Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I03 Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byla provedena implantace zařízení pro míšní stimulaci. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě období, pro které je zařízení implantováno.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F03, 01-F06, 01-F07, 01-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • G430Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432Status migrenosus
  • G433Komplikovaná migréna
  • G438Jiná migréna
  • G439Migréna NS
  • G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G500Neuralgie trojklanného nervu
  • G501Atypická bolest obličeje
  • G508Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509Porucha trojklanného nervu NS
  • G510Bellova obrna
  • G511Ganglionitis geniculata
  • G512Melkerssonův syndrom
  • G513Klonický hemifaciální spazmus
  • G514Lícní myokymie
  • G518Jiné poruchy lícního nervu
  • G519Porucha lícního nervu NS
  • G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529Porucha mozkového nervu NS
  • G530Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • R51Bolest hlavy NS
 • | Hlavní diagnózy - neuropatie a onemocnění motoneuronu
  • G120Infantilní svalová atrofie, I.typ
  • G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122Nemoci motorického neuronu
  • G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129Míšní svalová atrofie NS
  • G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G540Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
  • G541Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
  • G542Poruchy krčních kořenů, NJ
  • G543Poruchy hrudních kořenů, NJ
  • G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
  • G545Neuralgická amyotrofie
  • G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
  • G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
  • G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
  • G549Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G560Syndrom karpálního tunelu
  • G561Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
  • G562Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
  • G563Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
  • G564Kausalgie
  • G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G569Mononeuropatie horní končetiny NS
  • G570Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
  • G571Meralgie parestetická
  • G572Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
  • G573Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
  • G574Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
  • G575Syndrom tarzálního tunelu
  • G576Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
  • G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580Neuropatie mezižeberní - interkostální
  • G587Mononeuritis multiplex
  • G588Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589Mononeuropatie NS
  • G590Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601Refsumova nemoc
  • G602Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
  • G603Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610Guillainův-Barréův syndrom
  • G611Sérová neuropatie
  • G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621Alkoholická polyneuropatie
  • G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628Jiné určené polyneuropatie
  • G629Polyneuropatie NS
  • G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G902Hornerův syndrom
  • M7920Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění
  • G110Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114Dědičná spastická paraplegie
  • G118Jiné dědičné ataxie
  • G119Dědičná ataxie NS
  • G131Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G20Parkinsonova nemoc
  • G210Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213Parkinsonismus postencefalitický
  • G214Vaskulární parkinsonismus
  • G218Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219Sekundární parkinsonismus NS
  • G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232Striátonigrální degenerace
  • G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240Dystonie způsobená léčivy
  • G241Idiopatická rodinná dystonie
  • G242Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243Spastická tortikolis
  • G244Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245Blefarospazmus
  • G248Jiná dystonie
  • G249Dystonie NS
  • G250Esenciální třes
  • G251Třes vyvolaný léčivy
  • G252Jiné určené formy třesu
  • G253Myoklonus
  • G254Chorea způsobená léčivy
  • G255Jiná chorea
  • G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G903Multisystémová degenerace
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91Následky poliomyelitidy
  • B941Následky virové encefalitidy
  • E035Myxedémové kóma
  • E750Gangliosidóza GM2
  • E751Jiná gangliosidóza
  • E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072Postkomoční syndrom
  • F842Rettův syndrom
  • G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453Prchavá slepota
  • G454Přechodná celková ztráta paměti
  • G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904Autonomní dysreflexie
  • G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92Toxická encefalopatie
  • G930Mozkové cysty
  • G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933Povirový syndrom únavy
  • G934Encefalopatie NS
  • G935Komprese - stlačení - mozku
  • G936Edém mozku
  • G937Reyeův syndrom
  • G938Jiné určené poruchy mozku
  • G939Porucha mozku NS
  • G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691Následky nitromozkového krvácení
  • I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693Následky mozkového infarktu
  • I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952Jiná získaná deformita hlavy
  • P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578Jiný určený jádrový ikterus
  • P579Jádrový ikterus NS
  • P90Křeče u novorozence
  • P910Novorozenecká mozková ischemie
  • P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914Novorozenecký mozkový útlum
  • P915Novorozenecké kóma
  • P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200Anestezie kůže
  • R201Hypestezie kůže
  • R202Parestezie kůže
  • R203Hyperestezie
  • R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250Abnormální pohyby hlavy
  • R251Třes - tremor NS
  • R252Křeče a spazmy
  • R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260Ataktická chůze
  • R261Paralytická chůze
  • R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270Ataxie NS
  • R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291Meningismus
  • R292Abnormální reflexy
  • R293Abnormální postoj (držení těla)
  • R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400Spavost - somnolence
  • R401Ztrnulost - stupor
  • R402Bezvědomí - kóma NS
  • R430Anosmie
  • R431Parosmie
  • R432Parageusie
  • R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470Dysfázie a afázie
  • R521Chronická neztišitelná bolest
  • R560Febrilní křeče
  • R568Jiné a neurčené křeče
  • R900Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903Následky poranění mozkových nervů
  • T905Následky nitrolebního poranění
  • T924Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace zařízení pro míšní stimulaci
  • 80113IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI ZADNÍCH PROVAZCŮ MÍŠNÍCH, PŘÍP. PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ - IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE
  • 80115IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO STIMULACI MÍCHY (ZADNÍCH PROVAZCŮ), PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace