Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-M10 Invazivní diagnostika pro nemoc oběhové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-M10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byla provedena invazivní diagnostika, především srdeční katetrizace. Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin na základě typu provedeného výkonu, provedení srdeční katetrizace, závažnosti hlavní diagnózy a skóre závažnosti komplikací a komorbidit.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 40
Počet DRG skupin 8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01, 05-Z02, 05-F01, 05-F02, 05-F03, 05-F04, 05-F05, 05-F06, 05-F07, 05-F08, 05-F11, 05-F12, 05-V01, 05-X02
Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395Meningokoková onemocnění srdce
  • B332Virová karditida
  • B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380ZN - srdce
  • D151Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I099Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400Infekční myokarditida
  • I401Izolovaná myokarditida
  • I408Jiná akutní myokarditida
  • I409Akutní myokarditida NS
  • I410Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
  • I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424Endokardiální fibroelastóza
  • I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426Alkoholická kardiomyopatie
  • I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428Jiné kardiomyopatie
  • I429Kardiomyopatie NS
  • I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
  • I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514Myokarditida NS
  • I515Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - nemoci perikardu
  • C452Mezoteliom osrdečníku - perikardu
  • I010Akutní revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
  • I092Chronický revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
  • I230Hemoperikard
  • I241Dresslerův syndrom
  • I300Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
  • I301Infekční perikarditida
  • I308Jiné formy akutní perikarditidy
  • I309Akutní perikarditida NS
  • I310Chronická adhezivní perikarditida
  • I311Chronická konstriktivní perikarditida
  • I312Hemoperikard, nezařazený jinde
  • I313Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
  • I318Jiné určené nemoci perikardu
  • I319Nemoc perikardu NS
  • I320Perikarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I321Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I328Perikarditida při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200Nestabilní angina (pectoris)
  • I201Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219Akutní infarkt myokardu NS
  • I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231Defekt předsíňového septa
  • I232Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233Ruptura srdeční stěny
  • I234Ruptura chordae tendineae
  • I235Ruptura papilárního svalu
  • I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
  • I511Ruptura chordae tendineae, NJ
  • I512Ruptura papilárního svalu, NJ
  • P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208Jiné formy anginy pectoris
  • I209Angina pectoris NS
  • I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
  • I252Starý infarkt myokardu
  • I253Aneuryzma srdce
  • I254Aneuryzma koronární tepny
  • I255Ischemická kardiomyopatie
  • I256Němá ischemie myokardu
  • I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513Intrakardiální trombóza, NJ
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
  • I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
  • I442Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447Blokáda levého raménka NS
  • I450Blokáda pravého raménka
  • I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452Bifascikulární blokáda
  • I453Trifascikulární blokáda
  • I454Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455Jiná určená srdeční blokáda
  • I456Preexcitační syndrom
  • I458Jiné určené poruchy vedení
  • I459Porucha vedení NS
  • I470Návratná - reciproční komorová arytmie
  • I471Supraventrikulární tachykardie
  • I472Komorová tachykardie
  • I479Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482Chronická fibrilace síní
  • I483Typický flutter síní
  • I484Atypický flutter síní
  • I489Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491Předčasná depolarizace síní
  • I492Předčasná junkční depolarizace
  • I493Předčasná depolarizace komor
  • I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498Jiné určené srdeční arytmie
  • I499Srdeční arytmie NS
  • P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • | Hlavní diagnózy - srdeční zástava a šok
  • I460Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
  • I469Srdeční zástava NS
  • R578Jiný šok
  • R579Šok NS
 • | Hlavní diagnózy - srdeční selhání
  • I500Městnavé selhání srdce
  • I501Selhání levé komory
  • I509Selhání srdce NS
  • I517Kardiomegalie
  • I970Postkardiotomický syndrom
  • I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
  • P290Novorozenecké srdeční selhání
  • R570Kardiogenní šok
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy chlopní a zánět endokardu
  • B376Kandidová endokarditida (I39.8*)
  • I011Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endokarditida
  • I050Mitrální stenóza
  • I051Revmatická mitrální insuficience
  • I052Mitrální stenóza s insuficiencí
  • I058Jiné nemoci dvojcípé chlopně
  • I059Nemoc dvojcípé chlopně NS
  • I060Revmatická aortální stenóza
  • I061Revmatická aortální insuficience
  • I062Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
  • I068Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
  • I069Revmatická nemoc aortální chlopně NS
  • I070Stenóza trojcípé (chlopně)
  • I071Insuficience trojcípé (chlopně)
  • I072Stenóza s insuficiencí trojcípé (chlopně)
  • I078Jiné nemoci trojcípé chlopně
  • I079Nemoc trojcípé chlopně NS
  • I080Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
  • I081Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
  • I082Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
  • I083Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
  • I088Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
  • I089Mnohočetné onemocnění chlopní NS
  • I091Revmatické nemoci nitroblány srdeční, neurčené chlopně
  • I098Jiné určené revmatické nemoci srdce
  • I330Akutní a subakutní infekční endokarditida
  • I339Akutní endokarditida NS
  • I340Insuficience dvojcípé chlopně
  • I341Prolaps dvojcípé chlopně
  • I342Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
  • I348Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
  • I349Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
  • I350Stenóza aortální (chlopně)
  • I351Insuficience aortální (chlopně)
  • I352Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
  • I358Jiná onemocnění aortální chlopně
  • I359Onemocnění aortální chlopně NS
  • I360Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně)
  • I361Nerevmatická insuficience trojcípé (chlopně)
  • I362Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně) s insuficiencí
  • I368Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
  • I369Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
  • I370Stenóza pulmonální chlopně
  • I371Insuficience pulmonální chlopně
  • I372Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
  • I378Jiná onemocnění pulmonální chlopně
  • I379Onemocnění pulmonální chlopně NS
  • I38Endokarditida neurčené chlopně
  • I390Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I391Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
  • I392Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I393Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech ZJ
  • I394Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
  • I398Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
  • I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270Primární plicní hypertenze
  • I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281Aneuryzma plicní tepny
  • I288Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289Nemoc plicních cév NS
  • P293Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
 • | Hlavní diagnózy - hypertenze
  • I10Esenciální (primární) hypertenze
  • I110Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
  • I119Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
  • I130Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
  • I132Hyperten.nem.srdce a ledvin se selháním srdce (městn.) i ledvin
  • I150Renovaskulární hypertenze
  • I151Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
  • I152Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
  • I158Jiná sekundární hypertenze
  • I159Sekundární hypertenze NS
  • P292Novorozenecká hypertenze
 • | Hlavní diagnózy - hypotenze a kolaps
  • I950Idiopatická hypotenze
  • I951Ortostatická hypotenze
  • I952Hypotenze způsobená léčivy
  • I958Jiná hypotenze
  • I959Hypotenze NS
  • R55Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200Společný arteriální truncus
  • Q201Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202Dvojvýtoková levá komora
  • Q203Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204Dvojvtoková komora
  • Q205Atrioventrikulární diskordance
  • Q206Izomerismus srdečních oušek
  • Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211Defekt síňového septa
  • Q212Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213Fallotova tetralogie
  • Q214Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
  • Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
  • Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
  • Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232Vrozená mitrální stenóza
  • Q233Vrozená mitrální insuficience
  • Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240Dextrokardie
  • Q241Levokardie
  • Q242Cor triatriatum
  • Q243Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244Vrozená subaortální stenóza
  • Q245Malformace koronárních cév
  • Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249Vrozená vada srdce NS
  • Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
  • Q251Koarktace aorty
  • Q252Atrézie aorty
  • Q253Stenóza aorty
  • Q254Jiné vrozené vady aorty
  • Q255Atrézie plicní tepny
  • Q256Stenóza plicní tepny
  • Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265Anomální napojení portálních žil
  • Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
  • Q268Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
  • Q271Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274Vrozená flebektázie
  • Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874Marfanův syndrom
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • A520Kardiovaskulární syfilis
  • I278Jiné určené kardiopulmonální nemoci
  • I279Kardiopulmonální nemoc NS
  • I516Kardiovaskulární nemoc NS
  • I518Jiné nepřesně určené nemoci srdce
  • I519Nemoc srdce NS
  • I520J. onemocnění srdce při bakteriálních nemocech ZJ
  • I521Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nem. ZJ
  • I528Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
  • I978Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
  • I979Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
  • I980Kardiovaskulární syfilis při nemocech ZJ
  • I981Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
  • I988Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
  • I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
  • P298Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
  • P299Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
  • R000Tachykardie NS
  • R001Bradykardie NS
  • R002Palpitace
  • R008Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
  • R010Benigní a nevinné srdeční šelesty
  • R011Srdeční šelest NS
  • R012Jiné srdeční zvuky
  • R030Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
  • R031Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
  • R072Prekordiální bolest
  • R073Jiná bolest hrudi
  • R074Bolest hrudi NS
  • R230Cyanóza
  • R931Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
  • R943Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
  • T801Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T817Cévní komplikace po výkonu, NJ
  • Z034Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
  • Z035Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 3
  • 17299LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 17633IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU
  • 32610SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 1
  • 17299LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 32610SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
 • | Kritické výkony - invazivní diagnostika 2
  • 17123ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ
  • 17299LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17303PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
  • 17304TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17314INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)
  • 17316STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
  • 32610SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
  • 32620SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
  • 32630SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • 89425LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89427LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
  • 89429SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
  • 89431SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
  • 89433NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace