ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I13 Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byl proveden chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě operačního přístupu a provedení srdeční katetrizace.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01, 05-F01, 05-F02, 05-F03, 05-V01, 05-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395 Meningokoková onemocnění srdce
  • B332 Virová karditida
  • B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380 ZN - srdce
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012 Akutní revmatický zánět srdečního svalu (akutní revm. myokarditida)
  • I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019 Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020 Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090 Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
  • I099 Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400 Infekční myokarditida
  • I401 Izolovaná myokarditida
  • I408 Jiná akutní myokarditida
  • I409 Akutní myokarditida NS
  • I410 Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411 Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412 Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418 Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420 Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421 Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
  • I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424 Endokardiální fibroelastóza
  • I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426 Alkoholická kardiomyopatie
  • I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428 Jiné kardiomyopatie
  • I429 Kardiomyopatie NS
  • I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514 Myokarditida NS
  • I515 Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208 Jiné formy anginy pectoris
  • I209 Angina pectoris NS
  • I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251 Aterosklerotická choroba srdeční
  • I252 Starý infarkt myokardu
  • I253 Aneuryzma srdce
  • I254 Aneuryzma a disekce koronární tepny
  • I255 Ischemická kardiomyopatie
  • I256 Němá ischemie myokardu
  • I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259 Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513 Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440 Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
  • I441 Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
  • I442 Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444 Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445 Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447 Blokáda levého raménka NS
  • I450 Blokáda pravého raménka
  • I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452 Bifascikulární blokáda
  • I453 Trifascikulární blokáda
  • I454 Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455 Jiná určená srdeční blokáda
  • I456 Preexcitační syndrom
  • I458 Jiné určené poruchy vedení
  • I459 Porucha vedení NS
  • I470 Návratná (reciproční) komorová arytmie
  • I471 Supraventrikulární tachykardie
  • I472 Komorová tachykardie
  • I479 Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480 Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482 Chronická fibrilace síní
  • I483 Typický flutter síní
  • I484 Atypický flutter síní
  • I489 Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491 Předčasná depolarizace síní
  • I492 Předčasná junkční depolarizace
  • I493 Předčasná depolarizace komor
  • I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498 Jiné určené srdeční arytmie
  • I499 Srdeční arytmie NS
  • P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách
  • 07086 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ NEBO FORAMEN OVALE APERTUM PŘÍMOU SUTUROU - CHIRURGICKY
  • 07087 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07088 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07089 (DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ SÍNĚ - CHIRURGICKY
  • 07090 (DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA DEFEKTU SEPTA SÍNÍ - CHIRURGICKY
  • 07091 (DRG) EXCIZE SÍŇOVÉHO SEPTA - CHIRURGICKY
  • 07092 (DRG) UZÁVĚR SÍŇOVÉ FENESTRACE - CHIRURGICKY
  • 07109 (DRG) JINÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH
  • 07112 (DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S PŘÍMOU SUTUROU - CHIRURGICKY
  • 07113 (DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S REMODELACÍ LEVÉ KOMORY S POMOCÍ ZÁPLATY - CHIRURGICKY
  • 07114 (DRG) BATISTOVA OPERACE NEBO JINÁ REDUKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ - CHIRURGICKY
  • 07115 (DRG) TRANSMYOKARDIÁLNÍ LASEROVÁ REVASKULARIZACE - CHIRURGICKY
  • 07140 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) PŘÍMOU SUTUROU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07141 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07142 (DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07143 (DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07144 (DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07145 (DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA KOMOROVÉM DEFEKTU - CHIRURGICKY
  • 07146 (DRG) VYTVOŘENÍ NEBO ZVĚTŠENÍ DEFEKTU SEPTA KOMOR - CHIRURGICKY
  • 07147 (DRG) RESEKCE HYPERTROFICKÉHO SEPTA KOMOR - CHIRURGICKY
  • 07149 (DRG) KOREKCE INKOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA - CHIRURGICKY
  • 07150 (DRG) KOREKCE PŘECHODNÉ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA - CHIRURGICKY
  • 07151 (DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA - CHIRURGICKY
  • 07152 (DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA S FALLOTOVOU TETRALOGIÍ - CHIRURGICKY
  • 07566 (DRG) CHIRURGICKÁ REDUKCE JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ
  • 91974 (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar srdce
  • C380 ZN - srdce
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce nádoru
  • 07097 (DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY - CHIRURGICKY
  • 07098 (DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY S REKONSTRUKCÍ STĚNY NEBO SEPTA - CHIRURGICKY
  • 07116 (DRG) RESEKCE STĚNY LEVÉ KOMORY PRO TUMOR - CHIRURGICKY
  • 07124 (DRG) RESEKCE STĚNY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO NOVOTVAR - CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200 Nestabilní angina pectoris
  • I201 Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219 Akutní infarkt myokardu NS
  • I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231 Defekt předsíňového septa
  • I232 Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233 Ruptura srdeční stěny
  • I234 Ruptura chordae tendineae
  • I235 Ruptura papilárního svalu
  • I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248 Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční
  • I249 Akutní ischemická choroba srdeční NS
  • I511 Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde
  • I512 Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde
  • P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro poinfarktovou rupturu
  • 07118 (DRG) UZÁVĚR POINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY (DO 30 DNŮ OD JEHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07119 (DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) NEBO NEPRAVOU VÝDUŤ LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07125 (DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - poranění srdce a okolních cév
  • S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600 Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601 Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680 Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681 Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690 Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691 Poranění srdce NS; otevřená rána
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro poranění srdce
  • 07099 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ - CHIRURGICKY
  • 07117 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ - CHIRURGICKY
  • 07126 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ - CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395 Meningokoková onemocnění srdce
  • B332 Virová karditida
  • B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380 ZN - srdce
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012 Akutní revmatický zánět srdečního svalu (akutní revm. myokarditida)
  • I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019 Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020 Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090 Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
  • I099 Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400 Infekční myokarditida
  • I401 Izolovaná myokarditida
  • I408 Jiná akutní myokarditida
  • I409 Akutní myokarditida NS
  • I410 Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411 Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412 Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418 Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420 Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421 Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
  • I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424 Endokardiální fibroelastóza
  • I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426 Alkoholická kardiomyopatie
  • I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428 Jiné kardiomyopatie
  • I429 Kardiomyopatie NS
  • I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514 Myokarditida NS
  • I515 Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208 Jiné formy anginy pectoris
  • I209 Angina pectoris NS
  • I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251 Aterosklerotická choroba srdeční
  • I252 Starý infarkt myokardu
  • I253 Aneuryzma srdce
  • I254 Aneuryzma a disekce koronární tepny
  • I255 Ischemická kardiomyopatie
  • I256 Němá ischemie myokardu
  • I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259 Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513 Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440 Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
  • I441 Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
  • I442 Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444 Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445 Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447 Blokáda levého raménka NS
  • I450 Blokáda pravého raménka
  • I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452 Bifascikulární blokáda
  • I453 Trifascikulární blokáda
  • I454 Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455 Jiná určená srdeční blokáda
  • I456 Preexcitační syndrom
  • I458 Jiné určené poruchy vedení
  • I459 Porucha vedení NS
  • I470 Návratná (reciproční) komorová arytmie
  • I471 Supraventrikulární tachykardie
  • I472 Komorová tachykardie
  • I479 Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480 Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482 Chronická fibrilace síní
  • I483 Typický flutter síní
  • I484 Atypický flutter síní
  • I489 Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491 Předčasná depolarizace síní
  • I492 Předčasná junkční depolarizace
  • I493 Předčasná depolarizace komor
  • I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498 Jiné určené srdeční arytmie
  • I499 Srdeční arytmie NS
  • P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - roboticky asistovaný uzávěr defektu septa
  • D0021 ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE DEFEKTU SEPTA SÍNI
  • 55803 ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE DEFEKTU SEPTA SÍNI
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace