Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I12 Extrakraniální chirurgický výkon na cévách a nervech hlavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byl proveden extrakraniální chirurgický výkon na cévách a nervech hlavy. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 21
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F06, 01-F09, 01-F12, 01-N01, 01-N02, 01-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715ZN - mozková komora
  • C716ZN - mozeček - cerebellum
  • C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718ZN - léze přesahující mozek
  • C719ZN - mozek NS
  • C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
 • | Hlavní diagnózy - novotvary periferních nervů
  • C470ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
  • C471ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
  • C472ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
  • C473ZN - periferní nervy hrudníku
  • C474ZN - periferní nervy břicha
  • C475ZN - periferní nervy pánve
  • C476ZN - periferní nervy trupu NS
  • C478ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
  • C479ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
  • C754ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
  • C755ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • C794Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
  • D355Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D356Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D361Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • D446Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D447Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D482Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
 • | Hlavní diagnózy - bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • G430Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432Status migrenosus
  • G433Komplikovaná migréna
  • G438Jiná migréna
  • G439Migréna NS
  • G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G500Neuralgie trojklanného nervu
  • G501Atypická bolest obličeje
  • G508Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509Porucha trojklanného nervu NS
  • G510Bellova obrna
  • G511Ganglionitis geniculata
  • G512Melkerssonův syndrom
  • G513Klonický hemifaciální spazmus
  • G514Lícní myokymie
  • G518Jiné poruchy lícního nervu
  • G519Porucha lícního nervu NS
  • G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529Porucha mozkového nervu NS
  • G530Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • R51Bolest hlavy NS
 • | Hlavní diagnózy - ischemické cévní mozkové příhody
  • G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  • I630Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638Jiný mozkový infarkt
  • I639Mozkový infarkt NS
  • I64Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G460Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672Mozková ateroskleróza
  • I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674Hypertenzní encefalopatie
  • I675Nemoc moyamoya
  • I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677Mozková arteritida, NJ
  • I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679Cévní onemocnění mozku NS
  • I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
 • | Hlavní diagnózy - kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů
  • P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113Poranění lícního nervu za porodu
  • P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131Jiná poranění lebky za porodu
  • S0200Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041Poranění okohybného nervu
  • S042Poranění kladkového nervu
  • S043Poranění trojklaného nervu
  • S044Poranění odtahovacího nervu
  • S045Poranění lícního nervu
  • S046Poranění sluchového nervu
  • S047Poranění přídatného nervu
  • S048Poranění jiných mozkových nervů
  • S049Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610Traumatický edém mozku; neotevřená rána
  • S0611Traumatický edém mozku; otevřená rána
  • S0620Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • T0200Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - extrakraniální chirurgický výkon na cévách a nervech hlavy
  • 54180REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS
  • 54190OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY
  • 54320ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
  • 54880TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU
  • 56123POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU
  • 56127PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU
  • 56155OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ - EXTRAKRANIÁLNĚ
  • 56329EXCIZE TUMORU GLOMU
  • 56417ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM
  • 71559DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU
  • 71561DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM
  • 75313DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace