ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-D01 Invazivní diagnostika pro nemoc oběhové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-D01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byla provedena invazivní diagnostika, především srdeční katetrizace. Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin na základě typu provedeného výkonu, provedení srdeční katetrizace, závažnosti hlavní diagnózy a skóre závažnosti komplikací a komorbidit.

Typ DRG báze D — diagnostická s kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 39
Počet DRG skupin 8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01, 05-Z02, 05-F01, 05-F02, 05-F03, 05-F04, 05-F05, 05-F06, 05-F07, 05-F08, 05-F11, 05-F12, 05-V01, 05-X02
Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci perikardu
  • C452 Mezoteliom osrdečníku (perikardu)
  • I010 Akutní revmatický zánět osrdečníku (akutní revmatická perikarditida)
  • I092 Chronický revmatický zánět osrdečníku (chronická revm. perikarditida)
  • I230 Hemoperikard
  • I241 Dresslerův syndrom
  • I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
  • I301 Infekční perikarditida
  • I308 Jiné formy akutní perikarditidy
  • I309 Akutní perikarditida NS
  • I310 Chronická adhezivní perikarditida
  • I311 Chronická konstriktivní perikarditida
  • I312 Hemoperikard nezařazený jinde
  • I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
  • I318 Jiné určené nemoci perikardu
  • I319 Nemoc perikardu NS
  • I320 Perikarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I321 Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I328 Perikarditida při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200 Nestabilní angina pectoris
  • I201 Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219 Akutní infarkt myokardu NS
  • I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231 Defekt předsíňového septa
  • I232 Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233 Ruptura srdeční stěny
  • I234 Ruptura chordae tendineae
  • I235 Ruptura papilárního svalu
  • I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248 Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční
  • I249 Akutní ischemická choroba srdeční NS
  • I511 Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde
  • I512 Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde
  • P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208 Jiné formy anginy pectoris
  • I209 Angina pectoris NS
  • I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251 Aterosklerotická choroba srdeční
  • I252 Starý infarkt myokardu
  • I253 Aneuryzma srdce
  • I254 Aneuryzma a disekce koronární tepny
  • I255 Ischemická kardiomyopatie
  • I256 Němá ischemie myokardu
  • I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259 Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513 Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
 • | Hlavní diagnózy - srdeční zástava a šok
  • I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
  • I469 Srdeční zástava NS
  • R578 Jiný šok
  • R579 Šok NS
 • | Hlavní diagnózy - srdeční selhání
  • I500 Městnavé selhání srdce
  • I501 Selhání levé komory
  • I509 Selhání srdce NS
  • I517 Kardiomegalie
  • I970 Postkardiotomický syndrom
  • I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
  • P290 Novorozenecké srdeční selhání
  • R570 Kardiogenní šok
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy chlopní a zánět endokardu
  • B376 Kandidová endokarditida (I39.8*)
  • I011 Akutní revmatická endokarditida
  • I050 Mitrální stenóza
  • I051 Revmatická mitrální insuficience
  • I052 Mitrální stenóza s insuficiencí
  • I058 Jiné nemoci dvojcípé chlopně
  • I059 Nemoc dvojcípé chlopně NS
  • I060 Revmatická aortální stenóza
  • I061 Revmatická aortální insuficience
  • I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
  • I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
  • I069 Revmatická nemoc aortální chlopně NS
  • I070 Stenóza trojcípé chlopně
  • I071 Insuficience trojcípé chlopně
  • I072 Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně
  • I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně
  • I079 Nemoc trojcípé chlopně NS
  • I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
  • I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
  • I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
  • I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
  • I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
  • I089 Mnohočetné onemocnění chlopní NS
  • I091 Revmatické nemoci endokardu, neurčené chlopně
  • I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce
  • I330 Akutní a subakutní infekční endokarditida
  • I339 Akutní endokarditida NS
  • I340 Insuficience dvojcípé chlopně
  • I341 Prolaps dvojcípé chlopně
  • I342 Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
  • I348 Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
  • I349 Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
  • I350 Stenóza aortální chlopně
  • I351 Insuficience aortální chlopně
  • I352 Stenóza aortální chlopně s insuficiencí
  • I358 Jiná onemocnění aortální chlopně
  • I359 Onemocnění aortální chlopně NS
  • I360 Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně
  • I361 Nerevmatická insuficience trojcípé chlopně
  • I362 Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně s insuficiencí
  • I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
  • I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
  • I370 Stenóza pulmonální chlopně
  • I371 Insuficience pulmonální chlopně
  • I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
  • I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně
  • I379 Onemocnění pulmonální chlopně NS
  • I38 Endokarditida neurčené chlopně
  • I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
  • I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech ZJ
  • I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
  • I398 Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270 Primární plicní hypertenze
  • I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272 Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281 Aneuryzma plicní tepny
  • I288 Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289 Nemoc plicních cév NS
  • P293 Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
 • | Hlavní diagnózy - hypertenze
  • I10 Esenciální (primární) hypertenze
  • I110 Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
  • I119 Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
  • I130 Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
  • I132 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce i ledvin
  • I150 Renovaskulární hypertenze
  • I151 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
  • I152 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
  • I158 Jiná sekundární hypertenze
  • I159 Sekundární hypertenze NS
  • P292 Novorozenecká hypertenze
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • A520 Kardiovaskulární syfilis
  • I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci
  • I279 Kardiopulmonální nemoc NS
  • I516 Kardiovaskulární nemoc NS
  • I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce
  • I519 Nemoc srdce NS
  • I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde
  • I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazit. nemocech ZJ
  • I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
  • I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
  • I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
  • I980 Kardiovaskulární syfilis
  • I981 Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
  • I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
  • I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
  • P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
  • P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
  • R000 Tachykardie NS
  • R001 Bradykardie NS
  • R002 Palpitace
  • R003 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
  • R008 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
  • R010 Benigní a nevinné srdeční šelesty
  • R011 Srdeční šelest NS
  • R012 Jiné srdeční zvuky
  • R030 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
  • R031 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
  • R072 Prekordiální bolest
  • R073 Jiná bolest hrudi
  • R074 Bolest hrudi NS
  • R230 Cyanóza
  • R931 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. srdce a koronárního oběhu
  • R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
  • T801 Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
  • Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
  • Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 1
  • 17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ
  • 17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314 INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395 Meningokoková onemocnění srdce
  • B332 Virová karditida
  • B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380 ZN - srdce
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012 Akutní revmatický zánět srdečního svalu (akutní revm. myokarditida)
  • I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019 Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020 Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090 Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
  • I099 Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400 Infekční myokarditida
  • I401 Izolovaná myokarditida
  • I408 Jiná akutní myokarditida
  • I409 Akutní myokarditida NS
  • I410 Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411 Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412 Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418 Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420 Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421 Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
  • I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424 Endokardiální fibroelastóza
  • I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426 Alkoholická kardiomyopatie
  • I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428 Jiné kardiomyopatie
  • I429 Kardiomyopatie NS
  • I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514 Myokarditida NS
  • I515 Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440 Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
  • I441 Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
  • I442 Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444 Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445 Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447 Blokáda levého raménka NS
  • I450 Blokáda pravého raménka
  • I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452 Bifascikulární blokáda
  • I453 Trifascikulární blokáda
  • I454 Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455 Jiná určená srdeční blokáda
  • I456 Preexcitační syndrom
  • I458 Jiné určené poruchy vedení
  • I459 Porucha vedení NS
  • I470 Návratná (reciproční) komorová arytmie
  • I471 Supraventrikulární tachykardie
  • I472 Komorová tachykardie
  • I479 Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480 Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482 Chronická fibrilace síní
  • I483 Typický flutter síní
  • I484 Atypický flutter síní
  • I489 Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491 Předčasná depolarizace síní
  • I492 Předčasná junkční depolarizace
  • I493 Předčasná depolarizace komor
  • I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498 Jiné určené srdeční arytmie
  • I499 Srdeční arytmie NS
  • P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 2
  • 17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ
  • 17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ
  • 17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314 INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - hypotenze a kolaps
  • I950 Idiopatická hypotenze
  • I951 Ortostatická hypotenze
  • I952 Hypotenze způsobená léčivy
  • I958 Jiná hypotenze
  • I959 Hypotenze NS
  • R55 Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 3
  • 17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ
  • 17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314 INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU
  • 32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace