ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I08 Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byla provedena náhrada, bypass nebo rekonstrukce části aorty mimo břišní. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, urgentnosti výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F06, 05-F07, 05-V01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - poruchy aortální chlopně
  • B376 Kandidová endokarditida (I39.8*)
  • I011 Akutní revmatická endokarditida
  • I060 Revmatická aortální stenóza
  • I061 Revmatická aortální insuficience
  • I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
  • I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
  • I069 Revmatická nemoc aortální chlopně NS
  • I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
  • I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
  • I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
  • I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
  • I089 Mnohočetné onemocnění chlopní NS
  • I091 Revmatické nemoci endokardu, neurčené chlopně
  • I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce
  • I330 Akutní a subakutní infekční endokarditida
  • I339 Akutní endokarditida NS
  • I350 Stenóza aortální chlopně
  • I351 Insuficience aortální chlopně
  • I352 Stenóza aortální chlopně s insuficiencí
  • I358 Jiná onemocnění aortální chlopně
  • I359 Onemocnění aortální chlopně NS
  • I38 Endokarditida neurčené chlopně
  • I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
  • I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
  • I398 Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T826 Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - náhrada části aorty
  • 07156 (DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07157 (DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY A OBLOUKU PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07159 (DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07162 (DRG) OPERACE ASCENDENTNÍ AORTY A/NEBO OBLOUKU PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL - CHIRURGICKY
  • 07163 (DRG) OPERACE DESCENDENTNÍ AORTY PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL - CHIRURGICKY
  • 07164 (DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU - CHIRURGICKY
  • 07165 (DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM - CHIRURGICKY
  • 07166 (DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU - CHIRURGICKY
  • 07167 (DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY - CHIRURGICKY
  • 07170 (DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU - CHIRURGICKY
  • 07171 (DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA DESCENDENTNÍ AORTU - CHIRURGICKY
  • 07172 (DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES - CHIRURGICKY
  • 07174 (DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - KOMPLETNÍ - CHIRURGICKY
  • 07175 (DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S PEROPERAČNÍM ZAVEDENÍM CÉVNÍ PROTÉZY DO DESCENDENTNÍ AORTY (ELEPHANT TRUNC) - CHIRURGICKY
  • 07176 (DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S POUŽITÍM KOMBINOVANÉ PROTÉZY A ZAVEDENÍM STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY (FROZEN ELEPHANT TRUNC) - CHIRURGICKY
  • 07177 (DRG) NÁHRADA OBLOKU AORTY KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH) ALOGRAFTEM - CHIRURGICKY
  • 07178 (DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH) - CHIRURGICKY
  • 07179 (DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY ZÁPLATOU - CHIRURGICKY
  • 07180 (DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY - CHIRURGICKY
  • 07184 (DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU - CHIRURGICKY
  • 07185 (DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM - CHIRURGICKY
  • 07186 (DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU - CHIRURGICKY
  • 07187 (DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY - CHIRURGICKY
  • 07194 (DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU - CHIRURGICKY
  • 07195 (DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES - CHIRURGICKY
  • 07200 (DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU I (PODLE CRAWFORDA ) - CHIRURGICKY
  • 07205 (DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU II (PODLE CRAWFORDA ) - CHIRURGICKY
  • 07206 (DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU III (PODLE CRAWFORDA ) - CHIRURGICKY
  • 07207 (DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU IV (PODLE CRAWFORDA ) - CHIRURGICKY
  • 07208 (DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU V (PODLE CRAWFORDA ) - CHIRURGICKY
  • 07209 (DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY ZÁPLATOU - CHIRURGICKY
  • 07210 (DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY - CHIRURGICKY
  • 54110 REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace