Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 185 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 2.15. pro kódování rehabilitace

Důvod dotazu:
- obsah bodu 4., písmeno a)
- v daném kontextu došlo ve srovnání s citovaným pravidlem Metodiky kódování verze 014 k uvolnění podmínky pro vykázání aktivního NEU onemocnění (míněno ve vztahu k I60-I63)

Prosím o sdělení zakódování níže uvedené kazuistiky. Jedná se o ujištění, že nově nasazená antikoagulační či antiagreační farmakoterapie na NEU odd., v níž pokračováno i na akutním RHB odd., nebude v případě revize na akutním RHB lůžku považována JIŽ za chronickou medikaci

Kazuistika k výkladu pravidla:
- pac. přijat dne na akutní RHB lůžko (odb. 2F1) překladem z NEU odd., kde hospit. pro CMP kardioembolizační etiologie z důvodu FiS (časový interval specifikovaný v pravidle 2.5. Metodiky kódování verze 015, dodržen); na NEU nově nasazena antikoagulační th. (Pradaxa, Xarelto aj.); na RHB odd. pokračováno v podávání farmakoth. dle NEU doporučení

Prosím o sdělení VDG.

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě (pravidlo 2.15) je chronickou medikací myšlena pokračující medikace, tedy taková, která nebyla zahájena nebo upravována v průběhu hospitalizace na daném oddělení. Pro Metodiku kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 2019 navrhneme zpřesnění tohoto pravidla.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 186 (8. 2. 2018)

Metodika kódování verze 015 - Pravidlo 1.2. Podklady pro kódování

Vaše odpověď má dopad do úhrad, stejně jako již 9 předchozích (ID 175 a ID 178 – ID 185), vč. tohoto dotazu.

V souladu s výše uvedeným pravidlem, určuje stav, který může být kódován a v našem případě i ošetřován, lékař.

Kazuistika:
- pac. přijat a léčen pro sakrální dekubit
- lékař dle kliniky a celosvětově uznávané klasifikace (National Pressure Ulcer Advisor Panel (NPUAP)), uzavírá, že se jedná o dekubitus III. stupně
= ve zdr. dok. pořízena fotokopie, stupeň vykázaného dekubitu odpovídá pořízené fotodokumentaci a následně popsanému, ošetřované a uzavřené stupni dekubitu lékařem, tj. III. stupeň (ztráta kůže v celé šíři zahrnující poškození a/nebo nekrosu podkožní tkáně)

Pozn.:
- MKN-10 u dgn. L89.3 (dekubit III st.) upřesňuje dekubit III. stupně jako:
= Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující poškození

NEBO

= Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující nekrózu podkožního vaziva zasahující až do spodní fascie

Dotaz:
- v souladu s výše uvedeným (kazuistika + pozn. MKN-10) prosím o sdělení vykázání DIAGNÓZY dekubitu (neřeším, zdali HDG či VDG)

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za upozornění na chybu v českém překladu MKN-10 (použití termínu „pokožka“ místo „kůže“). Vzhledem k tomu, že chybu obsahovalo již originální vydání z roku 1992 a i nynější aktualizace pro rok 2018 (již publikovaná) chybu zachovává, nejsme schopni ve vlastním obsahu publikace tuto chybu odstranit dříve než v roce 2019. Vzhledem k tomu, že anglický originál (http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/L89) chybu neobsahuje, stejně tak jako mezinárodně uznávaná stratifikace (http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2012/01/NPUAP-Pressure-Ulcer-Stages-Categories.pdf), doporučujeme ignorovat popis obsažený v českém překladu MKN-10 a kódovat lékařem jednoznačně popsané stádium.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 188 (13. 2. 2018)

Markery pro psychiatrii

Dobrý den,
prosím o upřesnění metodiky užití DRG markerů v systému IR-DRG verze 015, viz příloha.
1) V bodě 5. Je u markeru 90948 uvedena 2x stejná ATC N05AH02. Nejedná se o překlep?
2) Lze markery vykázat i na jiné lůžkové odbornosti např. 1H1 nebo jen na odb. 3H5, pokud jsou splněny podmínky?

Děkuji za odpověď.

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že v Metodice užití DRG markerů v systému IR-DRG 2018 není uvedeno omezení na psychiatrické lůžkové zařízení/oddělení, je možné tyto DRG markery vykázat vždy, kdy byla příslužná péče poskytnuta.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 190 (16. 2. 2018)

slučování hospitalizací

Dobrý den,
pac je hospitalizován v nemocnici A. Ke specializovanému výkonu je přeložen na 1 den do nemocnice B. 2. kalendářní den se vrací do nemocnice A. Podle metodiky str 3 /a hlavně drobné poznámky dole č 2/ se domnívám , že se jedná o 3 hospitalizace? V podstatě to tam moc dobře popsáno není. O sloučení hospitalizací by se jednalo tehdy, kdyby byl propuštěn domů, ne?

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

Vznik hospitalizačního případu v nemocnici B nemění způsob spojování hospitalizací v nemocnici A.

Pokud byly splněny podmínky pro sloučení hospitalizací (tj. hospitalizace nebyla přerušena na více než jeden kalendářní den) v nemocnici A, k tomuto sloučení dojde, i když byl pacient mezitím hospitalizován v nemocnici B.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 48 (19. 5. 2016)

neurologie-implantace baklofenové pumpy

Dobrý den, implantace baklofenové pumpy je v rámci DRG base 00190 prodělečná. Návrh: zavedení nové DRG base.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 177 (2. 2. 2018)

Nejasnosti v materiálech na rok 2018

Dobrý den.
I když v dokumentu "Připomínky k verzi 015 Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG pro rok 2018 a k Číselníku DRG markerů IR-DRG pro rok 2018 z 31.5.2017 " je uvedeno u připomínky číslo 158, týkající se vypuštění textu " na straně novorozence" že připomínka je akceptována, v Metodice kódování dg pro tento rok v odstavci 2.9.4. u dg. P92.5 není text upraven.
Co to tedy znamená? Revizní lékaři ZP dbají na přesný text uvedený v této metodice a dg. nám u novorozenců, kteří mají dokrm kvůli problémům na straně matky odmítají.
Druhá připomínka se týká nových DRG markerů pro RHB lůžka 91006 - 9, z textu nám není jasné, u který pac. se má tento výkon (samozřejmě na základě provedeného B.testu) vykazovat. Jde o všechny pacienty, nebo jen o pacienty, kde reh.lékař navrhne ergoterapeutické zhodnocení. Konzultovali jsme i v jiných nemocnicích a někde budou test a následně výkon zadávat u každého, někde jen u pac. , kteří projdou přes ergoterapeuta. Dále nám není jasné co pak tyto DRG markery ovlivní.
Předem děkuji za vysvětlení.


Odpověď:
  1. Připomínka 158 ke znění textu „problém se sáním z prsu na straně novorozence” byla akceptována, ovšem nikoliv změnou metodiky. Identifikovali jsme, že překlad mezinárodní verze MKN-10 do českého jazyka byl původně chybný a v novém vydání českého překladu MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 jsme korigovali u položky P92 z původního názvu kódu „Problémy s krmením ze strany novorozence” na „Problémy s krmením u novorozence”. Domníváme se, že nyní jednotlivé podpoložky kódu P92 umožňují správnou diferenciaci, zda je problém s krmením na straně novorozence (např. „P92.5 Obtíže novorozence při krmení [kojení] z prsu”) nebo jiný (např. „P92.8 Jiné problémy s krmením u novorozence” v případě vpáčených bradavek u matky) nebo nerozlišený („P92.9 Problémy s krmením u novorozence NS”)
  2. DRG markery 91006-9 mají být vykazovány u všech pacientů na odděleních rehabilitace jako vstupní vždy třetí den po přijetí k hospitalizaci.
  3. Pro rok 2018 slouží sběr uvedených DRG markerů k analýze rozdělení nákladovosti podle kategorie soběstačnosti pacienta.

V úctě

Za tým DRG

Miroslav Zvolský

 


Dotaz č. 167 (27. 11. 2017)

Vysvětlení DG Z509

Dobrý den.
Prosím o vysvětlení k DG Z509.

Měli jsme v nemocnici revize od pojišťoven. Já jsem u nich nebyla. Byl tam pověřený lékař. Ten mi nyní sdělil, pro mne „novou“ věc. A to, že (uvedu příklad):

Přijmeme pacienta se zlomeninou – 16,4,-18,4,2017
Přeložíme na vyšší pracoviště do jiné nemocnice k operaci – 18,4,-22,4,2017
Poté přeložen zpět k RHB a další léčbě – 22,4,-26,4,2017
-zde provedena RHB, kontrolní RTG, převazy operační rány

Hlavní DG (Z509) můžeme použít pokud jsme RHB prováděli 5 dní a více.
Pokud méně, jako hlavní DG použít zlomeninu (s podmínkou, že byl proveden kontrolní RTG snímek).

Děkuji za odpověď

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

Pokud je pacient přijatý k rehabilitaci na lůžko jiné odbornosti než rehabilitační, vykáže se jako hlavní diagnóza rehabilitace (viz poznámka pravidla 2.15 Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG) bez ohledu na délku hospitalizace.

5 denní lhůta se týká vykazování rehabilitace jako vedlejší diagnózy (poskytnutím rehabilitace dojde k prodloužení hospitalizace o minimálně 5 dní), ale hlavní diagnóza je jiná (viz bod 2.15.5. Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG).

Přejeme Vám krásný den

za Tým DRG Restart

MUDr. Irena Rubešová


Dotaz č. 162 (11. 10. 2017)

Hyperbarická komora

Dobrý den,
v síti referenčních nemocnic není žádná, která disponuje vlastní hyperbarickou komorou. Tudíž je pravděpodobné, že ani v budoucnu nebude zohledněna léčba, která v rámci hospitalizace využívá hyperbarickou oxygenoterapii (může se jednat o polytraumata, otravy CO a podobně). Tyto hospitalizace bývají velmi ztrátové. Prosím o zamyšlení nad tímto problémem.

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

V referenční síti nemocnic jsou poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají hyperbarickou komoru. Pro CZ-DRG je tato péče již naceněna. Pokud byste měl jakýkoli další podnět nebo dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Přejeme Vám krásný den

Tým DRG Restart


Dotaz č. 161 (21. 9. 2017)

výkon 63649 není v DRG zohledněn

Dobrý den.
Naše urogynekologické centrum má nově nasmlouvaný kód 63649 ZAVEDENÍ PERIURETRÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ ke kterému lze vykázat ZUM 194466 /systém bulkid uretrální – Bulkamid/.
Tento výkon není uveden v APPENDIXu B. Následkem toho není výkon označen jako operační a celý DRG případ spadne do DRG 11361 – Příznaky a symptomy na ledvinách a močových cestách.
Tyto výkony jinak většinou spadnou do DRG 11051 – Menší výkony na ledvinách, močových cestách a močovém měchýři.
Ten ZUM 0194466 stojí 30 000 Kč a přes neoperační skupinu DRG pro nás generuje ztrátu (cca 15 000 Kč). Ale větší problém by mohl být s tím, že pacient bude materiálový outlier a DRG případ dost vybočuje z obvyklých hodnot. Ptal jsem se na VZP, jak bude nový výkon hrazen a bylo my odpovězeno,"veškerá smluvní zdravotnická zařízení v republice, včetně zařízení poskytujících hospitalizační péči, jsou standardně hrazena dle Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017.". Z toho usuzuji, že bude úhrada podle DRG. Dovoluji si proto zeptat, zda bude DRG v roce 2018 už umět případy s tímto operačním výkonem správně zařadit nebo je to řešeno jinak např. úhradovou vyhláškou?


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

omlouvám se za zdržení odpovědi.

V klasifikačním systému IR-DRG, který je nyní ve stavu minimální údržby, pro rok 2018 nedojde ke změně zařazování hospitalizačních případů. V grouperu IR-DRG ve verzi 015 nebyly provedeny žádné změny. I v roce 2018 bude tedy případ s výkonem 63649 zařazen do DRG baze 1136.

Předpokládám, že Vámi popisovaná situace bude správně zařazena až v klasifikačním systému CZ-DRG.

V úctě

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 79 (15. 3. 2017)

Tabulka Léky a chemikálie

Tabulka se nedoplňuje o nové názvy léků - antidepresiva, antipsychotika, ale i jiné... Pracuji na psychiatrické klinice, kde jsou často pacienti po suicidu a u léků si musím nejprve dohledat indikační skupinu u konkrétního léku a teprve poté ji zadat do tabulky "Léky a chemikálie"
Dále potom konkrétně u látky "lithium" kterou je nutno některým pacientům podávat, není kód "Y"- nežádoucí účinek léčebného použití.

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš podnět.

Tabulka v Abecední části MKN-10 s názvem „Léky a chemikálie“ skutečně není průběžně aktualizována. Váš postup dohledání indikační skupiny a následně určení prostřednictvím výběru v tabelárním seznamu je naprosto správný, i když bohužel pracný. Vnímám podnět na aktualizaci případně vytvoření nějakého nástroje, který by tuto práci usnadnil, v současné době bohužel nevidím reálně, že bychom do konce roku stihli tabulku aktualizovat, navíc zde musíme být v souladu s mezinárodní verzí.

Co se týče lithia, podle mého názoru by u nežádoucích účinků při léčebném použití měl být vhodný kód Y49.8 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde.

​V úctě

za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11