ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 23-X04 Jiná lékařská péče

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 23-X04 zahrnuje hospitalizační případy pro specifické situace, které odpovídají jednotlivým DRG bázím. Jsou zde klasifikováni jak pacienti, u nichž neproběhla předem naplánovaná péče, tak pacienti, kteří byli hospitalizováni s podezřením na nemoc či patologický stav, nebo pacienti se známým již dříve léčeným onemocněním, kdy hlavní náplní hospitalizace je provedení následného vyšetření pro předchozí terapii.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiná lékařská péče
  • E790 Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
  • Q920 Úplná chromozomální trisomie, meiotická nondisjunkce
  • Q921 Úplná chromozomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q922 Větší částečná trisomie
  • Q923 Menší částečná trisomie
  • Q924 Duplikace patrná pouze v prometafázi
  • Q925 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
  • Q926 Nadpočetné zvláštní [marker] chromozomy
  • Q927 Triploidie a polyploidie
  • Q928 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
  • Q929 Trisomie a částečná trisomie autozomů NS
  • Q930 Úplná autozomální monosomie, meiotická nondisjunkce
  • Q931 Úplná autozomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q932 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
  • Q950 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
  • Q951 Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
  • Q952 Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
  • Q953 Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinic.proj.
  • Q954 Jedinci se zvláštním [marker] heterochromatinem
  • Q955 Jedinci s fragilními místy na autozomech
  • Q958 Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery]
  • Q959 Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery] NS
  • Q999 Abnormalita chromozomů NS
  • R231 Bledost [pallor]
  • R232 Zrudnutí
  • R410 Dezorientace NS
  • R411 Anterográdní amnézie
  • R412 Retrográdní amnézie
  • R413 Jiná amnézie
  • R418 Jiné a neurč.příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
  • R42 Závrať (vertigo)
  • R440 Sluchové halucinace
  • R441 Zrakové halucinace
  • R442 Jiné halucinace
  • R443 Halucinace NS
  • R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
  • R520 Akutní bolest
  • R522 Jiná chronická bolest
  • R53 Nevolnost a únava
  • R54 Stáří (senilita)
  • R58 Krvácení nezařazené jinde
  • R600 Lokalizovaný edém
  • R601 Celkový edém
  • R609 Edém NS
  • R64 Kachexie
  • R680 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
  • R681 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
  • R682 Suchost úst NS
  • R683 Paličkovité prsty
  • R688 Jiné určené celkové příznaky a znaky
  • R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo ehydrogenázy kyseliny mléčné (LD)
  • R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
  • R762 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
  • R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
  • R770 Abnormalita albuminu
  • R771 Abnormalita globulinu
  • R772 Abnormalita alfafetoproteinu
  • R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
  • R790 Abnormální hladina krevních minerálů
  • R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
  • R81 Glykosurie
  • R820 Chylurie
  • R821 Myoglobinurie
  • R822 Biliurie
  • R823 Hemoglobinurie
  • R824 Acetonurie
  • R825 Zvýšená hladina léků, léčiv a návykových a biologických látek v moči
  • R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči
  • R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
  • R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
  • R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
  • R830 Abnormální hladina enzymů
  • R831 Abnormální hladina hormonů
  • R832 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
  • R833 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
  • R834 Abnormální imunologické nálezy
  • R835 Abnormální mikrobiologické nálezy
  • R836 Abnormální cytologické nálezy
  • R837 Abnormální histologické nálezy
  • R838 Jiné abnormální nálezy
  • R840 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R841 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R842 Abnorm.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcíchz dých.org.a hrudníku
  • R843 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z dých.org.a hrudníku
  • R844 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R845 Abnormální mikrobiol. nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R846 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R847 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R848 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R850 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R851 Abnorm. hladina hormonů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R852 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích tráv.org.a břicha
  • R853 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích tráv.org.a dut.břišní
  • R854 Abnormální imunologické nálezy ve vzorích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R855 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R856 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R857 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R858 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R860 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R861 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R862 Abn.hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z muž.pohl.orgánů
  • R863 Aborm.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z muž.pohlav.orgánů
  • R864 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R865 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R866 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R867 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R868 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R870 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R871 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R872 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z žen.pohl.orgánnů
  • R873 Abn. hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z žen.pohlav.orgánů
  • R874 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R875 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R876 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R877 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R878 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R890 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
  • R891 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z jiných orgánů,soustav a tkání
  • R892 Abn.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcích z j.org.,soustav a tkání
  • R893 Abn.hlad.lát.převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z j.org.,soustav,tkání
  • R894 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R895 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R896 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R897 Abnormální histologiské nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R898 Jiné abnorm. nálezy nálezy ve vzorcích z jiných orgánů,soustav,tkání
  • R938 Abnormální nálezy při diagn.zobr.met. jiných určených tělních struktur
  • R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
  • U6975 Podezření na COVID-19
  • Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
  • Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
  • Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
  • Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané
  • Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
  • Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
  • Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
  • Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
  • Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro ZN
  • Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
  • Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
  • Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
  • Z093 Následné vyšetření po psychoterapii
  • Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
  • Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
  • Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
  • Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro J. stavy
  • Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
  • Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice
  • Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
  • Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice
  • Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice
  • Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
  • Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
  • Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
  • Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
  • Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
  • Z220 Přenašeč (nosič) tyfu
  • Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
  • Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu
  • Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
  • Z224 Přenašeč (nosič) infekce s převáž.sex.způsobem přenosu
  • Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
  • Z227
  • Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
  • Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS
  • Z438 Ošetření jiných umělých vyústění
  • Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
  • Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
  • Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
  • Z451 Přizpůsobení a seřízení infuzního čerpadla
  • Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
  • Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
  • Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
  • Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
  • Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
  • Z462 Zkouška a přizpůsobení j.pomůcek nervové soustavy a smyslů
  • Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
  • Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
  • Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
  • Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury
  • Z488 Jiná určená chirurgická následná péče
  • Z489 Chirurgická následná péče NS
  • Z514 Přípravná péče pro následující léčbu nezařazená jinde
 • | Hlavní diagnózy - akutní rehabilitace
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
 • | Hlavní diagnózy - neprovedení plánované péče
  • Z530 Výkon neproveden pro kontraindikaci
  • Z531 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z dův. víry a skupin.nátlaku
  • Z532 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
  • Z538 Výkon neproveden pro jiné důvody
  • Z539 Výkon neproveden, důvod neurčen
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace