ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 20-K03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 20-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou duševní, poruchou chování nebo jiným stavem způsobeným užíváním jedné nebo více psychoaktivních látek (s výjimkou akutních intoxikací), u kterých proběhla hospitalizace na akutním lůžku za účelem psychiatrické péče v celkovém rozsahu 6 až 10 dnů. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 3 DRG skupiny na základě intenzity péče a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 4
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 20-X01, 20-X02, 20-X03, 20-X05
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - delirium způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F104 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav s deliriem
  • F114 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav s deliriem
  • F124 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav s deliriem
  • F134 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvyk.stav s deliriem
  • F144 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav s deliriem
  • F154 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav s deliriem
  • F164 Poruchy způsobené halucinogeny - odvyk.stav s deliriem
  • F174 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav s deliriem
  • F184 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav s deliriem
  • F194 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav s deliriem
 • | Hlavní diagnózy - psychotické poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F105 Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
  • F106 Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
  • F107 Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
  • F115 Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
  • F116 Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
  • F117 Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
  • F125 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
  • F126 Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
  • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
  • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
  • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
  • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
  • F145 Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
  • F146 Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
  • F147 Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
  • F155 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
  • F156 Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
  • F157 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
  • F165 Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
  • F166 Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
  • F167 Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
  • F175 Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
  • F176 Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
  • F177 Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
  • F185 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
  • F186 Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
  • F187 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
  • F195 Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
  • F196 Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
  • F197 Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
 • | Hlavní diagnózy - odvykací syndrom a syndrom závislosti na psychoaktivních látkách
  • F102 Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
  • F103 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
  • F112 Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
  • F113 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
  • F122 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
  • F123 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
  • F132 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
  • F133 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
  • F142 Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
  • F143 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
  • F152 Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
  • F153 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
  • F162 Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
  • F163 Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
  • F172 Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
  • F173 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
  • F182 Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
  • F183 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
  • F192 Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
  • F193 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
  • Z502 Rehabilitace při alkoholismu
  • Z503 Rehabilitace při drogové závislosti
 • | Hlavní diagnózy - jiné poruchy a stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F101 Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
  • F108 Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
  • F109 Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
  • F111 Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
  • F118 Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
  • F119 Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
  • F121 Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
  • F128 Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
  • F129 Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
  • F131 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
  • F138 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
  • F139 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
  • F141 Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
  • F148 Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
  • F149 Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
  • F151 Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
  • F158 Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
  • F159 Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
  • F161 Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
  • F168 Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
  • F169 Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
  • F171 Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
  • F178 Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
  • F179 Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
  • F181 Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
  • F188 Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
  • F189 Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
  • F191 Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
  • F198 Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
  • F199 Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
  • F55 Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici dne akutní psychiatrické péče
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
  • 35115 CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA
  • 35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ
  • 35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MINUT
  • 35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MINUT
  • 35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN
  • 35650 RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT
  • 35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE
  • 35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)
  • 35815 PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ
  • 36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37061 KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37062 CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37063 KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37115 KRIZOVÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37117 RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT
  • 37119 SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 37125 EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT
  • 91921 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD ZVÝŠENÝM DOHLEDEM
  • 91922 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD KONTAKTNÍM DOHLEDEM
  • 91923 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD TRVALÝM DOHLEDEM
  • 91924
 • a zároveň
 • | Počet dnů akutní psychiatrické péče
  • 6 — 10
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace