ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-M01 Léčebná výměnná plazmaferéza pro anémii nebo poruchu krevního srážení

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s anémií nebo poruchou krevního srážení, kterým byla provedena léčebná plazmaferéza. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 2
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F01, 16-F02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - anémie
  • D500 Anemie z nedostatku železa, sekundární po ztrátě krve (chronická)
  • D501 Sideropenická dysfagie
  • D508 Jiné anemie z nedostatku železa
  • D509 Anemie z nedostatku železa NS
  • D510 Anemie z nedostatku vitamínu B12 způs. nedostatkem vnitřního faktoru
  • D511 Anemie z ned. vitamínu B12 způs.jeho selekt. malabsorpcí s proteinurií
  • D512 Nedostatek transkobalaminu II.
  • D513 Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D518 Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D519 Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
  • D520 Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D521 Anemie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
  • D528 Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D529 Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
  • D530 Anemie z nedostatku proteinů
  • D531 Jiné megaloblastické anemie nezařazené jinde
  • D532 Anemie z nedostatku vitaminu C
  • D538 Jiné určené nutriční anemie
  • D539 Nutriční anemie NS
  • D550 Anemie způsobená nedostatkem G-6-PD
  • D551 Anemie způsobená jinými poruchami metabolizmu glutationu
  • D552 Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
  • D553 Anemie způsobená poruchami metabolizmu nukleotidů
  • D558 Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
  • D559 Anemie způsobená poruchou enzymu NS
  • D560 Alfa talasemie
  • D561 Beta talasemie
  • D562 Delta-beta talasemie
  • D563 Talasemický typ
  • D564 Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
  • D568 Jiné talasemie
  • D569 Talasemie NS
  • D570 Srpkovitá anemie s krizí
  • D571 Srpkovitá anemie bez krize
  • D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
  • D573 Další typy srpkovité anemie
  • D578 Jiné srpkovité poruchy
  • D580 Dědičná sférocytóza
  • D581 Dědičná eliptocytóza
  • D582 Jiné hemoglobinopatie
  • D588 Jiné určené dědičné hemolytické anemie
  • D589 Dědičná hemolytická anemie NS
  • D590 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D591 Jiné autoimunitní hemolytické anemie
  • D592 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D594 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
  • D595 Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)
  • D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
  • D598 Jiné získané hemolytické anemie
  • D599 Získaná hemolytická anemie NS
  • D600 Chronická získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D601 Přechodná získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D608 Jiná získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D609 Získaná čistá aplázie červených krvinek NS
  • D62 Akutní posthemoragická anemie
  • D630 Anemie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
  • D638 Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
  • D648 Jiné určené anemie
  • D649 Anemie NS
  • D740 Vrozená methemoglobinemie
  • D748 Jiné methemoglobinemie
  • D749 Methemoglobinemie NS
  • P612 Anemie z nezralosti
  • P613 Vrozená anemie z fetální ztráty krve
  • P614 Jiné vrozené anemie nezařazené jinde
  • R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
  • R701 Abnormální viskozita plazmy
  • R71 Abnormality červených krvinek
 • | Hlavní diagnózy - poruchy krevního srážení
  • D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
  • D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
  • D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
  • D680 Von Willebrandova nemoc
  • D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
  • D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
  • D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
  • D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
  • D685 Primární trombofilie
  • D686 Jiné trombofilie
  • D688 Jiné určené poruchy koagulace
  • D689 Porucha koagulace NS
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
  • P60 DIC u plodu nebo novorozence
  • P610 Přechodná trombocytopenie u novorozence
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
  • R233 Samovolné ekchymózy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - léčebná výměnná plazmaferéza
  • 18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ
  • 22363 VÝMĚNNÁ PLAZMAFERÉZA
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace