ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I24 Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I24 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních tepen, u kterých byla provedena náhrada, spojkový nebo rekonstrukční výkon na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný nebo ve stejný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 29
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09, 05-F10, 05-T01, 05-X01, 05-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen mimo hrudní a břišní dutinu
  • I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021 Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080 Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081 Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I723 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730 Raynaudův syndrom
  • I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738 Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739 Nemoc periferních cév NS
  • I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744 Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748 Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771 Zúžení (striktura) tepny
  • I772 Roztržení (ruptura) tepny
  • I773 Tepenná fibromuskulární dysplázie
  • I775 Nekróza tepny
  • I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779 Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780 Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788 Jiné nemoci vlásečnic
  • I789 Nemoc vlásečnic NS
  • I792 Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
 • | Hlavní diagnózy - poranění periferních tepen mimo hrudní a břišní dutinu
  • S090 Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde
  • S150 Poranění krční tepny [arteriae carotis]
  • S151 Poranění vertebrální tepny
  • S152 Poranění zevní hrdelní žíly [venae jugularis externae]
  • S153 Poranění vnitřní hrdelní žíly [venae jugularis internae]
  • S157 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S251 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252 Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
  • S253 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S255 Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S450 Poranění podpažní (axilární) tepny
  • S451 Poranění pažní (brachiální) tepny
  • S452 Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453 Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458 Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459 Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550 Poranění loketní tepny [arteriae ulnaris] v úrovni předloktí
  • S551 Poranění vřetenní tepny [arteriae radialis] v úrovni předloktí
  • S552 Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650 Poranění loketní (ulnární) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651 Poranění vřetenní (radiální) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750 Poranění stehenní (femorální) tepny
  • S751 Poranění stehenní (femorální) žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S758 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850 Poranění podkolenní (popliteální) tepny
  • S851 Poranění (přední)(zadní) holenní (tibiální) tepny
  • S852 Poranění tepny lýtkové (fibulární)
  • S853 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855 Poranění podkolenní (popliteální) žíly
  • S857 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950 Poranění hřbetní (dorzální) tepny nohy pod kotníkem
  • S951 Poranění chodidlové (plantární) tepny nohy pod kotníkem
  • S952 Poranění hřbetní (dorzální) žíly nohy pod kotníkem
  • S957 Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959 Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
  • T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla
 • | Hlavní diagnózy - komplikace cévních pomůcek, štěpů nebo dialyzačního katetru
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
 • | Hlavní diagnózy - cévní komplikace po výkonu
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách
  • 07290 (DRG) PLASTIKA A. CAROTIS PROTETICKÁ (BEZ ENDARTERECTOMIE) CHIRURGICKY
  • 07291 (DRG) PLASTIKA A. CAROTIS AUTOLOGNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE) CHIRURGICKY
  • 07292 (DRG) PLASTIKA A. CAROTIS ALLOGENNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE) CHIRURGICKY
  • 07293 (DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE A.CAROTIS CHIRURGICKY (KINKING)
  • 07294 (DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07295 (DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07296 (DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07298 (DRG) ČASNÁ POOPERAČNÍ TROMBECTOMIE A. CAROTIS CHIRURGICKY
  • 07299 (DRG) OPERACE A. VERTEBRALIS CHIRURGICKY
  • 07300 (DRG) REVIZE CÉV V OBLASTI A. CAROTIS PRO KRVÁCENÍ CHIRURGICKY
  • 07301 (DRG) REVIZE A. CAROTIS PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07302 (DRG) JINÉ OPERACE V ÚSEKU A. CAROTIS OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07303 (DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07304 (DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07305 (DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07306 (DRG) IMPLANTACE A. SUBCLAVIA DO A. CAROTIS COMMUNIS A OPAČNĚ CHIRURGICKY
  • 07307 (DRG) BYPASS KAROTIKO-KAROTICKÝ ZKŘÍŽENÝ CHIRURGICKY
  • 07309 (DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM, BEZ STERNOTOMIE
  • 07310 (DRG) REVIZE CÉV V OBLASTI OBLOUKU AORTY MIMO ACI, BEZ STERNOTOMIE, PRO KRVÁCENÍ, CHIRURGICKY
  • 07311 (DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY MIMO ACI PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07314 (DRG) ENDARTERECTOMIE A PLASTIKA A. ANONYMA
  • 07315 (DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ - CHIRURGICKY
  • 07316 (DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07319 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07320 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07321 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07323 (DRG) REVIZE TEPEN HORNÍCH KONČETIN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07326 (DRG) PODVAZ VĚTVE OBLOUKU AORTY CHIRURGICKY
  • 07376 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07377 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07378 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07379 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07380 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07381 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07382 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07383 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07384 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07385 (DRG) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07386 (DRG) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA CHIRURGICKY
  • 07387 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07394 (DRG) PLASTIKA A.ILIACA PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU, OTEVŘENÝM ZPŮSOBEM
  • 07404 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07405 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ CHIRURGICKY
  • 07406 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07407 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07408 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07409 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07410 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07411 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07412 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07413 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07414 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07415 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07416 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07431 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07432 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07433 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07434 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07435 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07436 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07437 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07438 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07439 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07440 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07441 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07442 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07443 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07444 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07445 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07446 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07447 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07448 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07449 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07450 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07451 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07452 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07453 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07454 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07455 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07457 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07458 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07459 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07460 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07461 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07462 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07463 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07464 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07465 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07466 (DRG) JINÁ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI INFRAPOPLITEÁLNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07473 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07474 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07475 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07476 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07477 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07478 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07479 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07480 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07528 (DRG) BYPASS AXILO - FEMORÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07529 (DRG) BYPASS CROSS-OVER FEMORO - FEMORÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07530 (DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE (KROMĚ VĚTVÍ OBLOUKU AORTY) CHIRURGICKY
  • 07568 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07569 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07570 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07574 (DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO - FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY
  • 07575 (DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
  • 54170 PROFUNDOPLASTIKA
  • 54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS
  • 54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BYPASSY
  • 90908 (DRG) BYPASS ILIKOFEMORALIS
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800 Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801 Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803 Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808 Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809 Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81 Trombóza portální žíly
  • I820 Buddův-Chiariho syndrom
  • I821 Thrombophlebitis migrans
  • I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830 Žilní městky dolních končetin s vředem
  • I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832 Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
  • I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868 Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870 Posttrombotický syndrom
  • I871 Komprese (stlačení) žíly
  • I872 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878 Jiná určená onemocnění žil
  • I879 Onemocnění žíly NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - žilní bypass
  • 07456 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ CHIRURGICKY
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace