Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I01 Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byla provedena implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě typu hluboké mozkové stimulace.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F01, 01-F03, 01-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - epilepsie
  • G400Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405Zvláštní epileptické syndromy
  • G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408Jiná epilepsie
  • G409Epilepsie NS
  • G410Grand mal-status epilepticus
  • G411Petit mal - status epilepticus
  • G412Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418Jiný status epilepticus
  • G419Status epilepticus NS
 • | Hlavní diagnózy - neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění
  • G110Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114Dědičná spastická paraplegie
  • G118Jiné dědičné ataxie
  • G119Dědičná ataxie NS
  • G131Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G20Parkinsonova nemoc
  • G210Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213Parkinsonismus postencefalitický
  • G214Vaskulární parkinsonismus
  • G218Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219Sekundární parkinsonismus NS
  • G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232Striátonigrální degenerace
  • G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240Dystonie způsobená léčivy
  • G241Idiopatická rodinná dystonie
  • G242Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243Spastická tortikolis
  • G244Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245Blefarospazmus
  • G248Jiná dystonie
  • G249Dystonie NS
  • G250Esenciální třes
  • G251Třes vyvolaný léčivy
  • G252Jiné určené formy třesu
  • G253Myoklonus
  • G254Chorea způsobená léčivy
  • G255Jiná chorea
  • G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G903Multisystémová degenerace
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91Následky poliomyelitidy
  • B941Následky virové encefalitidy
  • E035Myxedémové kóma
  • E750Gangliosidóza GM2
  • E751Jiná gangliosidóza
  • E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072Postkomoční syndrom
  • F842Rettův syndrom
  • G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453Prchavá slepota
  • G454Přechodná celková ztráta paměti
  • G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904Autonomní dysreflexie
  • G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92Toxická encefalopatie
  • G930Mozkové cysty
  • G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933Povirový syndrom únavy
  • G934Encefalopatie NS
  • G935Komprese - stlačení - mozku
  • G936Edém mozku
  • G937Reyeův syndrom
  • G938Jiné určené poruchy mozku
  • G939Porucha mozku NS
  • G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691Následky nitromozkového krvácení
  • I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693Následky mozkového infarktu
  • I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952Jiná získaná deformita hlavy
  • P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578Jiný určený jádrový ikterus
  • P579Jádrový ikterus NS
  • P90Křeče u novorozence
  • P910Novorozenecká mozková ischemie
  • P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914Novorozenecký mozkový útlum
  • P915Novorozenecké kóma
  • P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200Anestezie kůže
  • R201Hypestezie kůže
  • R202Parestezie kůže
  • R203Hyperestezie
  • R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250Abnormální pohyby hlavy
  • R251Třes - tremor NS
  • R252Křeče a spazmy
  • R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260Ataktická chůze
  • R261Paralytická chůze
  • R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270Ataxie NS
  • R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291Meningismus
  • R292Abnormální reflexy
  • R293Abnormální postoj (držení těla)
  • R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400Spavost - somnolence
  • R401Ztrnulost - stupor
  • R402Bezvědomí - kóma NS
  • R430Anosmie
  • R431Parosmie
  • R432Parageusie
  • R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470Dysfázie a afázie
  • R521Chronická neztišitelná bolest
  • R560Febrilní křeče
  • R568Jiné a neurčené křeče
  • R900Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903Následky poranění mozkových nervů
  • T905Následky nitrolebního poranění
  • T924Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci
  • 56423STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace