Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 16 Nemoci a poruchy krve, krvetvorných orgánů a imunity

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 16 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se krve, mízního systému, krvetvorných orgánů a imunitních mechanismů. Výjimkou jsou onkologická onemocnění krve a mízního systému (např. leukémie nebo lymfomy), která tvoří vlastní MDC 17. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 16 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více jak 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 16 navrženo celkem 7 DRG kategorií definovaných na základě charakteru onemocnění, 20 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 46 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A182 TBC periferních lymfatických uzlin
  • A281 Nemoc kočičího škrábnutí
  • C261 ZN - slezina
  • C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu
  • D150 Nezhoubný novotvar - brzlík
  • D384 Novotvar NNCH - brzlík - thymus
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů
  • D463 Refrakterní anemie s přebytkem blastů s transformacemi
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
  • D500 Sekundární (chronická) anemie a po ztrátě krve z nedostatku železa
  • D501 Sideropenická dysfagie
  • D508 Jiné anemie z nedostatku železa
  • D509 Anemie z nedostatku železa NS
  • D510 Anemie z nedostatku vitamínu B12 způs. nedostatkem vnitřního faktoru
  • D511 Anemie z ned. vitamínu B12 způs.jeho selekt. malabsorpcí s proteinurií
  • D512 Nedostatek transcobalaminu II.
  • D513 Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D518 Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D519 Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
  • D520 Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D521 Anemie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
  • D528 Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D529 Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
  • D530 Anemie z nedostatku proteinů
  • D531 Jiné megaloblastické anemie nezařaditelné jinam
  • D532 Anemie z nedostatku vitaminu C
  • D538 Jiné určené nutriční anemie
  • D539 Nutriční anemie NS
  • D550 Anemie způsobená nedostatkem G-6-PD
  • D551 Anemie způsobená jinými poruchami metabolizmu glutationu
  • D552 Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
  • D553 Anemie způsobená poruchami metabolizmu nukleotidů
  • D558 Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
  • D559 Anemie způsobená poruchou enzymu NS
  • D560 Alfa thalassaemia
  • D561 Beta thalassaemia
  • D562 Delta-beta thalassaemia
  • D563 Talasemický typ
  • D564 Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
  • D568 Jiné talasemie
  • D569 Talasemie NS
  • D570 Srpkovitá anemie s krizí
  • D571 Srpkovitá anemie bez krize
  • D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
  • D573 Další typy srpkovité anemie
  • D578 Jiné srpkovité poruchy
  • D580 Dědičná sférocytóza
  • D581 Dědičná eliptocytóza
  • D582 Jiné hemoglobinopatie
  • D588 Jiné určené dědičné hemolytické anemie
  • D589 Dědičná hemolytická anemie NS
  • D590 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D591 Jiné autoimunitní hemolytické anemie
  • D592 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D594 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
  • D595 Paroxyzmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
  • D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
  • D598 Jiné získané hemolytické anemie
  • D599 Získaná hemolytická anemie NS
  • D600 Chronická získaná čistá aplazie červených krvinek
  • D601 Přechodná získaná čistá aplazie červených krvinek
  • D608 Jiná získaná čistá aplazie červených krvinek
  • D609 Získaná čistá aplazie červených krvinek NS
  • D610 Konstituční aplastická anemie
  • D611 Aplastická anemie vyvolaná léky
  • D612 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
  • D613 Idiopatická aplastická anemie
  • D618 Jiné určené aplastické anemie
  • D619 Aplastická anemie NS
  • D62 Akutní posthemoragická anemie
  • D630 Anemie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
  • D638 Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
  • D640 Dědičná sideroblastická anemie
  • D641 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
  • D642 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
  • D643 Jiné sideroblastické anemie
  • D644 Vrozená dyserytropoetická anemie
  • D648 Jiné určené anemie
  • D649 Anemie NS
  • D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIK)
  • D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
  • D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
  • D680 Von Willebrandova nemoc
  • D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
  • D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
  • D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
  • D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
  • D685 Primární trombofilie
  • D686 Jiné trombofilie
  • D688 Jiné určené vady koagulace
  • D689 Vada koagulace NS
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • D70 Agranulocytóza
  • D71 Funkční poruchy granulocytů
  • D720 Genetické anomálie leukocytů
  • D721 Eozinofilie
  • D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
  • D729 Porucha bílých krvinek NS
  • D730 Hyposplenismus
  • D731 Hypersplenismus
  • D732 Chronická kongestivní splenomegalie
  • D733 Absces sleziny
  • D734 Cysta sleziny
  • D735 Infarkt sleziny
  • D738 Jiné nemoci sleziny
  • D739 Nemoc sleziny NS
  • D740 Vrozená methemoglobinemie
  • D748 Jiné methemoglobinemie
  • D749 Methemoglobinemie NS
  • D750 Rodinná erytrocytóza
  • D751 Sekundární polycytemie
  • D752 Esenciální trombocytóza
  • D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
  • D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
  • D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
  • D800 Dědičná hypogamaglobulinemie
  • D801 Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
  • D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
  • D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
  • D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
  • D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
  • D806 Imunodeficience s téměř normál. imunoglobuliny n. hyperglobulinemií
  • D807 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
  • D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
  • D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
  • D810 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s retikulární dysgenezí
  • D811 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.počty T a B buněk
  • D812 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.n.norm.počtem B buněk
  • D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
  • D814 Nezelofův syndrom
  • D815 Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
  • D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I.třídy
  • D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.třídy
  • D818 Jiné kombinované poruchy imunity
  • D819 Kombinovaná porucha imunity NS
  • D820 Syndrom Wiskottův-Aldrichův
  • D821 Di Georgeův syndrom
  • D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
  • D823 Imunodef. u dědič. chybné odpovědi na virus Epsteina-Barrové(EBV)
  • D824 Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
  • D828 Jiné imunodef.icience s velkými poruchami nezařaditelné jinam
  • D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
  • D830 Běžná variabil.imunodef.(CVID) s přev.abnor.v počtu a funk. B buněk
  • D831 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s přev. imunoregul. poruch T buněk
  • D832 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s autoprotilát. proti B a T buňkám
  • D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
  • D839 Běžná variabilní imunodeficience NS
  • D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
  • D841 Defekt v systému komplementu
  • D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
  • D849 Imunodeficience NS
  • D890 Polyklonální hypergamaglobulinemie
  • D891 Kryoglobulinemie
  • D892 Hypergamaglobulinemie NS
  • D893 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
  • D898 Jiné poruchy mechanizmů imunity nezařaditelné jinam
  • D899 Porucha týkající se mechanizmů imunity NS
  • E320 Hyperplasia thymi persistens
  • E321 Absces thymu
  • E328 Jiné nemoci thymu
  • E329 Nemoc thymu NS
  • I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitida
  • I881 Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou
  • I888 Jiná nespecifická lymfadenitida
  • I889 Nespecifická lymfadenitida NS
  • I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
  • I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
  • L040 Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
  • L041 Akutní lymfadenitida trupu
  • L042 Akutní lymfadenitida horní končetiny
  • L043 Akutní lymfadenitida dolní končetiny
  • L048 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
  • L049 Akutní lymfadenitida NS
  • P151 Poranění sleziny za porodu
  • P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
  • P60 DIC u plodu nebo novorozence
  • P610 Přechodná trombocytopenie u novorozence
  • P611 Polycythaemia neonatorum
  • P612 Anemie z nezralosti
  • P613 Vrozená anemie z fetální ztráty krve
  • P614 Jiné vrozené anemie, nezařazené jinde
  • P615 Přechodná novorozenecká neutropenie
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
  • P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
  • P619 Perinatální hematologické poruchy NS
  • Q890 Vrozené vady sleziny
  • R161 Splenomegalie - zvětšení sleziny, NJ
  • R233 Samovolné ekchymózy
  • R590 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
  • R591 Celkové zvětšení mízních uzlin
  • R599 Zvětšené mízní uzliny NS
  • R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
  • R701 Abnormální vizkozita plazmy
  • R71 Abnormality červených krvinek
  • R72 Abnormality bílých krvinek, NJ
  • S3600 Poranění sleziny; neotevřená rána
  • S3601 Poranění sleziny; otevřená rána
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace