Oceňování akutní lůžkové péče

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vyvíjí v rámci projektu DRG Restart novou Metodiku pro oceňování hospitalizačních případů, jejímž hlavním cílem je stanovení základních ekonomických standardů, zajištění jednotného monitoringu spotřebovaných zdrojů ve strukturované podobě a srovnání nákladovosti při poskytování zdravotních služeb u poskytovatelů akutní lůžkové péče.

Ekonomický tým DRG Restart dokončil první verzi metodického standardu a jeho implementaci v rámci sítě tzv. referenčních nemocnic (RN). Dále byl pro oceňování zdravotních služeb RN vyvinut elektronický kalkulační model, který zajišťuje správnost a jednotnost výpočtů dle schválené metodiky pro rok 2016, nad daty všech RN.

Ocenění hospitalizačního případu probíhá:

  1. přiřazením přímých nákladů, tj. nákladů, které lze u pacienta fakticky vyčíslit v korunách (především zvlášť účtované prostředky), nebo
  2. kalkulováním nepřímých nákladů, tj. nákladů, které nelze jednoznačně vyčíslit u konkrétního pacienta. Tyto náklady jsou k pacientům přiřazeny na základě oceněné kalkulační jednice a objemu spotřebovaných služeb.

Výpočty byly provedeny na základě reálných účetních dat RN vyjma reálných hrubých mezd a účetních odpisů, které jsou nahrazeny kalkulovanými hrubými mzdami a kalkulovanými odpisy, u zdravotnických budov se zohledněním jejich stavu (opotřebení).

Nová metodika nákladového oceňování hospitalizačních případů byla aplikována na data z prvního ostrého sběru dat z RN za období 1 - 12/2016. Kalkulované náklady RN prošly validací proti oficiálním účetním výkazům RN a statistickým výkazům ÚZIS: E (MZ) 6‐02, přičemž validace doložila minimální odchylky mezi předanými daty a kontrolními součty.

Nová metodika oceňování nákladů akutní lůžkové péče je aplikovatelná a realizovatelná v prostředí sítě RN a umožňuje kvantifikovat celkové náklady na hospitalizaci pacientů, což dále umožňuje kvantifikovat ekonomickou zátěž systému v.z.p. Veškeré číselné výstupy dále projdou recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.