ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-C04 Aplikace intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-C04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybranou poruchou krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu, kterým byly intravenózně aplikovány imunoglobuliny (přípravek s ATC kódem J06BA02). Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin na základě podaného množství imunoglobulinů.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 8
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F02, 16-F03, 16-F04
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy krevního srážení
  • D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
  • D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
  • D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
  • D680 Von Willebrandova nemoc
  • D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
  • D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
  • D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
  • D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
  • D685 Primární trombofilie
  • D686 Jiné trombofilie
  • D688 Jiné určené poruchy koagulace
  • D689 Porucha koagulace NS
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
  • P60 DIC u plodu nebo novorozence
  • P610 Přechodná trombocytopenie u novorozence
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
  • R233 Samovolné ekchymózy
 • | Hlavní diagnózy - poruchy kostní dřeně
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
  • D610 Konstituční aplastická anemie
  • D611 Aplastická anemie vyvolaná léky
  • D612 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
  • D613 Idiopatická aplastická anemie
  • D618 Jiné určené aplastické anemie
  • D619 Aplastická anemie NS
  • D640 Dědičná sideroblastická anemie
  • D641 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
  • D642 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
  • D643 Jiné sideroblastické anemie
  • D644 Vrozená dyserytropoetická anemie
  • D70 Agranulocytóza
  • D71 Funkční poruchy granulocytů
  • D720 Genetické anomálie leukocytů
  • D721 Eozinofilie
  • D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
  • D729 Porucha bílých krvinek NS
  • D750 Familiární erytrocytóza
  • D751 Sekundární polycytemie
  • D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
  • D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
  • D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
  • P611 Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
  • P615 Přechodná novorozenecká neutropenie
  • P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
  • P619 Perinatální hematologické poruchy NS
  • R72 Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
 • | Hlavní diagnózy - poruchy imunitních mechanismů
  • D800 Dědičná hypogamaglobulinemie
  • D801 Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
  • D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
  • D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
  • D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
  • D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
  • D806 Imunodeficience s téměř normál. imunoglobuliny n. hyperglobulinemií
  • D807 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
  • D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
  • D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
  • D810 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s retikulární dysgenezí
  • D811 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.počty T a B buněk
  • D812 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.n.norm.počtem B buněk
  • D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
  • D814 Nezelofův syndrom
  • D815 Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
  • D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I.třídy
  • D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.třídy
  • D818 Jiné kombinované poruchy imunity
  • D819 Kombinovaná porucha imunity NS
  • D820 Syndrom Wiskottův-Aldrichův
  • D821 DiGeorgeův syndrom
  • D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
  • D823 Imunodef. u dědič. chybné odpovědi na virus Epsteina-Barrové(EBV)
  • D824 Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
  • D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
  • D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
  • D830 Běžná variabil.imunodef.(CVID) s přev.abnor.v počtu a funk. B buněk
  • D831 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s přev. imunoregul. poruch T buněk
  • D832 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s autoprotilát. proti B a T buňkám
  • D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
  • D839 Běžná variabilní imunodeficience NS
  • D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
  • D841 Defekt v systému komplementu
  • D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
  • D849 Imunodeficience NS
  • D890 Polyklonální hypergamaglobulinemie
  • D891 Kryoglobulinemie
  • D892 Hypergamaglobulinemie NS
  • D893 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
  • D898 Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde
  • D899 Porucha imunity NS
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - normální lidské imunoglobuliny pro intravaskulární aplikaci
  • 0012691OCTAGAM
  • 0012692OCTAGAM
  • 0012693OCTAGAM
  • 0017375GAMMAGARD S/D
  • 0017376GAMMAGARD S/D
  • 0017377GAMMAGARD S/D
  • 0017378GAMMAGARD S/D
  • 0026039KIOVIG
  • 0026040KIOVIG
  • 0026041KIOVIG
  • 0026042KIOVIG
  • 0026043KIOVIG
  • 0029463PRIVIGEN
  • 0029464PRIVIGEN
  • 0029465PRIVIGEN
  • 0029977FLEBOGAMMA DIF
  • 0029978FLEBOGAMMA DIF
  • 0029979FLEBOGAMMA DIF
  • 0029980FLEBOGAMMA DIF
  • 0029981FLEBOGAMMA DIF
  • 0045372OCTAGAM
  • 0085513FLEBOGAMMA 5%
  • 0085514FLEBOGAMMA 5%
  • 0085515FLEBOGAMMA 5%
  • 0085516FLEBOGAMMA 5%
  • 0125973PANZYGA
  • 0125974PANZYGA
  • 0125975PANZYGA
  • 0125976PANZYGA
  • 0125977PANZYGA
  • 0125978PANZYGA
  • 0125979PANZYGA
  • 0125980PANZYGA
  • 0125981PANZYGA
  • 0137122GAMUNEX
  • 0137123GAMUNEX
  • 0137124GAMUNEX
  • 0137125GAMUNEX
  • 0147812OCTAGAM
  • 0147813OCTAGAM
  • 0147814OCTAGAM
  • 0147815OCTAGAM
  • 0149199PRIVIGEN
  • 0149488PRIVIGEN
  • 0149489PRIVIGEN
  • 0167646KIOVIG 100 MG/ML
  • 0167960FLEBOGAMMA DIF
  • 0167961FLEBOGAMMA DIF
  • 0167962FLEBOGAMMA DIF
  • 0173178GAMMAGARD S/D
  • 0173179GAMMAGARD S/D
  • 0183790INTRATECT 50 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0183791INTRATECT 50 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0183792INTRATECT 50 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0183793INTRATECT 50 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185976GAMUNEX
  • 0189241INTRATECT 100 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0189242INTRATECT 100 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0189243INTRATECT 100 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0189244INTRATECT 100 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0194533PRIVIGEN
  • 0203242OCTAGAM
  • 0203243OCTAGAM
  • 0203244OCTAGAM
  • 0207257GAMUNEX
  • 0207258GAMUNEX
  • 0207259GAMUNEX
  • 0207260GAMUNEX
  • 0207261GAMUNEX
  • 0207530GAMUNEX
  • 0207531GAMUNEX
  • 0207532GAMUNEX
  • 0207533GAMUNEX
  • 0207534GAMUNEX
  • 0207535GAMUNEX
  • 0207536GAMUNEX
  • 0207537GAMUNEX
  • 0207538GAMUNEX
  • 0207539GAMUNEX
  • 0212521IQYMUNE
  • 0212522IQYMUNE
  • 0212523IQYMUNE
  • 0212524IQYMUNE
  • 0228951OCTAGAM
  • 0228952OCTAGAM
  • 0228953OCTAGAM
  • 0228954OCTAGAM
  • 0228955OCTAGAM
  • 0228956OCTAGAM
  • 0228957OCTAGAM
  • 0230478OCTAGAM
  • 0230479OCTAGAM
  • 0230480OCTAGAM
  • 0230481OCTAGAM
  • 0230482OCTAGAM
  • 0230483OCTAGAM
  • 0230484OCTAGAM
  • 0230548PANZYGA
  • 0230549PANZYGA
  • 0230550PANZYGA
  • 0230551PANZYGA
  • 0230552PANZYGA
  • 0230553PANZYGA
  • 0230554PANZYGA
  • 0230555PANZYGA
  • 0230556PANZYGA
  • 0243201INTRATECT 50 G/L INFUZNÍ ROZTOK
  • 0247141OCTAGAM
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace