Mapování akutní lůžkové péče ČR

Zdravotnický systém v České republice zahrnuje širokou paletu poskytovatelů zdravotní péče, kteří se napříč systémem zásadně liší v charakteru, odbornosti a objemu poskytovaných zdravotních služeb. Nejkomplexnější forma zdravotní péče je poskytována v zařízeních akutní lůžkové péče. Zároveň se jedná o segment, který souvisí s léčbou závažných onemocnění a zdravotních stavů a který lze označit za jádro českého zdravotnictví. Z výše uvedeného plyne, že monitoring akutní lůžkové péče je klíčovým prvkem managementu českého zdravotnictví. Hodnocení akutní lůžkové péče je také jednou z priorit OECD a sumární ukazatele z oblasti akutní péče patří mezi klíčové indikátory kvality zdravotní péče v jednotlivých členských státech. Konkrétním příkladem hodnocení akutní lůžkové péče je hodnocení regionálních rozdílů ve struktuře poskytované péče, jehož výsledky mohou následně sloužit jako nástroj pro eliminaci identifikovaných rozdílů.

Soubor zdravotnických zařízení (ZZ) poskytujících akutní lůžkovou péči v ČR lze parametricky popsat řadou proměnných, které odráží různé aspekty ZZ od personálního zázemí, organizační struktury, materiálového vybavení, až po strukturu a objem poskytované péče. Hodnocení jednotlivých ZZ na základě všech dostupných informací zároveň je však nepraktické, či přímo nemožné, neboť celý parametrický popis ZZ představuje vícerozměrný prostor, ve kterém je obtížné se orientovat. Pro dosažení interpretovatelné reprezentace ZZ v segmentu akutní lůžkové péče je třeba vytvořit vícerozměrnou typologii ZZ pomocí adekvátních statistických metod. Kromě komplexního a uceleného obrazu segmentu akutní lůžkové péče nám typologie ZZ umožní také korektní benchmarking jednotlivých ZZ, tedy systematické srovnání jejich produkce a výsledků se skupinou dalších jim podobných (srovnatelných) ZZ.

V této sekci je popsána metodika a výsledky typologie ZZ akutní lůžkové péče v ČR, tedy vytvoření adekvátní reprezentace jednotlivých ZZ na základě datových zdrojů spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a národních zdravotních registrů.