ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 19-K08 Akutní psychiatrická péče 31 a více dnů pro duševní onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 19-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s duševním onemocněním, u kterých proběhla hospitalizace na akutním lůžku za účelem akutní psychiatrické péče v celkovém rozsahu 31 a více dnů. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 2 DRG skupiny na základě intenzity péče.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 19-X01, 19-X02, 19-X03, 19-X04, 19-X05, 19-X06, 19-X07, 19-X08, 19-X09, 19-X10, 19-X11, 19-X12, 19-X13, 19-X14
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - psychotické poruchy
  • F200 Paranoidní schizofrenie
  • F201 Hebefrenní schizofrenie
  • F202 Katatonní schizofrenie
  • F203 Nediferencovaná schizofrenie
  • F204 Postschizofrenní deprese
  • F205 Reziduální schizofrenie
  • F206 Schizophrenia simplex
  • F208 Jiná schizofrenie
  • F209 Schizofrenie NS
  • F21 Schizotypální porucha
  • F220 Porucha s bludy
  • F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
  • F229 Perzistující porucha s bludy NS
  • F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
  • F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
  • F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
  • F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
  • F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
  • F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
  • F24 Indukovaná porucha s bludy
  • F250 Schizoafektivní porucha, manický typ
  • F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
  • F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
  • F258 Jiné schizoafektivní poruchy
  • F259 Schizoafektivní porucha NS
  • F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
  • F29 Neurčené neorganické psychózy
  • F531 Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s šestined. NJ
 • | Hlavní diagnózy - afektivní poruchy
  • F300 Hypomanie
  • F301 Manie bez psychotických symptomů
  • F302 Manie s psychotickými symptomy
  • F308 Jiné manické fáze
  • F309 Manická fáze NS
  • F310 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
  • F311 Bipolární afektivní por., souč. fáze manická bez psychot. symptomů
  • F312 Bipolární afektivní por., souč. fáze manická s psychot. symptomy
  • F313 Bipolární afektivní porucha, souč. fáze lehká nebo střední deprese
  • F314 Bipolární afektivní por., souč.fáze těžká deprese bez psychot. sympt.
  • F315 Bipolární afektivní por., souč. fáze těžká deprese s psychot. sympt.
  • F316 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
  • F317 Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
  • F318 Jiné bipolární afektivní poruchy
  • F319 Bipolární afektivní porucha NS
  • F320 Lehká depresivní fáze
  • F321 Středně těžká depresivní fáze
  • F322 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
  • F323 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
  • F328 Jiné depresivní fáze
  • F329 Depresivní fáze NS
  • F330 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
  • F331 Periodická depresivní porucha, současná fáze středně těžká
  • F332 Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká bez psychot. sympt.
  • F333 Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká s psychot. symptomy
  • F334 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
  • F338 Jiné periodické depresivní poruchy
  • F339 Periodická depresivní porucha NS
  • F340 Cyklotymie
  • F341 Dystymie
  • F348 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F349 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS
  • F380 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F381 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F388 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
  • F530 Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestined. NJ
 • | Hlavní diagnózy - poruchy způsobené stresem
  • F430 Akutní stresová reakce
  • F431 Posttraumatická stresová porucha
  • F432 Poruchy přizpůsobení
  • F438 Jiné reakce na těžký stres
  • F439 Reakce na těžký stres NS
 • | Hlavní diagnózy - úzkostné poruchy
  • F400 Agorafobie
  • F401 Sociální fobie
  • F402 Specifické (izolované) fobie
  • F408 Jiné anxiózně fobické poruchy
  • F409 Anxiózně fobická porucha NS
  • F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
  • F411 Generalizovaná úzkostná porucha
  • F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha
  • F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy
  • F418 Jiné určené úzkostné poruchy
  • F419 Úzkostná porucha NS
 • | Hlavní diagnózy - vývojové duševní poruchy
  • F800 Specifická porucha artikulace řeči
  • F801 Expresivní porucha řeči
  • F802 Receptivní porucha řeči
  • F803 Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)
  • F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
  • F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
  • F810 Specifická porucha čtení
  • F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
  • F812 Specifická porucha počítání
  • F813 Smíšená porucha školních dovedností
  • F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
  • F819 Vývojová porucha školních dovedností NS
  • F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
  • F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
  • F840 Dětský autismus
  • F841 Atypický autismus
  • F843 Jiná dětská dezintegrační porucha
  • F844 Hyperaktivní porucha s mentální retardací
  • F845 Aspergerův syndrom
  • F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
  • F849 Pervazivní vývojová porucha NS
  • F88 Jiné poruchy psychického vývoje
  • F89 Neurčená porucha psychického vývoje
  • F900 Porucha aktivity a pozornosti
  • F901 Hyperkinetická porucha chování
  • F908 Jiné hyperkinetické poruchy
  • F909 Hyperkinetická porucha NS
  • F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
  • F911 Nesocializovaná porucha chování
  • F912 Socializovaná porucha chování
  • F913 Opoziční vzdorovité chování
  • F918 Jiné poruchy chování
  • F919 Porucha chování NS
  • F920 Depresivní porucha chování
  • F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
  • F929 Smíšená porucha chování a emocí NS
  • F930 Separační úzkostná porucha v dětství
  • F931 Fobická anxiózní porucha v dětství
  • F932 Sociální anxiózní porucha v dětství
  • F933 Porucha sourozenecké rivality
  • F938 Jiné dětské emoční poruchy
  • F939 Dětská emoční porucha NS
  • F940 Elektivní mutismus
  • F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
  • F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
  • F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
  • F949 Porucha dětských sociálních funkcí NS
  • F950 Přechodná tiková porucha
  • F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
  • F952 Komb. tiková porucha vokální a mnohoč. motorická (Touretteův syndrom)
  • F958 Jiné druhy tiků
  • F959 Tiková porucha NS
  • F980 Neorganická enuréza
  • F981 Neorganická enkopréza
  • F982 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
  • F983 Pika kojenců a dětí
  • F984 Stereotypní pohybové poruchy
  • F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
  • F986 Brebtavost
  • F988 Jiné určené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
  • F989 Neurčené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
 • | Hlavní diagnózy - demence
  • F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným nástupem (G30.0+)
  • F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem (G30.1+)
  • F002 Demence u Alzheimerovy nemoci atyp.nebo smíšeného typu (G30.8+)
  • F009 Demence u Alzheimerovy nemoci NS (G30.9+)
  • F010 Vaskulární demence s akutním nástupem
  • F011 Multiinfarktová demence
  • F012 Subkortikální vaskulární demence
  • F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
  • F018 Jiné vaskulární demence
  • F019 Vaskulární demence NS
  • F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
  • F021 Demence u Creutzfeldtovy–Jakobovy nemoci (A81.0+)
  • F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
  • F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
  • F024 Demence u onemocnění HIV (B22.0+)
  • F028 Demence u jiných určených nemocí zařazených jinde
  • F03 Neurčená demence
  • F04 Organ.amnestický syndrom nevyvol. alkoholem ani j.psychoaktiv.látkami
 • | Hlavní diagnózy - organické poruchy
  • F060 Organická halucinóza
  • F061 Organická katatonní porucha
  • F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
  • F063 Organické poruchy nálady (afektivní)
  • F064 Organická úzkostná porucha
  • F065 Organická disociativní porucha
  • F066 Organická emoční labilita (astenie)
  • F067 Lehká porucha poznávání
  • F068 J.urč. poruchy způs. poškoz. a dysf. mozku a somatickou nem.
  • F069 Neurč. duš. porucha způs. poškoz.a dysfun. mozku a somat.nemocí
  • F070 Organická porucha osobnosti
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
 • | Hlavní diagnózy - poruchy osobnosti
  • F600 Paranoidní porucha osobnosti
  • F601 Schizoidní porucha osobnosti
  • F602 Disociální porucha osobnosti
  • F603 Emočně nestabilní porucha osobnosti
  • F604 Histrionská porucha osobnosti
  • F605 Anankastická porucha osobnosti
  • F606 Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
  • F607 Závislá porucha osobnosti
  • F608 Jiné specifické poruchy osobnosti
  • F609 Porucha osobnosti NS
  • F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti
  • F620 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
  • F621 Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
  • F628 Jiné přetrvávající změny osobnosti
  • F629 Přetrvávající změna osobnosti NS
  • F630 Patologické hráčství
  • F631 Patologické zakládání požárů (pyromanie)
  • F632 Patologické kradení (kleptomanie)
  • F633 Trichotillomanie
  • F638 Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
  • F639 Nutkavá a impulzivní porucha NS
 • | Hlavní diagnózy - delirium
  • F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
  • F051 Delirium, nasedající na demenci
  • F058 Jiné delirium
  • F059 Delirium NS
 • | Hlavní diagnózy - poruchy příjmu potravy
  • F500 Mentální anorexie
  • F501 Atypická mentální anorexie
  • F502 Mentální bulimie
  • F503 Atypická mentální bulimie
  • F504 Přejídání spojené s psychologickými poruchami
  • F505 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
  • F508 Jiné poruchy příjmu potravy
  • F509 Porucha příjmu potravy NS
 • | Hlavní diagnózy - mentální retardace
  • F700 Lehká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F701 Lehká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F708 Lehká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F709 Lehká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F710 Střední mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F711 Střední mentální retardace - význam.por.chov.vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F718 Střední mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F719 Střední mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F720 Těžká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F721 Těžká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F728 Těžká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F729 Těžká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F730 Hluboká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F731 Hluboká mentální retardace - význ.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F738 Hluboká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F739 Hluboká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F780 Jiná mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F781 Jiná mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F788 Jiná mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F789 Jiná mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F790 Neurčená mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F791 Neurč.mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F798 Neurčená mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F799 Neurčená mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • Q900 Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
  • Q901 Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q902 Trisomie 21, translokace
  • Q909 Downův syndrom NS
  • Q910 Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
  • Q911 Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q912 Trisomie 18, translokace
  • Q913 Edwardsův syndrom NS
  • Q914 Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
  • Q915 Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q916 Trisomie 13, translokace
  • Q917 Patauův syndrom NS
  • Q933 Delece krátkého raménka chromozomu 4
  • Q934 Delece krátkého raménka chromozomu 5
  • Q935 Jiná delece části chromozomu
  • Q936 Delece patrná pouze v prometafázi
  • Q937 Delece s jinými komplexními přestavbami
  • Q938 Jiné delece autozomů
  • Q939 Delece autozomů NS
 • | Hlavní diagnózy - poruchy sexuálních funkcí
  • F520 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
  • F521 Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
  • F522 Selhání genitální odpovědi
  • F523 Poruchy orgasmu
  • F524 Předčasná ejakulace
  • F525 Neorganický vaginismus
  • F526 Neorganická dyspareunie
  • F527 Nadměrné sexuální nutkání
  • F528 Jiné sexuální poruchy, nezpůs. organickou poruchou n.nemocí
  • F529 Neurč.sexuální porucha, nezpůs. organickou poruchou n.nemocí
  • F640 Transsexualismus
  • F641 Transvestitismus dvojí role
  • F642 Porucha pohlavní identity v dětství
  • F648 Jiné poruchy pohlavní identity
  • F649 Poruchy pohlavní identity NS
  • F650 Fetišizmus
  • F651 Fetišistický transvestitismus
  • F652 Exhibicionismus
  • F653 Voyerismus
  • F654 Pedofilie
  • F655 Sadomasochismus
  • F656 Mnohočetné poruchy sexuální preference
  • F658 Jiné poruchy sexuální preference
  • F659 Porucha sexuální preference NS
  • F660 Porucha sexuálního vyzrávání
  • F661 Egodystonická sexuální orientace
  • F662 Porucha sexuálních vztahů
  • F668 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
  • F669 Porucha psychosexuálního vývoje NS
 • | Hlavní diagnózy - obsedantně kompulzivní poruchy
  • F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
  • F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
  • F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
  • F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
  • F429 Obsedantně-nutkavá porucha NS
 • | Hlavní diagnózy - jiné poruchy duševní a poruchy chování
  • F440 Disociativní amnézie
  • F441 Disociativní fuga (útěk)
  • F442 Disociativní stupor
  • F443 Trans a posedlost
  • F444 Disociativní motorické poruchy
  • F445 Disociativní záchvaty
  • F446 Disociativní anestezie a ztráta citlivosti
  • F447 Smíšené disociativní (konverzní) poruchy
  • F448 Jiné disociativní (konverzní) poruchy
  • F449 Disociativní (konverzní) porucha NS
  • F450 Somatizační porucha
  • F451 Nediferencovaná somatoformní porucha
  • F452 Hypochondrická porucha
  • F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce
  • F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha
  • F458 Jiné somatoformní poruchy
  • F459 Somatoformní porucha NS
  • F480 Neurastenie
  • F481 Depersonalizace a derealizace
  • F488 Jiné určené neurotické poruchy
  • F489 Neurotická porucha NS
  • F538 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestinedělím NJ
  • F539 Puerperální duševní poruchy NS
  • F54 Psycholog. a behaviorální faktory spoj. s chorobami n.poruchami ZJ
  • F59 Neurč.poruchy chování u fyziolog. poruch a somatických faktorů
  • F680 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
  • F681 Záměrné předstírání symptomů n. neschopností somat. n. psychických
  • F688 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
  • F69 Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
  • F99 Duševní porucha NS
  • R450 Nervozita
  • R451 Neklid a nepokoj
  • R452 Pocit neštěstí
  • R453 Sklíčenost a apatie
  • R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv
  • R455 Nepřátelství
  • R456 Fyzické násilí
  • R457 Stav emočního šoku a stresu NS
  • R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
  • R480 Dyslexie a alexie
  • R481 Agnozie
  • R482 Apraxie
  • R488 Jiné a neurčené znakové poruchy
  • Z032 Pozorování pro podezření na poruchu duševní a poruchu chování
  • Z504 Psychoterapie nezařazená jinde
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici dne akutní psychiatrické péče
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35115 CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA
  • 35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ
  • 35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MINUT
  • 35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MINUT
  • 35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN
  • 35650 RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT
  • 35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE
  • 35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)
  • 35815 PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ
  • 36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37061 KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37062 CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37063 KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37115 KRIZOVÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37117 RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT
  • 37119 SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 37125 EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT
 • a zároveň
 • | Počet dnů akutní psychiatrické péče
  • > 30
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace