ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 23 není orgánově vymezenou MDC. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 23 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznamy níže), nebo v případě, že na vedlejší diagnóze se vyskytuje Z53.x a zároveň hospitalizační případ trval maximálně 2 dny. Tato MDC pokrývá široké spektrum hospitalizačních případů strukturovaných do 4 DRG kategorií. Do první DRG kategorie jsou klasifikovány veškeré případy související s dárci orgánů a tkání (zemřelých i žijících). Druhá DRG kategorie je věnována hospitalizacím dětí s věkem při přijetí 29 a více dní, ale hlavní náplní hospitalizace je řešení stavů vzniklých v perinatálním období. Třetí DRG kategorie zahrnuje hospitalizační případy osob bez obtíží nebo stanovené diagnózy (jak před přijetím tak při propuštění pacienta), přičemž zejména se jedná o profylaktickou chirurgickou péči. Poslední čtvrtá DRG kategorie nazvaná Jiná lékařská péče zahrnuje hospitalizační případy pro situace odpovídající jednotlivým DRG bázím. Do této DRG kategorie jsou klasifikováni pacienti, u nichž neproběhla předem naplánovaná péče, pacienti kteří byli hospitalizováni s podezřením na nemoc či patologický stav nicméně za hospitalizace nedošlo k diagnostikování příčiny či konkrétního onemocnění, nebo pacienti se známým již dříve léčeným onemocněním, kdy hlavní náplní hospitalizace je provedení následného vyšetření pro předchozí terapii. Celkem jsou v CZ-DRG pro MDC 23 definovány 4 DRG kategorie, 17 DRG bází zohledňujících léčebné modality resp. klinickou a terapeutickou podobnost a 25 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy MDC 23
  • E790 Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
  • Q920 Úplná chromozomální trisomie, meiotická nondisjunkce
  • Q921 Úplná chromozomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q922 Větší částečná trisomie
  • Q923 Menší částečná trisomie
  • Q924 Duplikace patrná pouze v prometafázi
  • Q925 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
  • Q926 Nadpočetné zvláštní [marker] chromozomy
  • Q927 Triploidie a polyploidie
  • Q928 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
  • Q929 Trisomie a částečná trisomie autozomů NS
  • Q930 Úplná autozomální monosomie, meiotická nondisjunkce
  • Q931 Úplná autozomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q932 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
  • Q950 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
  • Q951 Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
  • Q952 Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
  • Q953 Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinic.proj.
  • Q954 Jedinci se zvláštním [marker] heterochromatinem
  • Q955 Jedinci s fragilními místy na autozomech
  • Q958 Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery]
  • Q959 Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery] NS
  • Q999 Abnormalita chromozomů NS
  • R231 Bledost [pallor]
  • R232 Zrudnutí
  • R410 Dezorientace NS
  • R411 Anterográdní amnézie
  • R412 Retrográdní amnézie
  • R413 Jiná amnézie
  • R418 Jiné a neurč.příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
  • R42 Závrať (vertigo)
  • R440 Sluchové halucinace
  • R441 Zrakové halucinace
  • R442 Jiné halucinace
  • R443 Halucinace NS
  • R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
  • R520 Akutní bolest
  • R522 Jiná chronická bolest
  • R53 Nevolnost a únava
  • R54 Stáří (senilita)
  • R58 Krvácení nezařazené jinde
  • R600 Lokalizovaný edém
  • R601 Celkový edém
  • R609 Edém NS
  • R64 Kachexie
  • R680 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
  • R681 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
  • R682 Suchost úst NS
  • R683 Paličkovité prsty
  • R688 Jiné určené celkové příznaky a znaky
  • R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo ehydrogenázy kyseliny mléčné (LD)
  • R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
  • R762 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
  • R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
  • R770 Abnormalita albuminu
  • R771 Abnormalita globulinu
  • R772 Abnormalita alfafetoproteinu
  • R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
  • R790 Abnormální hladina krevních minerálů
  • R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
  • R81 Glykosurie
  • R820 Chylurie
  • R821 Myoglobinurie
  • R822 Biliurie
  • R823 Hemoglobinurie
  • R824 Acetonurie
  • R825 Zvýšená hladina léků, léčiv a návykových a biologických látek v moči
  • R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči
  • R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
  • R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
  • R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
  • R830 Abnormální hladina enzymů
  • R831 Abnormální hladina hormonů
  • R832 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
  • R833 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
  • R834 Abnormální imunologické nálezy
  • R835 Abnormální mikrobiologické nálezy
  • R836 Abnormální cytologické nálezy
  • R837 Abnormální histologické nálezy
  • R838 Jiné abnormální nálezy
  • R840 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R841 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R842 Abnorm.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcíchz dých.org.a hrudníku
  • R843 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z dých.org.a hrudníku
  • R844 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R845 Abnormální mikrobiol. nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R846 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R847 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R848 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R850 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R851 Abnorm. hladina hormonů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R852 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích tráv.org.a břicha
  • R853 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích tráv.org.a dut.břišní
  • R854 Abnormální imunologické nálezy ve vzorích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R855 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R856 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R857 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R858 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R860 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R861 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R862 Abn.hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z muž.pohl.orgánů
  • R863 Aborm.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z muž.pohlav.orgánů
  • R864 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R865 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R866 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R867 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R868 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R870 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R871 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R872 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z žen.pohl.orgánnů
  • R873 Abn. hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z žen.pohlav.orgánů
  • R874 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R875 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R876 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R877 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R878 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R890 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
  • R891 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z jiných orgánů,soustav a tkání
  • R892 Abn.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcích z j.org.,soustav a tkání
  • R893 Abn.hlad.lát.převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z j.org.,soustav,tkání
  • R894 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R895 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R896 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R897 Abnormální histologiské nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R898 Jiné abnorm. nálezy nálezy ve vzorcích z jiných orgánů,soustav,tkání
  • R938 Abnormální nálezy při diagn.zobr.met. jiných určených tělních struktur
  • R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
  • U6975 Podezření na COVID-19
  • Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
  • Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
  • Z002 Prohlídka pro období rychlého růstu v dětství
  • Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
  • Z004 Celkové psychiatrické vyšetření nezařazené jinde
  • Z005 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně
  • Z006 Vyšetření pro porovnání a kontrolu v klinickém výzkumu
  • Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky)
  • Z010 Vyšetření očí a zraku
  • Z011 Vyšetření uší a sluchu
  • Z012 Zubní vyšetření
  • Z013 Vyšetření krevního tlaku
  • Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)
  • Z015 Diagnostické testy kožní a senzibilizace
  • Z016 Radiologické vyšetření nezařazené jinde
  • Z017 Laboratorní vyšetření
  • Z018 Jiná určená speciální vyšetření
  • Z019 Speciální vyšetření NS
  • Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
  • Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání
  • Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu
  • Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
  • Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění
  • Z025 Vyšetření k účasti ve sportu
  • Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely
  • Z027 Vydání lékařského potvrzení
  • Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely
  • Z029 Vyšetření pro administrativní účely NS
  • Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
  • Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
  • Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
  • Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané
  • Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
  • Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
  • Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
  • Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
  • Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro ZN
  • Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
  • Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
  • Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
  • Z093 Následné vyšetření po psychoterapii
  • Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
  • Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
  • Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
  • Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro J. stavy
  • Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců
  • Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel ústavů
  • Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
  • Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
  • Z108 Rutinní celková zdrav. prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
  • Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
  • Z111 Screeningové vyšetření specializované na tbc dýchacího ústrojí
  • Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
  • Z113 Screeningové vyšetření special.na infek.s převáž.sexuál.způs.přenosu
  • Z114 Screeningové vyšetření specializované na HIV
  • Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
  • Z116 Screeningové vyšetř. specializované na j.protozoární nem.a helmintózy
  • Z118 Screeningové vyšetř. specializované na j.infekce a parazitární nemoci
  • Z119 Screeningové vyšetření specializované na
  • Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
  • Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
  • Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
  • Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
  • Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar hrdla děložního
  • Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
  • Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
  • Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
  • Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar NS
  • Z130 Screen.vyšetř.special.na nem.krve a krvetv.org.a někt.poruch imunity
  • Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
  • Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
  • Z133 Screeningové vyšetření specializ.na dušev.poruchy a poruchy chování
  • Z134 Screeningové vyšetření specializ.na některé vývoj.poruchy v dětství
  • Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
  • Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
  • Z137 Screening.vyšetř.specializ.na VV,deformace a chromozom.abnormality
  • Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
  • Z139 Specializované screeningové vyšetření NS
  • Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
  • Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice
  • Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
  • Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice
  • Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice
  • Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
  • Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
  • Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
  • Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
  • Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
  • Z220 Přenašeč (nosič) tyfu
  • Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
  • Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu
  • Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
  • Z224 Přenašeč (nosič) infekce s převáž.sex.způsobem přenosu
  • Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
  • Z227
  • Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
  • Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS
  • Z230 Potřeba imunizace proti choleře, samostatně
  • Z231 Potřeba imunizace proti tyfu – paratyfu [TAB], samostatně
  • Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
  • Z233 Potřeba imunizace proti moru
  • Z234 Potřeba imunizace proti tularemii
  • Z235 Potřeba imunizace proti tetanu, samostatně
  • Z236 Potřeba imunizace proti záškrtu, samostatně
  • Z237 Potřeba imunizace proti dávivému kašli, samostatně
  • Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotl.bakteriálním nem.
  • Z240 Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně (poliomyelitidě)
  • Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenáš. členovci
  • Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině
  • Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici
  • Z244 Potřeba imunizace proti spalničkám, samostatně
  • Z245 Potřeba imunizace proti zarděnkám, samostatně
  • Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
  • Z250 Potřeba imunizace proti příušnicím, samostatně
  • Z251 Potřeba imunizace proti chřipce
  • Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
  • Z260 Potřeba imunizace proti leishmanióze
  • Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
  • Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
  • Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera+TAB]
  • Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli [DTP]
  • Z272 Potřeba imunizace proti DTP s tyfem - paratyfem [DTP+TAB]
  • Z273 Potřeba imunizace proti DTP s poliomyelitidou [DTP+polio]
  • Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR]
  • Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
  • Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
  • Z291 Profylaktická imunoterapie
  • Z292 Jiná profylaktická chemoterapie
  • Z298 Jiná určená profylaktická opatření
  • Z302 Sterilizace
  • Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory (ZN)
  • Z408 Jiný profylaktický operační výkon
  • Z438 Ošetření jiných umělých vyústění
  • Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
  • Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
  • Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
  • Z451 Přizpůsobení a seřízení infuzního čerpadla
  • Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
  • Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
  • Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
  • Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
  • Z462 Zkouška a přizpůsobení j.pomůcek nervové soustavy a smyslů
  • Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
  • Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
  • Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
  • Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury
  • Z488 Jiná určená chirurgická následná péče
  • Z489 Chirurgická následná péče NS
  • Z514 Přípravná péče pro následující léčbu nezařazená jinde
  • Z520 Dárce krve
  • Z521 Dárce kůže
  • Z522 Dárce kosti
  • Z523 Dárce kostní dřeně
  • Z524 Dárce ledviny
  • Z525 Dárce rohovky
  • Z526 Dárce jater
  • Z527 Dárce srdce
  • Z528 Dárce jiných orgánů a tkání
  • Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence
  • Z762 Zdravotní prohlídka,dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě
  • Z765 Simulant (vědomá simulace)
  • Z768 Osoby,které se setkaly se zdravot. službami za jiných urč.okolností
 • | Hlavní diagnózy MDC 23 - MKN-10 kapitola XVI (pouze v kombinaci s věkem při přijetí 29 a více dní)
  • P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzní nemocí matky
  • P001 Postižení plodu a novorozence nemocí ledvin a moč. ústrojí matky
  • P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazit. nemocemi matky
  • P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a resp. nemocemi matky
  • P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
  • P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky
  • P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
  • P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky NJ
  • P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
  • P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
  • P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
  • P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
  • P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
  • P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
  • P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
  • P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočet.těhotenstvím
  • P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
  • P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před zač.porodu
  • P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateř.komplikacemi těhotenství
  • P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
  • P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
  • P021 Postižení plodu a novorozence při j.formách odlouč.placenty a krvácení
  • P022 Postižení plodu a novorozence jinými a neurč.abnormalitami placenty
  • P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
  • P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
  • P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
  • P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
  • P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
  • P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
  • P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
  • P030 Postižení plodu a novorozence porodem KP a extrakcí
  • P031 Postiž.plodu a novor.j.neprav.poloh.naléh.a nepom.během por.čin.a por.
  • P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
  • P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextrakcí
  • P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
  • P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
  • P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
  • P038 Postižení plodu a novorozence jinými urč.komplikacemi por.čin.a porodu
  • P039 Postižení plodu a novorozence komplikacemi por.čin.a porodu NS
  • P040 Postižení plodu a novor.při anestezii a analgezii matky v těh.,porodu
  • P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
  • P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
  • P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
  • P044 Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
  • P045 Postižení plodu a novorozence chemickou látkou požitou matkou
  • P046 Postižení plodu a novor. při vystav.matky chem.látkám vnějš.prost.
  • P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
  • P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS
  • P050 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]
  • P051 Malý plod vzhledem k délce těhotenství
  • P052 Podvýživa plodu
  • P059 Pomalý růst plodu NS
  • P070 Velmi nízká porodní hmotnost
  • P071 Jiná nízká porodní hmotnost
  • P072 Krajní nezralost (immaturita)
  • P073 Jiné předčasně narozené děti
  • P080 Hypertrofický novorozenec
  • P081 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
  • P082 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
  • P158 Jiná určená poranění za porodu
  • P159 Poranění za porodu NS
  • P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
  • P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
  • P209 Nitroděložní hypoxie NS
  • P210 Těžká porodní asfyxie
  • P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie
  • P219 Porodní asfyxie NS
  • P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév
  • P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
  • P502 Fetální ztráta krve z placenty
  • P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí
  • P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
  • P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
  • P508 Jiná fetální ztráta krve
  • P509 Fetální ztráta krve NS
  • P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence
  • P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence
  • P519 Krvácení z pupečníku novorozence NS
  • P548 Jiná určená krvácení u novorozence
  • P549 Krvácení u novorozence NS
  • P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence
  • P551 AB0 izoimunizace plodu a novorozence
  • P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
  • P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
  • P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací
  • P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
  • P800 Syndrom podchlazení novorozence
  • P808 Jiná hypotermie novorozence
  • P809 Hypotermie novorozence NS
  • P810 Hypertermie z prostředí u novorozence
  • P818 Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
  • P819 Poruchy regulace teploty novorozence NS
  • P920 Zvracení u novorozence
  • P921 Regurgitace a ruminace u novorozence
  • P922 Pomalý příjem potravy u novorozence
  • P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
  • P924 Přejídání u novorozence
  • P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
  • P928 Jiné problémy s krmením u novorozence
  • P929 Problémy s krmením u novorozence NS
  • P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
  • P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
  • P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávaní léčiv novorozenci
  • P965 Komplikace nitroděložních výkonů nezařazené jinde
  • P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
  • P969 Stavy vzniklé v perinatálním období NS
 • | Hlavní diagnózy MDC 23 - rehabilitace mimo rehabilitační oddělení (pouze v kombinaci s jinou než rehabilitační lůžkovou odborností)
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
 • | Hlavní diagnózy MDC 23 - přizpůsobení a seřízení implantovaných pomůcek
  • Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
 • | Hlavní diagnózy - neprovedení plánované péče
  • Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci
  • Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z dův. víry a skupin.nátlaku
  • Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
  • Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody
  • Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prsu (s profylaktickým odstraněním dělohy nebo děložních adnex)
  • C500 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
  • C501 ZN - střední část prsu
  • C502 ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
  • C503 ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
  • C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
  • C505 ZN - dolní zevní kvadrant prsu
  • C506 ZN - axilární část prsu
  • C508 ZN - léze přesahující prs
  • C509 ZN - prs NS
  • D050 Lobulární karcinom in situ
  • D051 Intraduktální karcinom in situ
  • D057 Jiný karcinom in situ prsu
  • D059 Karcinom in situ prsu NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace