykázat R56.0 Febrilní křeče a na místě VDG odpovídající virózu.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Dotaz č. 181 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 2.2. obsah bodu 2.

Dgn. D70 mohu vykázat tehdy, pokud je naplněn:

1) obsah bodu a) ?

NEBO

2) obsah bodu b) ?

NEBO

3) obsah bodu a) i b) zároveň ?

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

pro vykázání diagnózy D70 musí být respektováno pravidlo 2.2.2

tj. musí být splněny zároveň obě podmínky 2.2.2.a i 2.2.2b: což vyplývá z formulace „v souvislosti s tímto poklesem“.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 182 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 2.4. pro kódování AIM

Důvod dotazu:
- v daném kontextu došlo ve srovnání s citovaným pravidlem Metodiky kódování verze 014 k uvolnění podmínky pro vykázání I21, tj. v letošním roce vztaženo pouze k časovému hledisku (28 dní od vzniku AIM)

Dotaz:
- tzn., že v daném kontextu již není podmíněno léčbou?
= ANO?
= NE?

Kazuistika
- pac. s ICHS, 14 dnů od verifikovaného AIM, přivezen rodinou pro bolesti na hrudi. Lehce pozitivní kardiomarkery, ECHO negativní, uzavřeno jako suspektní AIM.

Prosím o stanovení HDG.

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

došlo ke stylistické nikoli obsahové změně pravidla 2.4. Věta „musí být vždy splněna podmínka, že v souvislosti s akutním infarktem myokardu je poskytována zdravotní péče“ byla z textu pravidla odstraněna jako nadbytečná, jelikož nemůžeme vykazovat diagnózu, pro kterou nebyla poskytnuta žádná péče (viz pravidla pro HDG a VDG).

Pokud byl případ ošetřujícím lékařem uzavřen jako suspektní AIM, dle pravidla 1.6 a 1.4.7 může být akutní infarkt myokardu vykázán na místě HDG  pokud byla zároveň naplněna kritéria 1.4.1, 1.4.3, resp. 1.4.4.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 184 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 2.14. pro kódování izolace

Důvod dotazu:
- obsah bodu 4., písmeno c)
- v daném kontextu došlo ve srovnání s citovaným pravidlem Metodiky kódování verze 014 k uvolnění podmínky pro vykázání Z29.0

Dotaz k výkladu pravidla:
- tzn., že již nemusí být vyčleněn ošetřující personál (míněno ve vztahu k Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče)?
= ANO?
= NE?

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

pravidlo se nevyjadřuje k smluvním ujednáním mezi poskytovatelem a plátcem péče. Pravidlo 2.14, bod 4 obsahuje podmínky (splnění opatření) pro možnost vykázání (kódování) izolace kódem diagnózy MKN-10, tyto podmínky jsou vypsány jednoznačně, vyčlenění ošetřujícího personálu neobsahují.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11