ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 00-M02 Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů)

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

00-M02-01 Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)

DRG skupina 00-M02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-M02 Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů), u kterých byl proveden velký kardiochirurgický výkon, transplantace krvetvorných buněk, velký chirurgický výkon pro polytrauma nebo jiná vysoce ekonomicky náročná léčebná modalita.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
 • a zároveň
 • | Klasifikace do DRG báze bez zohlednění umělé plicní ventilace
  • 01-I01Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-I02Implantace zařízení pro kortikální mozkovou stimulaci
  • 03-I01Endoprotéza čelistního kloubu
  • 03-I02Zavedení ušního implantátu
  • 04-I01Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii
  • 05-I04Reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
  • 05-I05Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
  • 05-I06Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní
  • 05-I07Chirurgický výkon na kořeni aorty
  • 05-I08Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní
  • 05-I09Chirurgický výkon na plicním řečišti
  • 05-I10Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně
  • 05-I11Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni
  • 05-I12Náhrada nebo plastika aortální chlopně
  • 05-I13Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách
  • 05-I14Implantace kardioverteru-defibrilátoru
  • 05-I15Chirurgická ablace poruchy srdečního rytmu
  • 05-I16Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách
  • 05-I17Odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu
  • 05-I18Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině
  • 05-M01Katetrizační implantace nebo korekce chlopní
  • 05-M02Endovaskulární výkon na aortě
  • 08-I01Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy
  • 08-I02Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění páteře a míchy nebo syndrom ochrnutí
  • 08-M01Léčebná výměnná plazmaferéza pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 16-M01Léčebná výměnná plazmaferéza pro anémii nebo poruchu krevního srážení
  • 17-C01Indukční nebo reindukční fáze léčby akutní leukémie
  • 17-M01Terapeutická cytaferéza pro onemocnění krvetvorby
  • 19-I01Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro nemoci a poruchy duševní
  • 22-I01Transplantace kůže pro popálení, poleptání nebo omrzlinu
  • 24-M01Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 22-42 dnů
  • 24-M02Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 43-63 dnů
  • 24-M03Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 64 a více dnů
  • 25-I01Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumatu
  • 25-I02Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní, instrumentace páteře, amputace/osteosyntéza dlouhých kostí při polytraumatu
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Kritické výkony - transplantace krvetvorných buněk
  • 22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
  • 22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ
 • a zároveň
 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
00-M02-02 Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)

DRG skupina 00-M02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-M02 Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů), u kterých byl proveden velký chirurgický výkon a zároveň nesplňují klasifikační pravidla DRG skupiny s vyšší prioriotu.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
 • a zároveň
 • | Klasifikace do DRG báze bez zohlednění umělé plicní ventilace
  • 03-I03Plastický výkon nebo rekonstrukční výkon kostí lebky pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla
  • 03-I04Rozsáhlý resekční výkon na čelisti nebo obličeji pro zhoubný novotvar
  • 03-I05Odstranění hrtanu nebo resekční výkon na hrtanu s odstraněním krčních mízních uzlin
  • 03-I06Resekční výkon na hltanu nebo totální odstranění jazyka
  • 04-I02Anatomická resekce plic
  • 04-I05Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic
  • 06-I02Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I03Odstranění nebo resekce jícnu
  • 06-I04Odstranění nebo resekce žaludku
  • 06-I05Odstranění nebo resekce konečníku
  • 06-I06Výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I07Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I09Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva
  • 06-I10Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti
  • 07-I01Velká resekce slinivky břišní
  • 07-I02Velká resekce jater
  • 07-I03Jiná resekce slinivky břišní
  • 07-I04Jiná resekce jater
  • 07-I07Nekrektomie nebo drenážní výkon pro akutní zánět slinivky břišní
  • 07-I08Spojkový nebo rekonstrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 08-I03Operace páteře s instrumentací
  • 11-I01Odstranění močového měchýře
  • 11-I04Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin
  • 11-I05Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy
  • 11-I06Odstranění nebo resekce močovodu
  • 11-I07Resekce ledviny
  • 11-I08Odstranění ledviny
  • 11-I09Resekce močového měchýře otevřeným přístupem
  • 11-I10Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři
  • 13-I01Exenterace pánevních orgánů pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 13-I02Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních
  • 13-I03Resekční výkon na trávicí soustavě pro extragenitální endometriózu nebo rektokélu
  • 13-I04Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně parametrií nebo totální omentektomie pro zhoubný novotvar
  • 13-I06Radikální odstranění vulvy nebo pochvy pro zhoubný novotvar
  • 16-I01Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině
  • 17-I01Rozsáhlý resekční výkon v dutině břišní nebo pánevní pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
  • 17-I03Instrumentace nebo resekční výkon na páteři
  • 17-I04Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta
  • 17-I05Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku
  • 18-I01Chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse
  • 23-I02Odběr jater od zdravého dárce
  • 23-I03Odběr ledviny od zdravého dárce
00-M02-03 Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)

DRG skupina 00-M02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-M02 Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů), kteří podstoupili invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapii definovanou kritickou položkou a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG skupin s vyšší prioritou.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
 • a zároveň
 • | Klasifikace do DRG báze bez zohlednění umělé plicní ventilace
  • 01-C01Aplikace intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-C02Trombolýza pomocí rt-PA pro cerebrovaskulární onemocnění
  • 01-I03Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-I04Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-I05Implantace zařízení pro stimulaci bloudivého nervu
  • 01-I06Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií
  • 01-I07Chirurgický výkon z návrtu nebo transsfenoidálním přístupem
  • 01-I08Chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny
  • 01-I09Extrakraniální chirurgický výkon na cévách hlavy
  • 01-I10Odstranění brzlíku pro onemocnění nervosvalového přenosu
  • 01-I11Chirurgický výkon v horních cestách dýchacích pro poruchu spánku
  • 01-I12Chirurgický výkon na nervových pleteních
  • 01-I13Chirurgické uvolnění mononeuropatie horní končetiny
  • 01-I14Chirurgický výkon na jiných periferních nervech
  • 01-M01Embolizace pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-M02Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-M03Angioplastika mozkových cév
  • 01-M04Léčebná výměnná plazmaferéza pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-R01Radiochirurgie pro onemocnění nervové soustavy
  • 01-R02Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy
  • 02-I01Transplantace rohovky včetně chirurgického výkonu na čočce
  • 02-I02Transplantace rohovky nebo amniové membrány
  • 02-I03Odstranění tumoru očnice z kraniotomie
  • 02-I04Rekonstrukční chirurgický výkon na očnici
  • 02-I05Chirurgické ošetření poranění oka
  • 02-I06Odstranění sklivce
  • 02-I07Odstranění celého oka nebo části oka z předního segmentu
  • 02-I08Chirurgický výkon na čočce
  • 02-I09Filtrační operace pro glaukom
  • 02-I10Rekonstrukční výkon na slzném ústrojí
  • 02-I11Rekonstrukční výkon na okohybném svalu
  • 02-I12Jiný chirurgický výkon na oku nebo očnici
  • 02-I13Malý chirurgický výkon na očních adnexech
  • 02-M01Laserová a koagulační léčba
  • 02-R01Radiochirurgie oka
  • 02-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar oka
  • 02-R03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka
  • 03-I07Resekční výkon v dutině ústní nebo na příušních žlázách s odstraněním krčních mízních uzlin
  • 03-I08Odstranění krčních mízních uzlin pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla
  • 03-I09Rekonstrukční výkon pro rozštěp rtu nebo patra
  • 03-I10Resekce čelisti
  • 03-I11Rekonstrukční výkon na čelisti nebo obličeji
  • 03-I12Resekční výkon na slinných žlázách
  • 03-I13Jiný chirurgický výkon na hrtanu
  • 03-I14Chirurgický výkon ve vnitřním nebo středním uchu
  • 03-I15Chirurgický výkon pro vrozenou cystu nebo píštěl obličeje nebo krku
  • 03-I16Odstranění krčních mandlí
  • 03-I17Rekonstrukční výkon nosu, nosní přepážky nebo nosních kůstek
  • 03-I18Výkon na vedlejších dutinách nosních
  • 03-I19Jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti
  • 03-I20Chirurgický výkon na zevním uchu
  • 03-I21Odstranění hltanové mandle
  • 03-I22Jiný výkon pro onemocnění horních cest dýchacích nebo hrtanu
  • 03-I23Extrakce zubu nebo preprotetická úprava alveolu
  • 03-I24Tracheostomie
  • 03-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla
  • 03-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ústní dutiny, hltanu nebo nosohltanu
  • 04-C01Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii
  • 04-D01Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I03Extraanatomická resekce plic
  • 04-I04Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I06Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-I07Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I08Hrudní drenáž
  • 04-I09Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-I10Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie
  • 04-I11Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku
  • 04-M02Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy
  • 04-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic
  • 04-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-R03Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 05-D01Invazivní diagnostika pro nemoc oběhové soustavy
  • 05-I19Korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci
  • 05-I20Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév
  • 05-I21Implantace nebo extrakce stimulačních elektrod
  • 05-I22Transplantace kůže nebo krytí defektu lalokem pro nemoc periferních cév
  • 05-I23Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév
  • 05-I24Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu
  • 05-I25Implantace kardiostimulátoru
  • 05-I26Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen
  • 05-I27Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy
  • 05-I28Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév
  • 05-I29Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro onemocnění periferních tepen
  • 05-I30Operace povrchových končetinových žil
  • 05-M03Endovaskulární výkon na srdci
  • 05-M04Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév
  • 05-M05Katetrizační ablace poruchy srdečního rytmu
  • 05-M06Angioplastika věnčitých tepen
  • 05-M07Angioplastika periferních cév
  • 05-M08Embolizace pro nemoc periferních cév
  • 05-M09Dočasná srdeční stimulace nebo úprava endokardiální elektrody
  • 05-M10Elektrická kardioverse
  • 06-I01Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice
  • 06-I08Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku
  • 06-I11Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
  • 06-I12Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce
  • 06-I13Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I14Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I15Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu
  • 06-I16Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu
  • 06-I17Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu
  • 06-I18Odstranění apendixu
  • 06-I19Uvolňování srůstů pobřišnice nebo střeva
  • 06-I20Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I21Perianální výkon
  • 06-I22Chirurgické odstranění hemoroidů
  • 06-M01Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-M02Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí
  • 06-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 07-I05Destrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-I06Výkon na cévách pro onemocnění hepatobiliární soustavy
  • 07-I09Výkon na nervech pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-I10Odstranění žlučníku
  • 07-I11Jiný chirurgický výkon v dutině břišní pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-M01Eliminační metody pro náhradu funkce akutně selhávajících jater
  • 07-M02Endoskopický nebo radiologický výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-R03Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy
  • 08-C01Aplikace imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C02Izolovaná regionální hypertermní perfúze končetiny cytostatiky pro zhoubný novotvar kostí a měkkých tkání
  • 08-I04Operace páteře bez instrumentace
  • 08-I05Výkon pro endoprotézu kyčelního kloubu
  • 08-I06Výkon pro endoprotézu kolenního kloubu
  • 08-I07Výkon pro endoprotézu hlezenního kloubu
  • 08-I08Výkon pro endoprotézu ramenního kloubu
  • 08-I09Výkon pro endoprotézu loketního kloubu
  • 08-I10Výkon pro endoprotézu kloubů zápěstí a prstů
  • 08-I11Replantace končetiny nebo její části
  • 08-I12Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I13Operace poranění pánve a stehenní kosti u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I14Operace poranění kostí bérce u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I15Operace poranění kostí hlezna a zánártí u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I16Operace poranění pletence ramenního a pažní kosti u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I17Operace poranění kostí předloktí a zápěstí u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I18Operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19Operace poranění vazů, šlach a svalů u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I20Operace poranění končetin u dětí do 16 let
  • 08-I21Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění
  • 08-I22Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění
  • 08-I23Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění
  • 08-I24Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění
  • 08-I25Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění
  • 08-I26Operace vazů, šlach a svalů mimo poranění
  • 08-I27Krytí defektu volným přenosem laloku nebo kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I28Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I29Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I30Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně
  • 08-I31Resekce a jiné výkony na muskuloskeletální soustavě a pojivových tkáních
  • 08-I32Odstranění osteosyntetického materiálu
  • 08-M02Miniinvazivní výkon na páteři
  • 08-M03Operační artroskopie
  • 08-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 09-C01Izolovaná regionální hypertermní perfúze končetiny cytostatiky pro melanom kůže
  • 09-I01Krytí defektu volným přenosem laloku nebo kosti pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-I02Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně
  • 09-I03Kranioplastika
  • 09-I04Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-I05Opakovaný chirurgický výkon pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-I06Resekce prsu včetně odstranění mízních uzlin
  • 09-I07Resekce prsu včetně rekonstrukce implantátem
  • 09-I08Rekonstrukce prsu implantátem nebo místní tkání
  • 09-I09Resekce prsu pro nemoci a poruchy prsu
  • 09-I10Odstranění mízních uzlin pro novotvar kůže a prsu
  • 09-I11Amputace prstů nebo záprstí pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně
  • 09-I12Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-I13Jiný chirurgický výkon pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu
  • 09-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar prsu
  • 10-I01Transplantace inzulín produkující tkáně
  • 10-I02Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy
  • 10-I03Výkon na cévách bez chirurgického výkonu na noze pro syndrom diabetické nohy
  • 10-I04Amputace končetiny nad kotníkem pro syndrom diabetické nohy
  • 10-I05Opakovaný chirurgický výkon na diabetické noze
  • 10-I06Rekonstrukční nebo transplantační výkon na diabetické noze
  • 10-I07Amputace končetiny pod kotníkem pro syndrom diabetické nohy
  • 10-I08Jiný chirurgický výkon na diabetické noze
  • 10-I09Bariatrický nebo metabolický chirurgický výkon
  • 10-I10Plastický výkon pro metabolickou nebo nutriční poruchu
  • 10-I11Chirurgický výkon pro onemocnění nadledviny
  • 10-I12Odstranění nebo resekce štítné nebo příštítné žlázy s odstraněním krčních mízních uzlin
  • 10-I13Odstranění nebo resekce štítné žlázy nebo příštítných tělísek
  • 10-I14Odstranění krčních mízních uzlin pro novotvar štítné žlázy
  • 10-I15Chirurgický výkon na štítné žláze mimo resekce
  • 10-M01Zavedení inzulínové pumpy
  • 10-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek
  • 10-R02Léčba radiojódem
  • 11-I02Implantace arteficiálního sfinkteru
  • 11-I03Implantace zařízení pro stimulaci sakrální nervu pro inkontinenci moči
  • 11-I11Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy
  • 11-I12Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice
  • 11-I13Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových
  • 11-I14Závěsná nebo slingová operace močové trubice
  • 11-I15Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy
  • 11-I16Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin
  • 11-I17Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy
  • 11-M01Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy
  • 11-M02Eliminační metody krve pro selhání ledvin
  • 11-M03Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových
  • 11-M04Jiný perkutánní výkon na ledvině
  • 11-M05Endoskopická extrakce kamene horních cest močových
  • 11-M06Transuretrální resekce močového měchýře
  • 11-M07Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových
  • 11-M08Extrakorporální litotrypse
  • 11-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy
  • 12-D01Biopsie prostaty
  • 12-I01Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy
  • 12-I02Odstranění prostaty včetně mízních uzlin
  • 12-I03Odstranění prostaty bez mízních uzlin
  • 12-I04Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy
  • 12-I05Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy
  • 12-I06Parciální amputace penisu
  • 12-I07Rekonstrukční výkon na penisu
  • 12-I08Odstranění varlete nebo nadvarlete
  • 12-I09Destrukční výkon pro onemocnění prostaty
  • 12-I10Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex
  • 12-I11Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy
  • 12-I12Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty
  • 12-I13Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély
  • 12-I14Jiný chirurgický výkon na penisu
  • 12-M01Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy
  • 12-M02Transuretrální odstranění prostaty
  • 12-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy
  • 12-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy
  • 12-R03Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy
  • 13-I05Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně výkonu na mízních uzlinách pro zhoubný novotvar
  • 13-I07Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 13-I08Neradikální výkon pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 13-I09Rekonstrukční výkon pro vrozenou vadu ženské reprodukční soustavy
  • 13-I10Chirurgické odstranění píštěle ženské reprodukční soustavy
  • 13-I11Odstranění dělohy pro onemocnění mimo zhoubný novotvar
  • 13-I12Jiný chirurgický výkon pro odstranění extragenitálních endometriózních ložisek
  • 13-I13Rekonstrukční výkon pro sestup ženských pohlavních orgánů
  • 13-I14Resekční výkon na děložních adnexech pro onemocnění mimo zhoubný novotvar
  • 13-I15Odstranění vulvy pro onemocnění ženské reprodukční soustavy
  • 13-I16Odstranění děložního myomu
  • 13-I17Uvolňování pánevních peritoneálních srůstů
  • 13-I18Jiný chirurgický výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy
  • 13-I19Malý operační výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy
  • 13-M01Embolizace nebo termoablace děložního myomu nebo varixů pohlavních orgánů
  • 13-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 13-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 14-I01Porod císařským řezem
  • 14-I02Chirurgický výkon na děloze v těhotenství, po porodu nebo po potratu
  • 14-I03Výkon na cévách pro komplikaci v těhotenství, po potratu nebo po porodu
  • 14-I04Chirurgický výkon na děložních adnexech v těhotenství, po porodu nebo po potratu
  • 14-I05Chirurgický výkon v dutině břišní mimo dělohu a děložní adnexa v těhotenství, po porodu nebo po potratu
  • 14-I06Intrauterinní výkon na plodu v těhotenství
  • 14-I07Cerkláž děložního hrdla v těhotenství
  • 14-I08Malý operační výkon v těhotenství, po porodu nebo po potratu
  • 14-M01Vaginální porod
  • 16-C01Podání koagulačních faktorů
  • 16-C02Podání romiplostimu nebo eltrombopagu
  • 16-C03Podání trombocytů
  • 16-C04Aplikace intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C07Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů
  • 16-I02Odstranění brzlíku pro onemocnění brzlíku
  • 16-I03Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku
  • 16-I04Odstranění mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět
  • 16-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku
  • 17-C02Léčba relapsu akutní leukémie
  • 17-C03Konsolidační fáze léčby akutní leukémie
  • 17-C04Paliativní fáze léčby akutní leukémie
  • 17-I02Kraniotomie pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
  • 17-I06Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hrudní nebo odstranění sleziny
  • 17-I07Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách
  • 17-I08Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi
  • 17-I09Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku
  • 17-I10Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu
  • 17-R01Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary
  • 18-M01Eliminační metody krve pro sepsi
  • 19-I02Rekonstrukční výkon zahrnující volný přenos laloku pro poruchy sexuálních funkcí
  • 19-I03Totální amputace penisu pro poruchy sexuálních funkcí
  • 19-I04Odstranění dělohy pro poruchy sexuálních funkcí
  • 19-I05Resekce prsu pro poruchy sexuálních funkcí
  • 19-I06Jiný chirurgický výkon pro poruchy sexuálních funkcí
  • 19-M01Neinvazivní neurostimulační terapie pro duševní onemocnění
  • 20-M01Eliminační metody krve při akutní intoxikaci psychoaktivními látkami
  • 21-M01Eliminační metody krve pro toxické účinky
  • 22-I02Amputace částí končetin mimo prsty pro popálení, poleptání nebo omrzlinu
  • 22-I03Amputace prstů nebo záprstí pro popálení, poleptání nebo omrzlinu
  • 22-I04Odstranění nekrotické tkáně pro popálení, poleptání nebo omrzlinu
  • 22-I05Ošetření a převaz popáleniny, poleptání nebo omrzliny
  • 23-I01Odběr orgánů od zemřelého dárce
  • 23-I04Odběr dělohy od zdravé dárkyně
  • 23-I05Profylaktické odstranění prsu včetně rekonstrukce
  • 23-I06Profylaktické odstranění prsu bez rekonstrukce
  • 23-I07Profylaktické odstranění dělohy
  • 23-I08Profylaktické odstranění děložních adnex
  • 23-I09Sterilizace
  • 23-I10Odstranění silikonové tamponády oka
  • 23-M01Odběr krvetvorných buněk od zdravého dárce
00-M02-04 Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)

DRG skupina 00-M02-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-M02 Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů), kteří nesplňují definiční kritéria DRG skupin s vyšší prioritou.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
 • a zároveň
 • | Klasifikace do DRG báze bez zohlednění umělé plicní ventilace
  • 01-C03Chemoterapie nebo cílená léčba pro novotvary nervové soustavy
  • 01-C04Chemoterapie nebo cílená léčba pro autoimunitní onemocnění nervové soustavy
  • 01-D01Dlouhodobý diagnostický monitoring
  • 01-K01Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy
  • 01-K02Infekční onemocnění nervové soustavy
  • 01-K03Epilepsie
  • 01-K04Neurodegenerativní onemocnění
  • 01-K05Hydrocefalus
  • 01-K06Poruchy spánku
  • 01-K07Bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • 01-K08Neuropatie a onemocnění motoneuronu
  • 01-K09Onemocnění nervosvalového přenosu
  • 01-K10Mozkový infarkt
  • 01-K11Netraumatické intrakraniální krvácení
  • 01-K12Jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • 01-K13Novotvary mozku a mozkových plen
  • 01-K14Novotvary periferních nervů
  • 01-K15Vrozené vady nervové soustavy
  • 01-K16Kraniocerebrální poranění
  • 01-K17Poranění periferních nervů
  • 01-K18Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • 02-C01Chemoterapie pro zhoubný novotvar oka a očních adnex
  • 02-K01Zánětlivá onemocnění oka
  • 02-K02Zánětlivá onemocnění očních adnex a očnice
  • 02-K03Funkční poruchy rohovky
  • 02-K04Funkční poruchy čočky
  • 02-K05Funkční poruchy sklivce, sítnice a cévnatky
  • 02-K06Glaukom
  • 02-K07Funkční poruchy očních adnex
  • 02-K08Novotvary oka, očních adnex a očnice
  • 02-K09Oční traumata
  • 02-K10Vrozené vady oka, očních adnex a očnice
  • 02-K11Jiné onemocnění oka, očních adnex nebo očnice
  • 03-C01Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla
  • 03-K01Záněty ucha
  • 03-K02Záněty horních cest dýchacích a hrtanu
  • 03-K03Záněty úst, ústní dutiny a čelisti
  • 03-K04Funkční a strukturální poruchy ucha
  • 03-K05Funkční a strukturální poruchy nosu a nosních dutin
  • 03-K06Nemoci mandlí a adenoidní tkáně
  • 03-K07Funkční a strukturální poruchy hrtanu
  • 03-K08Nezánětlivé nemoci úst, ústní dutiny a čelisti
  • 03-K09Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla
  • 03-K10Novotvary ucha, nosu, úst a hrdla mimo zhoubné
  • 03-K11Vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla
  • 03-K12Traumata ucha, nosu, úst a hrdla
  • 03-K13Jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla
  • 04-C02Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar dýchací soustavy
  • 04-K01Tuberkulóza
  • 04-K02Záněty plic
  • 04-K03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek
  • 04-K04Astma
  • 04-K05Plicní embolie
  • 04-K07Intersticiální plicní nemoc
  • 04-K09Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K10Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné
  • 04-K11Cystická fibróza
  • 04-K12Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • 04-K13Traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • 04-K14Pneumotorax a hemotorax
  • 04-K15Jiné nemoci dýchací soustavy
  • 05-K01Nemoci myokardu
  • 05-K02Nemoci perikardu
  • 05-K03Akutní koronární syndrom
  • 05-K04Chronická ischemická choroba srdeční
  • 05-K05Poruchy srdečního rytmu
  • 05-K06Srdeční zástava a šok
  • 05-K07Srdeční selhání
  • 05-K08Zánět endokardu
  • 05-K09Funkční a strukturální poruchy chlopní
  • 05-K10Funkční a strukturální poruchy aorty
  • 05-K11Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • 05-K12Funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • 05-K13Nemoci žil
  • 05-K14Hypertenze
  • 05-K15Hypotenze a kolaps
  • 05-K16Vrozené vady oběhové soustavy
  • 05-K17Traumata oběhové soustavy
  • 05-K18Komplikace umělých náhrad
  • 05-K19Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • 06-C01Cílená léčba pro Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu
  • 06-C02Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-D01Endoskopický diagnostický výkon a staging pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu
  • 06-K01Klostridiová střevní infekce
  • 06-K02Střevní infekce mimo klostridiové
  • 06-K03Refluxní onemocnění a zánět jícnu
  • 06-K04Peptický vřed a zánět žaludku
  • 06-K05Nemoci apendixu
  • 06-K06Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • 06-K07Divertikulární nemoc střeva
  • 06-K08Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • 06-K09Kýly
  • 06-K10Vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • 06-K11Nemoci anorekta
  • 06-K12Střevní malabsorpce
  • 06-K13Zhoubný novotvar jícnu a žaludku
  • 06-K14Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu
  • 06-K15Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • 06-K16Vrozené vady trávicí soustavy
  • 06-K17Traumata trávicí soustavy
  • 06-K18Umělá vyústění trávicí soustavy
  • 06-K19Zánět pobřišnice nebo střeva
  • 06-K20Krvácení z trávicí soustavy
  • 06-K21Jiný neinfekční střevní zánět
  • 06-K22Jiné onemocnění trávicí soustavy
  • 07-C01Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní
  • 07-K01Zánět a selhání jater
  • 07-K02Akutní zánět slinivky břišní
  • 07-K03Chronický zánět a cysta slinivky břišní
  • 07-K04Cirhóza a alkoholová hepatitida
  • 07-K05Obstrukce a zánět žlučníku a žlučových cest
  • 07-K06Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest
  • 07-K07Zhoubný novotvar slinivky břišní
  • 07-K08Novotvary hepatobiliární soustavy a slinivky břišní mimo zhoubné
  • 07-K09Vrozené vady hepatobiliární soustavy a slinivky břišní
  • 07-K10Traumata hepatobiliární soustavy a slinivky břišní
  • 07-K11Jiné nemoci hepatobiliární soustavy a slinivky břišní
  • 08-C03Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-C04Chemoterapie nebo cílená léčba pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání
  • 08-K01Systémová onemocnění pojivových tkání
  • 08-K02Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře
  • 08-K03Infekční onemocnění a nekróza kostí, kloubů a páteře
  • 08-K04Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání
  • 08-K05Patologické zlomeniny
  • 08-K06Deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • 08-K07Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
  • 08-K08Jiná onemocnění páteře a bolest zad
  • 08-K09Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-K10Nezhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-K11Poranění páteře a míchy u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K12Poranění pánve a stehna u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K13Poranění končetin mimo pánev a stehno u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K14Poranění muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u dětí do 16 let
  • 08-K15Následná ortopedická péče nebo neurčené poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 09-C02Cílená léčba pro papuloskvamózní onemocnění
  • 09-C03Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar prsu
  • 09-C04Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar kůže
  • 09-K01Onemocnění kůže způsobená mikroorganismy a parazity
  • 09-K02Bulózní dermatózy a papuloskvamózní onemocnění
  • 09-K03Vředová onemocnění kůže
  • 09-K04Jiná zánětlivá onemocnění kůže
  • 09-K05Erytematózní onemocnění
  • 09-K06Lymfedém
  • 09-K07Zhoubný novotvar kůže
  • 09-K08Zhoubný novotvar prsu
  • 09-K09Novotvary kůže mimo zhoubné
  • 09-K10Novotvary prsu mimo zhoubné
  • 09-K11Vrozené vady kůže, podkožní tkáně a prsu
  • 09-K12Poranění kožního krytu hlavy a krku
  • 09-K13Poranění kožního krytu trupu a končetin
  • 09-K14Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva
  • 09-K15Jiné nemoci a poruchy prsní tkáně
  • 09-K16Následky poranění a následná péče
  • 10-C01Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar endokrinních žláz
  • 10-K01Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek
  • 10-K02Syndrom diabetické nohy
  • 10-K03Diabetická ketoacidóza a kóma
  • 10-K04Diabetes mellitus
  • 10-K05Funkční poruchy hypofýzy a nadledviny
  • 10-K06Zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • 10-K07Zhoubný novotvar nadledviny
  • 10-K08Novotvary endokrinních žláz mimo zhoubné
  • 10-K09Vrozené vady endokrinních žláz
  • 10-K10Poruchy pohlavního a fyziologického vývoje
  • 10-K11Těžká podvýživa a nutriční karence
  • 10-K12Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí mimo dehydrataci
  • 10-K13Jiné nutriční poruchy
  • 10-K14Dehydratace
  • 10-K15Obezita
  • 10-K16Jiné nemoci endokrinních žláz
  • 11-C01Chemoterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy
  • 11-K01Záněty močových cest
  • 11-K02Akutní onemocnění ledvin
  • 11-K03Chronické onemocnění ledvin
  • 11-K04Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • 11-K05Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových
  • 11-K06Močové kameny
  • 11-K07Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových
  • 11-K08Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových
  • 11-K09Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné
  • 11-K10Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné
  • 11-K11Vrozené vady vylučovací soustavy
  • 11-K12Traumata vylučovací soustavy
  • 11-K13Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy
  • 11-K14Jiné nemoci vylučovací soustavy
  • 12-C01Chemoterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy
  • 12-K01Záněty mužské reprodukční soustavy
  • 12-K02Funkční a strukturální poruchy prostaty
  • 12-K03Funkční a strukturální poruchy penisu
  • 12-K04Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex
  • 12-K05Zhoubný novotvar prostaty
  • 12-K06Zhoubný novotvar penisu
  • 12-K07Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex
  • 12-K08Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné
  • 12-K09Vrozené vady mužské reprodukční soustavy
  • 12-K10Traumata mužské reprodukční soustavy
  • 12-K11Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy
  • 13-C01Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy
  • 13-K01Záněty ženské reprodukční soustavy
  • 13-K02Funkční a strukturální poruchy děložních adnex
  • 13-K03Funkční a strukturální poruchy dělohy
  • 13-K04Funkční a strukturální poruchy pochvy a vulvy
  • 13-K05Genitální píštěle a sestup ženských pohlavních orgánů
  • 13-K06Endometrióza
  • 13-K07Zhoubný novotvar děložních adnex
  • 13-K08Zhoubný novotvar dělohy
  • 13-K09Zhoubný novotvar pochvy a vulvy
  • 13-K10Novotvary děložních adnex mimo zhoubné
  • 13-K11Novotvary dělohy mimo zhoubné
  • 13-K12Novotvary pochvy a vulvy mimo zhoubné
  • 13-K13Vrozené vady ženské reprodukční soustavy
  • 13-K14Traumata ženské reprodukční soustavy
  • 13-K15Jiné nemoci ženské reprodukční soustavy
  • 14-K01Mimoděložní těhotenství
  • 14-K02Potrat
  • 14-K03Předporodní diagnózy
  • 14-K04Falešný porod
  • 14-K05Poporodní a popotratové diagnózy
  • 16-C05Chemoterapie nebo cílená léčba pro myelodysplastický syndrom
  • 16-C06Chemoterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku
  • 16-K01Zvětšení a zánět mízních uzlin
  • 16-K02Anémie
  • 16-K03Poruchy krevního srážení
  • 16-K04Poruchy kostní dřeně
  • 16-K05Poruchy imunitních mechanismů
  • 16-K06Trauma sleziny
  • 16-K07Nemoci sleziny a brzlíku
  • 17-C05Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění krvetvorby
  • 17-C06Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary
  • 17-K01Akutní leukémie
  • 17-K02Chronická lymfocytární leukémie
  • 17-K03Mnohočetný myelom
  • 17-K04Hodgkinův lymfom
  • 17-K05Non-Hodgkinův lymfom
  • 17-K06Primárně kožní non-Hodgkinův lymfom
  • 17-K07Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary
  • 17-K08Novotvary mízních uzlin mimo lymfomy
  • 17-K09Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání
  • 17-K10Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde
  • 18-K01Sepse
  • 18-K02Infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde
  • 18-K03Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde
  • 19-K01Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro duševní onemocnění
  • 19-K02Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K03Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K04Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K05Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K06Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K07Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů pro duševní onemocnění
  • 19-K08Akutní psychiatrická péče 31 a více dnů pro duševní onemocnění
  • 20-K01Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K02Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K03Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K04Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K05Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K06Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K07Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 20-K08Akutní psychiatrická péče 31 a více dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog
  • 21-K01Mnohočetná a jiná poranění nezařazená jinde
  • 21-K02Účinky vnějších příčin nezařazené jinde
  • 21-K03Vyšetření a pozorování po úrazu a otravě
  • 21-K04Alergické reakce
  • 21-K05Toxické účinky
  • 21-K06Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
  • 22-K01Popáleniny a poleptání dětí ve věku do 3 let
  • 22-K02Popáleniny a poleptání dětí ve věku 3-14 let
  • 22-K03Popáleniny a poleptání pacientů ve věku 15 a více let
  • 22-K04Omrzliny
  • 23-K01Neprovedení plánované péče
  • 23-K02Léčba stavů vzniklých v perinatálním období u dětí s věkem 29 dnů a více
  • 23-K03Lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy
  • 23-K04Vyšetření a pozorování pro podezření na nemoci a patologické stavy
  • 23-K05Následné vyšetření pro již dříve léčené onemocnění
  • 23-K06Péče a diagnostika pro nemoci a stavy nezařazené jinde
  • 25-K01Polytrauma
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • 241 — 504
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace