Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I25 Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I25 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních cév, u kterých byl vybraný chirurgický výkon proveden alespoň ve dvou dnech a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 33
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09, 05-F10, 05-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81Trombosis venae portae - trombóza vrátnice
  • I820Buddův-Chiariho syndrom
  • I821Thrombophlebitis migrans
  • I822Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830Žilní městky dolních končetin se vředem
  • I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
  • I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870Posttrombotický syndrom
  • I871Komprese - stlačení - žíly
  • I872Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878Jiná určená onemocnění žil
  • I879Onemocnění žíly NS
 • | Hlavní diagnózy - traumata oběhové soustavy
  • S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
  • S150Poranění krční tepny - arteriae carotis
  • S151Poranění vertebrální tepny
  • S152Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae
  • S153Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae
  • S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S250Poranění hrudní aorty
  • S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris
  • S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S254Poranění plicních krevních cév
  • S255Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
  • S350Poranění břišní aorty
  • S351Poranění dolní duté žíly - venae cavae inferioris
  • S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S353Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly
  • S354Poranění krevních cév ledviny
  • S355Poranění kyčelních - ilických - krevních cév
  • S357Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
  • S359Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S450Poranění podpažní - axilární - tepny
  • S451Poranění pažní - brachiální - tepny
  • S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550Poranění arteriae ulnaris v úrovni předloktí
  • S551Poranění arteriae radialis v úrovni předloktí
  • S552Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651Poranění vřetení tepny v úrov.zápěstí a ruky
  • S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750Poranění stehenní - femorální - tepny
  • S751Poranění stehenní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovní kyčle a stehna
  • S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850Poranění tepny podkolenní - popliteální
  • S851Poranění (přední)(zadní) holenní-tibiální-tepny
  • S852Poranění tepny lýtkové - fibulární
  • S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855Poranění podkolenní - popliteální - žíly
  • S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950Poranění hřbetní - dorzální - tepny nohy pod kotníkem
  • S951Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem
  • S952Poranění hřbetních - dorzálních - žil nohy pod kotníkem
  • S957Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
  • T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na měkkých nebo pojivových tkáních
  • 44231AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 61113REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 61155UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61167TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62310NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA
  • 62320NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62410ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1% POVRCHU TĚLA
  • 62430ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2
  • 62440ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5% POVRCHU TĚLA
  • 62460ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10% POVRCHU TĚLA
  • 62470ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15% POVRCHU TĚLA
  • 62480ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20% POVRCHU TĚLA
  • 62510XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA
  • 62520XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA
  • 66679EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA
  • 66681EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
  • 66683AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
  • 66695EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
  • 66697EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
  • 66699EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
  • 66711EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY
  • 66715EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ
  • 66717EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY
  • 66719EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE
  • 66721EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEURÓZY V OBLASTI NOHY
  • 66819APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66855INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919SEKVESTROTOMIE
 • a zároveň
 • | Počet dnů s chirurgickým výkonem na měkkých nebo pojivových tkáních (např. pro diabetickou nohu)
  • > 1
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace