Typologie zdravotnických zařízení s ohledem na akutní lůžkovou péči v ČR

Manažerské shrnutí

  1. Analýza dat Národního registru hospitalizovaných (za období let 2010-2012) a Registru zdravotnických zařízení prokázala významnou segmentaci poskytovatelů akutní lůžkové péče a existenci různých typů zdravotnických zařízení (ZZ) z hlediska struktury a komplexnosti péče.
  2. Návrh typologie ZZ respektuje dva vzájemně kombinovatelné rozměry ZZ, infrastrukturu ZZ pro poskytování péče (dimenze A) a strukturu a komplexnost péče (casemix) ZZ (dimenze B).
  3. Pro typologii byla uvažována pouze ZZ s lůžky akutní péče (n=165), což představuje 47,6 % celého souboru ZZ (n = 347), které nahlásily případy do Národního registru hospitalizovaných v období let 2010-2012.
  4. K vytvoření korektní reprezentace ZZ v dimenzích A a B byly využity vícerozměrné statistické metody ve třech kalkulačních fázích.
  5. Finální návrh typologie ZZ s ohledem na jejich pozici v prostoru daném infrastrukturou ZZ pro poskytování péče a strukturou a komplexností péče (casemixem) ZZ definuje 5 skupin ZZ: Fakultní a velké krajské nemocnice, ZZ vysoce specializované péče, krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí, oblastní nemocnice s nižší komplexností péče a ostatní ZZ s úzkým zaměřením.
  6. Finální návrh typologie ZZ reprezentovaný dimenzemi A a B koreluje s objemem poskytované péče ZZ, který však nebyl primárně součástí typologie ZZ, neboť se nejedná o parametr definiční, ale pouze korelující s mírou strukturovanosti ZZ a jím poskytované péče.

 

Kapitola 1. Zdroje dat pro typologii zdravotnických zařízení

Typologie zdravotnických zařízení (ZZ) se opírá o data spravovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), která jsou sbírána v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a národních zdravotních registrů.

 

Kapitola 2. Definice souboru zdravotnických zařízení pro analýzu

Nemocnice pro analýzu byly vybrány z celkem 347 zdravotnických zařízení, která dle dat NRHOSP poskytují lůžkovou péči.

 

Kapitola 3. Charakteristiky zdravotnických zařízení z hlediska akutní lůžkové péče

Zdravotnická zařízení (ZZ) lze popsat nejen strukturou a komplexností poskytované péče (casemixem), ale také infrastrukturou pro poskytování péče. Zohlednění obou složek v typologii ZZ umožní lepší rozlišovací schopnost statistických metod.

 

Kapitola 4. Sumarizace základních charakteristik zdravotnických zařízení

Následující japitola poskytuje přehled o charakteristikách ZZ z hlediska prováděné analýzy.

 

Kapitola 5. Statistická metodika pro vícerozměrnou typologii (klasifikaci) zdravotnických zařízení

Vícerozměrná definice ZZ a popis struktury péče nejsou uchopitelné standardními statistickými metodami, a je tedy třeba použít adekvátní metodiku – vícerozměrné statistické metody. Dostupné charakteristiky ZZ však nelze do výsledného modelu použít všechny, neboť některé z nich nejsou s ohledem na typologii ZZ definiční a jsou vysoce korelované (redundantní) s jinými parametry. Cílem vícerozměrných analýz v typologii ZZ je získat korektní reprezentaci ZZ v dimenzích A a B (infrastruktura ZZ pro poskytování péče a struktura a komplexnost péče) s využitím parametrické struktury registrů RZZ a NRHOSP.

 

Kapitola 6. Návrh typologie zdravotnických zařízení

Dimenze A představuje gradient od standardní infrastruktury až po komplexní a vysoce specializovanou infrastrukturu. Dimenze B představuje dvojí gradient: od komplexní péče po vysoce specializovanou péči  centrového typu, respektive od komplexní péče po úzce specializovanou péči. Jejich kombinace umožňuje vytvořit typologii ZZ ve vícerozměrném prostoru.
 

 

Kapitola 7. Validace typologie s ohledem na vybrané charakteristiky