Návrh referenční sítě zdravotnických zařízení na základě jejich typologie

Manažerské shrnutí

  1. Klasifikaci ZZ vytvořenou na základě analýzy dat NRHOSP a RZZ lze využít pro návrh referenční sítě ZZ využitelnou pro projekt DRG Restart.
  2. Vnitřní heterogenitu jednotlivých typů ZZ můžeme popsat pomocí vzdáleností jednotlivých ZZ od tzv. centroidu, typického ZZ daného typu. Výpočet centroidů pro jednotlivé typy ZZ vychází z definičních parametrů pro popis ZZ.
  3. Analýza vzdáleností jednotlivých ZZ od odpovídajících centroidů ukazuje různou vnitřní heterogenitu ZZ uvnitř jednotlivých typů – nejvyšší vnitřní heterogenitu vykazují dle pozorovaných maximálních hodnot ZZ vysoce specializované péče a Ostatní ZZ s úzkým zaměřením.
  4. Výběr ZZ ze skupiny s vysokou vnitřní heterogenitou je vystaven riziku nereprezentativnosti s ohledem na spektrum poskytované lůžkové péče.
  5. Výběr ZZ ze skupin se standardní vnitřní heterogenitou využívá celého gradientu vzdáleností ZZ od centroidu (nezbytné pro reprezentativnost výběru).
  6. Rozsah referenční sítě ZZ je kalkulován na 40 ZZ (výstupem je 32 dvojic ZZ a 8 ZZ ze skupiny ZZ vysoce specializované péče). Zastoupení jednotlivých typů ZZ reflektuje vnitřní heterogenitu typů ZZ, počet ZZ daného typu a objem péče poskytovaný ZZ daného typu.

 

Kapitola 1. Reprezentace jednotlivých typů zdravotnických zařízení

 

Kapitola 2. Kvantifikace vnitřní heterogenity typů zdravotnických zařízení

 

Kapitola 3. Metodika výběru referenční sítě zdravotnických zařízení

 

Kapitola 4. Návrh dvojic ZZ do referenční sítě zdravotnických zařízení