Metodika mapování akutní hospitalizační péče

Zdravotnická zařízení byla popsána nejen strukturou a komplexností poskytované péče (tzv. casemixem, který ZZ vykázalo za určité kalendářní období), ale také dostupnou infrastrukturou pro její poskytování. Zohlednění obou složek v typologii ZZ umožnilo lepší rozlišovací schopnost statistických metod a ve finále umožní reprezentovat jednotlivá ZZ ve dvourozměrném prostoru, neboť obě složky popisu ZZ představují dva vzájemně kombinovatelné rozměry (dimenze). Tyto dimenze, označené dále jako A (dimenze A popisuje infrastrukturu ZZ pro poskytování péče a lze ji vypočítat na základě definičních a neklinických charakteristik ZZ obsažených v RZZ) a B (dimenze B popisuje strukturu a specializovanost péče a lze ji vypočítat na základě klinických charakteristik hospitalizačních případů obsažených v NRHOSP) představují základní východiska pro definici typologie ZZ. Vybrané proměnné z obou registrů jsme navíc využili pro výpočet odvozených proměnných reprezentujících ZZ – např. zastoupení klinických a chirurgických větví hlavních jednotek DRG systému, tedy Major Diagnostic Categories (MDC). Počet MDC skupin byl kalkulován vždy s rozlišením chirurgické a klinické větve dané MDC skupiny, proto je výsledný počet vyšší než standardní počet 27 skupin. MDC skupina byla do celkového počtu zařazena pouze v případě, kdy ZZ vykazovalo dostatečný počet hospitalizačních případů v dané skupině za období 2010–2012, a to alespoň 150 případů. Vícerozměrný parametrický popis ZZ a struktury péče byl analyzován pomocí vícerozměrných statistických metod, metodika vícerozměrné typologie ZZ byla složena ze tří kalkulačních fází:

Podrobné informace a výsledky analýzy jsou prezentovány v následujících výstupech: