Tým DRG Restart

Úspěšné řešení projektu DRG Restart předpokládá ustavení zcela nového funkčního týmu, který bude pokrývat všechny významné oblasti řešení, od metodického vývoje až po implementaci v praxi.

Informace o kontaktech na členy projektového týmu jsou k dispozici na stránkách jednotlivých řešitelských týmů.

Oficiální mailová adresa projektu: drg@uzis.cz


Profily členů týmu DRG Restart

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

je od května 2014 ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V pozici ředitele Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně přednáší na Lékařské fakultě a na Přírodovědecké fakultě univerzity. Je členem výborů České onkologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Je voleným členem vědecké rady evropské sítě TRANSCAN (Translational Cancer Research, era-net), členem několika vědeckých rad tuzemských vysokých škol a institucí. Je garantem studijního oboru Matematická biologie na Masarykově univerzitě. Jeho hlavní vědeckou specializací je biostatistika, aplikovaná analýza dat a modelování, epidemiologie nádorů, prediktivní onkologie. Je autorem či spoluautorem více než 20 odborných knih a monografií a více než 200 původních prací v zahraničních časopisech s IF. Citační ohlas na zahraniční práce přesahuje 2100 citací, h-index je 27.

Ing. Jan Linda

je zaměstnancem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR od 22. 2. 2016 na pozici vedoucího Odboru ekonomicko-provozního a mzdového a od 4. 11. 2016 také Odboru rozvoje a implementace DRG. Je ekonomem s dlouholetou zkušeností v oblasti ekonomiky zdravotnictví a ekonomického řízení zdravotnických zařízení, s praxí mimo jiné na pozici ekonomického náměstka Institutu klinické a experimentální medicíny a ekonomického náměstka Thomayerovy nemocnice v Praze. V letech 2012–2014 působil současně jako předseda Ekonomické komise Interní grantové agentury ČR a od roku 2015 jako člen Kontrolní rady Agentury pro zdravotnický výzkum.

Na pozici vedoucího projektu zodpovídá za řízení a celkovou koordinaci projektu a jednotlivých projektových týmů, spolupráci s referenčními nemocnicemi v síti referenčních nemocnic a administraci projektu v rámci podmínek Operačního programu Zaměstnanost.

Ing. Markéta Bartůňková

je ekonomkou ve zdravotnictví od roku 1999, s bohatou praxí z působení v několika zdravotnických zařízeních, včetně pozice ekonomické náměstkyně. Od 19. 9. 2014 je zaměstnankyní Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na pozici vedoucí Odboru ekonomicko-provozního a mzdového a posléze vedoucí Oddělení strategických analýz.

V rámci projektu DRG Restart působí na pozici vedoucí ekonomického týmu, jehož klíčovým úkolem je validace a analýza ekonomických i produkčních dat referenčních nemocnic, specifikace relevantních nákladů pro oceňování akutní lůžkové péče, příprava a nastavení metodiky oceňování hospitalizačních případů a finálně ocenění jednotlivých hospitalizačních případů referenčních nemocnic na základě reálných nákladových dat.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

je biostatistik a analytik Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a od 1. 12. 2014 také kmenovým zaměstnancem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde rovněž získal titul Ph.D. v oboru Statistika a matematické modelování. Pracuje zejména v oblasti hodnocení zdravotní péče a epidemiologie nádorových onemocnění se zaměřením na hodnocení přežití, vícerozměrné metody a prediktivní modelování. Dále působí jako lektor na Lékařské a Přírodovědecké fakultě MU.

Na pozici vedoucího analytického týmu má v rámci projektu DRG Restart v kompetenci zejména přípravu nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG, s tím související metodiky sestavení hospitalizačních případů a ve spolupráci s ekonomickým týmem nastavení výpočtu nových relativních vah na základě reálných nákladových dat referenčních nemocnic.

MUDr. Miroslav Zvolský

je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2004–2011 působil v Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., kde se podílel na projektech zabývajících se formalizací medicínských znalostí. Od roku 2012 působil na ÚZIS ČR nejprve jako analytik a metodik registrů Národního zdravotnického informačního systému se zaměřením na sběr dat v oblasti onkologie, diabetologie a akutní hospitalizační péče.

Od 1. 1. 2016 zastává pozici vedoucího Oddělení klinických klasifikací DRG, kde se věnuje především rozvoji a podpoře Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a dalších klinických klasifikací a spolu se širším týmem také vývoji Klasifikace hospitalizačních procedur. Od 1. 3. 2017 současně přebírá také Implementační tým projektu, zabývající se zejména nastavením správných postupů a procesů kódování.