ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I26 Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I26 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních tepen, u kterých byla provedená tepenná embolektomie, trombektomie nebo endarterektomie. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací, centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované kardiovaskulární péče.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 34
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-F09, 05-F10, 05-X01, 05-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021 Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080 Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081 Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722 Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
  • I723 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730 Raynaudův syndrom
  • I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738 Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739 Nemoc periferních cév NS
  • I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744 Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748 Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771 Zúžení (striktura) tepny
  • I772 Roztržení (ruptura) tepny
  • I773 Tepenná fibromuskulární dysplázie
  • I774 Syndrom komprese tepny břišní
  • I775 Nekróza tepny
  • I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779 Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780 Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788 Jiné nemoci vlásečnic
  • I789 Nemoc vlásečnic NS
  • I792 Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763 Infarkt jater
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280 Ischemie a infarkt ledviny
 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800 Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801 Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803 Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808 Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809 Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81 Trombóza portální žíly
  • I820 Buddův-Chiariho syndrom
  • I821 Thrombophlebitis migrans
  • I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830 Žilní městky dolních končetin s vředem
  • I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832 Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
  • I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868 Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870 Posttrombotický syndrom
  • I871 Komprese (stlačení) žíly
  • I872 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878 Jiná určená onemocnění žil
  • I879 Onemocnění žíly NS
 • | Hlavní diagnózy - komplikace cévních pomůcek, štěpů nebo dialyzačního katetru
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
 • | Hlavní diagnózy - cévní komplikace po výkonu
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie
  • 07284 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA PŘÍMÁ S PRIMÁRNÍ SUTUROU CHIRURGICKY
  • 07285 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA EVERSNÍ CHIRURGICKY
  • 07286 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS EXTERNA CHIRURGICKY
  • 07287 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S PROTETICKOU PLASTIKOU CHIRURGICKY
  • 07288 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S AUTOLOGNÍ PLASTIKOU CHIRURGICKY
  • 07289 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S ALLOGENNÍ PLASTIKOU CHIRURGICKY
  • 07308 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI OBLOUKU AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07318 (DRG) EMBOLECTOMIE TEPEN HORNÍCH KONČETIN OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07358 (DRG) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY A JEJÍ BIFURKACE NEPŘÍMOU CESTOU A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07388 (DRG) ENDARTERECTOMIE A.ILIACA CHIRURGICKY
  • 07389 (DRG) TROMBECTOMIE A.ILIACA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07390 (DRG) EMBOLECTOMIE A.ILIACA CHIRURGICKY
  • 07391 (DRG) NEPŘÍMÁ EMBOLECTOMIE A. ILIACA CESTOU A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07392 (DRG) NEPŘÍMÁ TROMBECTOMIE A.ILIACA CESTOU A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07393 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07417 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ CHIRURGICKY
  • 07418 (DRG) TROMBECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07421 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU VE FEMORÁLNÍ OBLASTI OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07422 (DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS COMMUNIS CHIRURGICKY
  • 07423 (DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS PROFUNDA CHIRURGICKY
  • 07424 (DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS SUPERFICIALIS CHIRURGICKY
  • 07425 (DRG) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA PROXIMALIS CHIRURGICKY
  • 07467 (DRG) ENDARTERECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07468 (DRG) TROMBECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07469 (DRG) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07472 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI BÉRCE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07511 (DRG) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU DOLNÍCH KONČETIN OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07512 (DRG) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU HORNÍCH KONČETIN OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 54140 ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
  • 54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
  • 54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
  • 54330 ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE
  • 54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace