Legislativní rámec DRG

Legislativní rámec úhrady zdravotní péče v České republice vymezují následující zákony a navazující právní předpisy:

Na základě tohoto právního rámce rozlišujeme několik typů zdravotní péče s rozdílnými mechanismy úhrady. Jedná se o ambulantní péči (domácí, fyzioterapie, komplement a doprava), která může být hrazena výkonově, paušálním způsobem, kapitací nebo kombinací těchto způsobů.  Dále rozlišujeme následnou lůžkovou péči a stomatologickou péči. Konečně posledním významným druhem zdravotní péče je akutní lůžková péče, jež může být hrazena též výkonově, paušálem nebo pomocí speciálního mechanismu - DRG (úhrady za případový paušál).

DRG (Diagnosis Related Group) je klasifikační systém - nástroj, který vytváří omezený počet klinicky a ekonomicky homogenních skupin - případů akutní hospitalizace a umožňuje porovnávat relativní náročnost na zdroje u případů zařazených do těchto skupin. Kromě financování akutní lůžkové péče je tento systém využíván také jako nástroj pro řízení nemocnic, měření produkce nebo kvality zdravotní péče.

V České republice je držitelem licence systému IR – DRG1 verze 1.2 Ministerstvo zdravotnictví na základě licenční smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví a 3M Česko, spol. s.r.o. a to až do roku 2022. Výsledkem a předmětem plnění smlouvy je správa a rozvoj klasifikačního systému IR - DRG v České republice. Z této smlouvy mimo jiné vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno uzavřít smluvní vztah s třetí stranou a delegovat tak některá práva a závazky na tento subjekt, což bylo využito v minulosti, a na základě prováděcí smlouvy s Národním referenčním centrem (dále také NRC) byla tato instituce zmocněna k provádění správy a vývoje klasifikací a klasifikačních systémů sloužících k popisu a klasifikaci zdravotních služeb a okolností jejich používání, dále k tvorbě, údržbě, správě a distribuci metodik pro provádění klasifikačního systému, ke správě zdravotní terminologie a nomenklatury a konečně k shromažďování dat, tvorby a správy reprezentativní datové báze, na základě které je možné kalkulovat relativní nákladové indexy (relativní váhy) pro DRG a pro ceníky použité k platbě za službu (referenční databáze).  NRC připravilo pro rok 2014 verzi IR DRG 011, která však nebyla MZČR distribuována a aplikována v úhradové vyhlášce. Pro rok 2014 je tedy v platnosti verze DRG 010, která je obsahem Sdělení ČSÚ č. 370/2013.

Na základě dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zakládajícími členy NRC bylo v průběhu roku 2014 rozhodnuto, že další vývoj klasifikačního systému DRG v České republice bude převzat Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen ÚZIS ČR). Úkolem zde založeného týmu odborníků projektu "DRG Restart" je vývoj nového systému, založeného na exaktním oceňování hospitalizačních procedur v klinické praxi.  Za tímto účelem bude ÚZIS ČR zpracovávat data o hospitalizacích a o poskytování akutní lůžkové péče z nemocnic a zdravotních pojišťoven, garantovat pravidla kódování, provádět nastavení a kultivaci vah a vytvářet doporučení pro výši základní sazby. Mezi dílčí úkoly patří úzká spolupráce se zdravotnickými pracovníky (management, lékaři, specialisté-kodeři) ve zdravotnických zařízeních na vývoji nového systému DRG a jeho implementaci. V rámci legislativního ukotvení vývoje a pozdější implementace CZ-DRG bylo ze strany ŮZIS ČR iniciováno několik legislativních úprav v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a také v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších úprav.