Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I12 Náhrada části aorty

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byla provedena náhrada její části. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, urgentnosti výkonu, závažnosti hlavní diagnózy, provedení srdeční katetrizace a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F06, 05-F07, 05-V01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
  • I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - náhrada části aorty
  • 07017(DRG) NÁHRADA KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY SE ZACHOVÁNÍM NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A S PLASTIKOU AORTÁLNÍCH LÍSTKŮ NEBO BEZ
  • 07156(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07157(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY A OBLOUKU PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07159(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07164(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU
  • 07165(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM
  • 07174(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - KOMPLETNÍ
  • 07175(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S PEROPERAČNÍM ZAVEDENÍM CÉVNÍ PROTÉZY DO DESCENDENTNÍ AORTY (ELEPHANT TRUNC)
  • 07176(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S POUŽITÍM KOMBINOVANÉ PROTÉZY A ZAVEDENÍM STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY (FROZEN ELEPHANT TRUNC)
  • 07177(DRG) NÁHRADA OBLOKU AORTY KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH) ALOGRAFTEM
  • 07178(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH)
  • 07184(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU
  • 07185(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM
  • 07200(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU I (PODLE CRAWFORDA )
  • 07205(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU II (PODLE CRAWFORDA )
  • 07206(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU III (PODLE CRAWFORDA )
  • 07207(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU IV (PODLE CRAWFORDA )
  • 07208(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU V (PODLE CRAWFORDA )
  • 07329(VZP) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ PROTETICKÁ
  • 07330(VZP) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07331(VZP) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy aortální chlopně
  • B376Kandidová endokarditida (I39.8*)
  • I011Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endokarditida
  • I060Revmatická aortální stenóza
  • I061Revmatická aortální insuficience
  • I062Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
  • I068Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
  • I069Revmatická nemoc aortální chlopně NS
  • I080Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
  • I082Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
  • I083Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
  • I088Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
  • I089Mnohočetné onemocnění chlopní NS
  • I091Revmatické nemoci nitroblány srdeční, neurčené chlopně
  • I098Jiné určené revmatické nemoci srdce
  • I330Akutní a subakutní infekční endokarditida
  • I339Akutní endokarditida NS
  • I350Stenóza aortální (chlopně)
  • I351Insuficience aortální (chlopně)
  • I352Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
  • I358Jiná onemocnění aortální chlopně
  • I359Onemocnění aortální chlopně NS
  • I38Endokarditida neurčené chlopně
  • I391Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
  • I394Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
  • I398Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200Společný arteriální truncus
  • Q201Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202Dvojvýtoková levá komora
  • Q203Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204Dvojvtoková komora
  • Q205Atrioventrikulární diskordance
  • Q206Izomerismus srdečních oušek
  • Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211Defekt síňového septa
  • Q212Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213Fallotova tetralogie
  • Q214Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
  • Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
  • Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
  • Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232Vrozená mitrální stenóza
  • Q233Vrozená mitrální insuficience
  • Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240Dextrokardie
  • Q241Levokardie
  • Q242Cor triatriatum
  • Q243Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244Vrozená subaortální stenóza
  • Q245Malformace koronárních cév
  • Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249Vrozená vada srdce NS
  • Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
  • Q251Koarktace aorty
  • Q252Atrézie aorty
  • Q253Stenóza aorty
  • Q254Jiné vrozené vady aorty
  • Q255Atrézie plicní tepny
  • Q256Stenóza plicní tepny
  • Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265Anomální napojení portálních žil
  • Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
  • Q268Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
  • Q271Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274Vrozená flebektázie
  • Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874Marfanův syndrom
 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - náhrada kořene aorty s plastikou chlopně
  • 07017(DRG) NÁHRADA KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY SE ZACHOVÁNÍM NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A S PLASTIKOU AORTÁLNÍCH LÍSTKŮ NEBO BEZ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace