Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I16 Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byl proveden chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě operačního přístupu a provedení srdeční katetrizace.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01, 05-F01, 05-F02, 05-F03, 05-V01, 05-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395Meningokoková onemocnění srdce
  • B332Virová karditida
  • B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380ZN - srdce
  • D151Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I099Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400Infekční myokarditida
  • I401Izolovaná myokarditida
  • I408Jiná akutní myokarditida
  • I409Akutní myokarditida NS
  • I410Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
  • I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424Endokardiální fibroelastóza
  • I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426Alkoholická kardiomyopatie
  • I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428Jiné kardiomyopatie
  • I429Kardiomyopatie NS
  • I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
  • I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514Myokarditida NS
  • I515Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208Jiné formy anginy pectoris
  • I209Angina pectoris NS
  • I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
  • I252Starý infarkt myokardu
  • I253Aneuryzma srdce
  • I254Aneuryzma koronární tepny
  • I255Ischemická kardiomyopatie
  • I256Němá ischemie myokardu
  • I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513Intrakardiální trombóza, NJ
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
  • I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
  • I442Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447Blokáda levého raménka NS
  • I450Blokáda pravého raménka
  • I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452Bifascikulární blokáda
  • I453Trifascikulární blokáda
  • I454Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455Jiná určená srdeční blokáda
  • I456Preexcitační syndrom
  • I458Jiné určené poruchy vedení
  • I459Porucha vedení NS
  • I470Návratná - reciproční komorová arytmie
  • I471Supraventrikulární tachykardie
  • I472Komorová tachykardie
  • I479Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482Chronická fibrilace síní
  • I483Typický flutter síní
  • I484Atypický flutter síní
  • I489Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491Předčasná depolarizace síní
  • I492Předčasná junkční depolarizace
  • I493Předčasná depolarizace komor
  • I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498Jiné určené srdeční arytmie
  • I499Srdeční arytmie NS
  • P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200Společný arteriální truncus
  • Q201Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202Dvojvýtoková levá komora
  • Q203Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204Dvojvtoková komora
  • Q205Atrioventrikulární diskordance
  • Q206Izomerismus srdečních oušek
  • Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211Defekt síňového septa
  • Q212Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213Fallotova tetralogie
  • Q214Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
  • Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
  • Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
  • Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232Vrozená mitrální stenóza
  • Q233Vrozená mitrální insuficience
  • Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240Dextrokardie
  • Q241Levokardie
  • Q242Cor triatriatum
  • Q243Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244Vrozená subaortální stenóza
  • Q245Malformace koronárních cév
  • Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249Vrozená vada srdce NS
  • Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
  • Q251Koarktace aorty
  • Q252Atrézie aorty
  • Q253Stenóza aorty
  • Q254Jiné vrozené vady aorty
  • Q255Atrézie plicní tepny
  • Q256Stenóza plicní tepny
  • Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265Anomální napojení portálních žil
  • Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
  • Q268Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
  • Q271Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274Vrozená flebektázie
  • Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách
  • 07086(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ NEBO FORAMEN OVALE APERTUM PŘÍMOU SUTUROU
  • 07087(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07088(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07089(DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ SÍNĚ
  • 07090(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA DEFEKTU SEPTA SÍNÍ
  • 07091(DRG) EXCIZE SÍŇOVÉHO SEPTA
  • 07092(DRG) UZÁVĚR SÍŇOVÉ FENESTRACE
  • 07109(DRG) JINÝ ZÁKROK NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH
  • 07112(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S PŘÍMOU SUTUROU
  • 07113(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S REMODELACÍ LEVÉ KOMORY S POMOCÍ ZÁPLATY
  • 07114(DRG) BATISTOVA OPERACE NEBO JINÁ REDUKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ
  • 07115(DRG) TRANSMYOKARDIÁLNÍ LASEROVÁ REVASKULARIZACE
  • 07140(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) PŘÍMOU SUTUROU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07141(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07142(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07143(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07144(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07145(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA KOMOROVÉM DEFEKTU
  • 07146(DRG) VYTVOŘENÍ NEBO ZVĚTŠENÍ DEFEKTU SEPTA KOMOR
  • 07147(DRG) RESEKCE HYPERTROFICKÉHO SEPTA KOMOR
  • 07149(DRG) KOREKCE INKOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA
  • 07150(DRG) KOREKCE PŘECHODNÉ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA
  • 07151(DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA
  • 07152(DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA S FALLOTOVOU TETRALOGIÍ
  • 07566(DRG) CHIRURGICKÁ REDUKCE JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ
  • 90115(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - novotvar srdce
  • C380ZN - srdce
  • D151Nezhoubný novotvar - srdce
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce nádoru
  • 07097(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY
  • 07098(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY S REKONSTRUKCÍ STĚNY NEBO SEPTA
  • 07116(DRG) RESEKCE STĚNY LEVÉ KOMORY PRO TUMOR
  • 07124(DRG) RESEKCE STĚNY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO NOVOTVAR
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200Nestabilní angina (pectoris)
  • I201Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219Akutní infarkt myokardu NS
  • I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231Defekt předsíňového septa
  • I232Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233Ruptura srdeční stěny
  • I234Ruptura chordae tendineae
  • I235Ruptura papilárního svalu
  • I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
  • I511Ruptura chordae tendineae, NJ
  • I512Ruptura papilárního svalu, NJ
  • P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro poinfarktovou rupturu
  • 07118(DRG) UZÁVĚR POINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY (DO 30 DNŮ OD JEHO VZNIKU)
  • 07119(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) NEBO NEPRAVOU VÝDUŤ LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07125(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - poranění srdce a okolních cév
  • S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace pro poranění srdce
  • 07099(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ
  • 07117(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ
  • 07126(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace