Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I13 Rekonstrukční nebo spojkový výkon na aortě

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byl proveden rekonstrukční nebo spojkový výkon na aortě. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, urgentnosti výkonu, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-F09, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
  • I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční nebo spojkový výkon na aortě 1
  • 07162(DRG) OPERACE ASCENDENTNÍ AORTY A/NEBO OBLOUKU PRO AORTO- ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07163(DRG) OPERACE DESCENDENTNÍ AORTY PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO- BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07166(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07167(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07170(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU
  • 07171(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA DESCENDENTNÍ AORTU
  • 07172(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTU NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07179(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY ZÁPLATOU
  • 07180(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07186(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07187(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07194(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU
  • 07195(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07209(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07210(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07312(DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ
  • 07313(DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07332(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07333(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07334(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07335(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07336(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07337(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07338(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07339(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07340(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07341(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07342(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07343(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07344(VZP) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07345(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 07346(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ
  • 07347(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ
  • 07349(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ
  • 07352(VZP) PLASTIKA BŘIŠNÍ AORTY (PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU)
  • 07359(VZP) UZÁVĚR AORTO - DUODENÁLNÍ PÍŠTĚLE
  • 07360(VZP) UZÁVĚR AORTO - KAVÁLNÍ PÍŠTĚLE
  • 54110REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ
  • 54120ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY
  • 54130ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE
  • 54150BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
  • 54350ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU
  • 54360ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN
  • 90909(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ
  • 90910(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ
  • 90911(DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE AORTY
  • 90912(DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 90913(DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI S AORTOFEMORÁLNÍ NÁHRADOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční nebo spojkový výkon na aortě 2
  • 07172(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTU NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07195(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07312(DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ
  • 07313(DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07332(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07333(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07334(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07335(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07336(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07337(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07338(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07339(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07340(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07341(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07342(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07343(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07344(VZP) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07345(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 07346(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ
  • 07347(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ
  • 07349(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ
  • 54130ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE
  • 54150BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
  • 54350ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU
  • 54360ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN
  • 90909(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ
  • 90910(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ
  • 90912(DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 90913(DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI S AORTOFEMORÁLNÍ NÁHRADOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
  • T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční nebo spojkový výkon na aortě 3
  • 07162(DRG) OPERACE ASCENDENTNÍ AORTY A/NEBO OBLOUKU PRO AORTO- ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07163(DRG) OPERACE DESCENDENTNÍ AORTY PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO- BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07166(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07167(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07170(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU
  • 07171(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA DESCENDENTNÍ AORTU
  • 07172(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTU NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07179(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY ZÁPLATOU
  • 07180(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07186(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07187(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07194(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU
  • 07195(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES
  • 07209(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY ZÁPLATOU
  • 07210(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY
  • 07312(DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ
  • 07313(DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07332(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07333(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07334(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07335(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ
  • 07336(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07337(VZP) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07338(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07339(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07340(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07341(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ
  • 07342(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07343(VZP) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07344(VZP) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07345(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 07346(VZP) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ
  • 07347(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ
  • 07349(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ
  • 07352(VZP) PLASTIKA BŘIŠNÍ AORTY (PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU)
  • 54150BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
  • 54350ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU
  • 54360ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN
  • 90909(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ
  • 90910(DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ
  • 90911(DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE AORTY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace